28.03.2018

Kuulutus kaavoituksesta

Keimiöniemen, Kilpimellan ja Visannon ranta-asemakaavoituksien muutokset ovat edenneet luonnosvaiheeseen.

Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos
Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos
Visannon ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 30.1.2017 § 43 päättänyt Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 5 rakennuspaikkojen 1 ja 2 keskinäisiä pinta-ala- ja rakennusoikeussuhteita vastaamaan nykyistä tarvetta. Maanomistajalla on tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan rakennuspaikalle 2.

Kunnanhallitus on 9.1.2017 § 5 päättänyt Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena siirtää korttelia 3 etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 raken-nuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa rakennusoikeus 120 k-m2:ksi, eli samaksi kuin kyseisen korttelin toiselle rakennuspaikalle on vahvistettu.

Kunnanhallitus on 27.2.2017 § 71 päättänyt Visannon ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa asuinpientalojen kortteli 1 pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioiden. Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja vaan siirtää niitä tai vähentää yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

Kaavojen laatijana toimii Seitap Oy.

Tavoitteena on, että kaavaehdotukset saadaan vuoden 2018 aikana kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Nähtävänäpito

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä 29.3.2018–30.4.2018 valmisteluaineistot nähtävänä kunnan teknisellä osastolla (maan-käyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 §). Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kunnan internet-sivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 30.4.2018 klo 15.30. Postiosoite on Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio,
sähköpostiosoite kirjaamo@muonio.fi ja faksin numero (016) 532 774.

Osalliset

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lisätietoja Lisätietoja saa kaavanlaatijalta ja kunnalta:
– Seitap Oy, maanmittausteknikko Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi.
– Muonion kunta, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus

Takasin edelliselle sivulle