Hallinto

Hankkeet

Hankeluettelo ei ole kattava. Hankkeita päättyy ja uusia syntyy koko ajan.

Hankelistaan pyritään sisällyttämään sellaiset ns. "normaalin" päivittäisen palvelu- ja tuotantotyön ulkopuoliset kehittämishankkeet, joille on määrätty selkeä toteuttamissuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja joihin on saatu (tai sitä koskeva hakemus on saatettu vireille) kunnan ulkopuolinen hankerahoitusosuus.

Hankekohtainen rahoitusjärjestelmä on osa Euroopan Yhteisön (EU) talouspolitiikkaa, johon Suomi on liittymispäätöksellään v. 1994 sitoutunut, ja jota on noudatettu vuodesta 1995 lähtien. Hankkeistaminen, kehittämisprojektit on keino hankkia aluekehitykseen taloudellista liikkumavaraa, jota muutoin ei ole saatavissa.

Useimmissa hankkeissa EU:n ja kansallisen vastinparin rahoitusosuus on tuntuva, hankkeesta riippuen kunnan ulkopuolisen rahoituksen osuus on 50 - 80 %. Osa hankkeista toteutuu julkishallinnon (kunnan) omarahoitusosuuksin, osassa omarahoitust ja konkreettista osallistumis on myös alueemme yrityksillä. Hankekohtainen kuntarahoitusosuus vaihtelee, ollen laajoissa alueellisissa kehittämisprojekteissa 1 - 5 %, kuntakohtaisissa pienaluehankkeissa yleisimmin 15 - 30 % luokkaa, ja pienalueella toteutettavissa investointiluonteiseissa kohteissa 40 - 50 %.

HUOM! Nämä ovat kehittämisprojekteja, varsinaiset yritysten, kunnan tai valtion perusinvestoinnit ja yritysten perustamishankkeet ovat oma lukunsa.

Muonion kunnan elinkeinostrategian laadintatyön yhteydessä  vuonna 2013  laadittiin myös  toimenpideohjelma,  hankematriisi,  johon koottiin tiedossa olevat ja suunnittelutyövaiheessa olevat  alueelliset  kehittämishankkeet.   Hankepankki  on alati muuttuva kokonaisuus,  jota pyritään päivittämään aika-ajoin myös jokasen kiinnostuneen tarkasteltavaksi  suoraan nettiaineistona.

Muoniossa 20.2.2014

Heikki Kauppinen, elinkeinoasiamies