Hankkeet

Jo päättyneet hankkeet ja projektit


AMMAHAKO

AMMAHAKO - Ampuma- ja maastohiihdon harjoittelu- ja koulutusolosuhteiden kehittämishanke Muoniossa
 
Muonion kunnan ja Länsi-Lapin ammatti-instituutin yhteistyönä aloitettiin 1.9.2006 hanke ampuma- ja maastohiihdon harjoittelu- ja koulutusolosuhteiden kehittämiseksi Muoniossa. Ydinasioina ovat SkiCollege –hiihtovalmennuslinjan kehittäminen Muonion lukiossa ja ammatti-instituutissa sekä Oloksen hiihtokeskuksen ensilumen harjoitteluolosuhteiden kehittäminen. Lisätietoja hankevetäjä Pekka Linnainmaalta p. 0400-834 274 tai pekelinnainmaa@hotmail.com.
 
Tavoite
”Muodostaa ampuma- ja maastohiihtäjien harjoittelu- ja koulutuskeskus Muonioon luomalla ympärivuotiset harjoitteluolosuhteet Olokselle ja oppilaitosten opetuksen, harjoittelun sekä valmennuksen niveltäminen keskenään”  
Ja edelleen kiteytettynä
”Turvata oppilaitosten toiminta monipuolistamalla koulutus- ja harjoitustoimintaa , sekä lisätä matkailukysyntää ja siten työpaikkojen pysyvyyttä alueella”
  
Miksi ?
 
Maasto- ja ampumahiihdon viimeisen 30 vuoden aikana hankittu huippuosaaminen ja kansainvälinen tunnettuus, samoin kuin rakennetut ja luonnonolosuhteet tulisi hyödyntää Muonion menestyksessä. Muoniossa on olosuhteita, joita voitaisiin käyttää tehokkaammin.  
Ammattikoulun ja lukion tulevaisuus voidaan turvata kansainvälisemmällä toiminnalla ja erikoistuneemmilla linjoilla  
Kunnan profiilin vahvistaminen maastohiihdon Pohjois-Eurooppalaisena ykköspaikkana tarjoaa mahdollisuuden ainakin kaksinkertaistaa nykyinen kilpahiihtomatkailu. Heijastusvaikutukset kansalliseen harrastekilpailijamatkailuun ja kuntohiihtäjiin voisivat tuoda maastohiihtomatkailijoita koko talven aikana Muonioon huomattavasti nykyistä enemmän.
  
Toteutus kahdessa vaiheessa:
 Vaihe I           Esiselvitys 1.9.2006 – 30.9.2007
 1.      Latupohjien ja ampumapaikkojen huollon ja kunnostuksen sekä lumetustekniikan ja rahoituksen järjestäminen pitkäjänteisesti. Neuvottelut yrittäjien, Muonion kunnan, Muonion Paanat ry:n ja Lapland Hotelsin kanssa toiminnan organisoinnista.
2.      Muonion lukion ja ammatti-instituutin yhteisen ja erityisesti kansainvälisen opetuksen kehittäminen
3.      Asunto- ja huoltokiinteistön kunnostaminen opiskelijoille ja harjoitusleirikäyttöön
4.      Kevyen liikenteen väylän Muonio kk – Olos suunnittelu ja rahoitusneuvottelut
5.      Rullaradan suunnittelu Oloksen ampumahiihtostadionin yhteyteen.
6.      Sisäharjoitteluradan suunnittelu ampumaharjoitteluun LLAI:n tiloihin
7.      Ampumahiihdon maailmancup-kilpailu. Neuvottelujen käynnistäminen varustelu- ja koulutushankkeen päätteeksi hankittavasta kansainvälisestä kilpailutapahtumasta seutukunnan yhteistyönä. Oloksen ampumahiihtostadionin kehittämissuunnittelu kansainvälisten arvokilpailujen vaatimuksiin.
 
Vaihe II         Toteutusaika 2008-2011
Em. Osahankkeiden toteuttaminen
Kärkihankkeina kevyen liikenteen väylä, asuntolakiinteistön kunnostaminen ja Oloksen ampumahiihtostadionin rakentaminen.
Hanketta rahoittavat Lapin Liitto Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) ja valtion osuudesta sekä Länsi-Lapin Ammatti-instituutti ja Muonion kunta. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Raimo Alaoja (Muonion lukio, pj.), Veli-Pekka Kurki (LLAI), Ilkka Luttunen (SkiCollege), Ilkka Paaso (Muonion kunta), Kai-Matti Joona (Lääninhallitus) ja Pertti Yliniemi (matkailuyrittäjät). 
  

AMO-hanke

AMO 2009 Muonio tiedote 


Askel Askeleelta

ASKEL ASKELEELTA- PROJEKTI TUNTURI-LAPISSA Projektin kesto on puolitoista vuotta (12/09-06/11). Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto Lapin
ELY -keskuksen kautta ja Tunturi - Lapin kunnat Tunturi - Lapin Kehitys ry:n kautta. Projektipäällikkönä toimii Anna Kantola. Projekti on
Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän kunnan yhteinen. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Markku Mäkitalo.

Kuntakohtaisesti räätälöity toiminta –ja palvelumalli TUNTURI-LAPILLE on  ASKEL ASKELEELTA projektin tavoite. Uusi palvelumalli yhteistyössä kuntien
ja TE-toimiston, KELA:n ja elinkeinoelämän kanssa tukee nykyistä tehokkaammin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja
toimintakykyä.

Palveluiden käyttäjiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset sekä nuoret, joilla ei ole työ-
tai opiskelupaikkaa.  Työmuotoja ovat esim. työpajatoiminta, työharjoittelu, palkkatuettu työ, kuntouttava työtoiminta, työtoiminta,
päivätoiminta, yksilöohjaus, ja työhön valmennus.

MIKSI tarvitaan yhteistä KEINOA?
•Tunturi-Lapista puuttuvat suunnitelmallisesti ja koordinoidusti toteutetut palvelut työ – ja toimintakyvyn ja työllistymisen edistämiseen.
Palveluja ei ole vakinaistettu, rahoitus ja työntekijät pääsääntöisesti määräaikaisia.
•Yksilövalmennuksen ja palveluohjauksen palvelut ja matalan kynnyksen työllistyminen nykyisin määräaikaisen projektirahoituksen varassa (Oma
valinta hanke ja Muonion Pönkän hanke päättymässä 2010).
•Asiakaskuntaa on yhteensä arviolta ainakin noin 320, joista nuoria noin 30 jotka ovat vaarassa syrjäytyä.
•Syrjäytymisen seuraukset yksilölle ja yhteiskunnalle tulevat sosiaalisesti ja taloudellisesti kalliiksi. Esim. yksi syrjäytynyt nuori voi maksaa jopa noin. miljoona euroa yhteiskunnalle.
•Välittömiä säästöjä suunnitelmallisemmalla ja vaikuttavammalla toiminnalla ja palveluilla kunnat saavuttavat esim. kuntaosuuksien
maksujen vähenemisellä. Välilliset säästöt voivat olla merkittäviä, mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vähäisempänä käyttönä.
•Yksilön kannalta vahvistunut työ- ja toimintakyky sekä mahdollinen työllistyminen ovat ratkaisevan merkityksellisiä elämän kokonaisuuden
kannalta.

TOTEUTUSSUUNNITELMA -perusperiaatteena avoin ja yhteistyössä toteutettu valmistelu:

1)nykytilaselvitys koskien nuorten työpajoja, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa, yleistä työllistämistoimea ja
2)toiminta- ja palvelumalliehdotusluonnokset Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallitukseen, jonka jälkeen
3)kuntakohtainen käsittely
4)tarkempi valmistelu ja
5)päätöksenteko
6)sekä uuden toimintamallin mukaisen toiminnan käynnistäminen.
Vastaan mielelläni projektiin liittyviin kysymyksiin.

Työllistymistä ja toimintakykyä tukevien palveluiden  nykytila ja tulevaisuus Tunturi-Lapissa 10.6.2010

Lehdistötiedote

Yhteistyöterveisin,
Anna Kantola
projektipäällikkö
0400 330 618
anna.kantola@kittila.fi


COL Comunities On Line

Muonion kunta osallistuu Lapin COL-kehittämishankkeeseen, joka on osa kahden toimijamaan, Skotlannin ja Suomen käynnistämästä ja EU:n rahoittaman Northern Pheryphery- ohjelman mukaista hanketta. Hankkeessa luodaan ja parannetaan kohdealueen valmiuksia tietotekniikan käytössä, tavoitteena tuottaa enemmän yhteiskunnallisia palveluja hyödyntäen kehittyneitä tiedonsiirto- ja tiedonkäsittelyjärjestelmiä. Palvelujen saatavuuden parantaminen, palvelujen tuottaminen uusien tietoteknisten välineiden avulla sekä teledemokratian lisääminen ovat projektin tavoitteita. Muoniossa osallisina ovat olleet osa kyläyhdistyksistä, oppilaitoksista sekä Muonion kunta ja Enontekiön-Muonion ktt.kuntayhtymä. Lapin alueen projektikoordinaattorina toimii Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Paikkakuntakohtaisessa työryhmässä ovat Heikki Kauppinen, Veli-Pekka Kurki, Manu Vuontisjärvi, Sinikka Hyväkkö, Jussi Salo, pj. Aulikki Heinonen. Projektin kirjanpidon hoitaa Merja Hietala.

Projekti toteutetaan 1.1.1999 - 31.10.2001
Vastuuhenkilö: Toni Hirsikanga sekä projektiryhmä Muoniossa


Ikkuna Luontoon

Kartoitetaan Muonion luonto-ja kulttuurikohteet.Kootaan matkailullisesti ja opetuksellisesti hyödylliset kohteet samaan tuoteluetteloon.Kohdereitistöt siistitään ja varustellaan opaste-ja informaatiotauluin.Valmistetaan yhteisesite,aluekartta ja kohteita esittelevä www-sivusto.

Projekti toteutetaan 1.7.2004 - 30.6.2005
Vastuuhenkilö: Teija Kanniainen (teija.kanniainen@muonio.fi)


Interaktiivinen Multimediaprojekti

Järjestelmäratkaisu ja sisältötuotantoprojekti. Toteutetaan Muonion matkailun ja koulutuksen monipalvelukeskuksen elämysosaston interaktiivinen ohjelmaosa ja -tekninen varustelu.

Projekti toteutetaan 1.4.2001 - 31.12.2001
Vastuuhenkilö: Heikki Kauppinen (heikki.kauppinen@muonio.fi)


Jerisjärven kalastusmatkailuhanke

Jerisjärven seudun kalastusmatkailun lisäämiseen kohdistettu edistämishanke.
Hankeosapuolina toteutusalueen matkailuyritykset, kalastajat, kyläyhdistys.

Projekti toteutetaan 2003 - 2004
Vastuuhenkilö: Taija Hemminki


Kompostori

Hankkeessa hankittiin rumpukompostori Muonion kunnan ja yritysten biojätteiden käsittelyyn omalla paikkakunnalla sekä kehitettiin
kompostointia Lapin olosuhteissa. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto, kunta sekä yksityisyrittäjät. Hankeaika oli 2006 -
helmikuu 2008. Hankkeen jälkeen toimintaa jatkaa Tunturi-Lapin Pönkä ry. 

Kompostori-kotisivut 
Pönkä-kotisivut

Yhteyshenkilö: Liisa Kiuru (liisa.kiuru@muonio.fi, 016-534331)

loppuraportti 


KUKSA, monipalvelukeskus KIELA

Saneerataan Muonion kirkonkylässä ent. Hotelli-Ravintola Kuksan kiinteistön tilat alueen matkailupalveluiden ja koulutuspalveluiden toimitiloiksi. Tavoitteena matkailullisen vetovoiman ja ns. elämystuotteiden lisäys, matkailun yrityspalveluyrityksen toimitilat, sekä luontomatkailu- ja hotelli-ravintola-alan ammattikoulutuksen kehittäminen.

Projekti toteutetaan 1998 - 2002
Vastuuhenkilö: Kunnajohtaja, elinkeinoasiamies, rakennustarkastaja (etunimi.sukunimi@muonio.fi)


Lapponia Piano Contest

Tavoitteena aikaansaada kansainvälinen musiikkitapahtumaviikko sekä kulttuuritarjonnan keinoin kansainvälistä matkailukysyntää Tunturi-Lappiin. Tarkoituksena hyödyntää pienalueelle (Muonioon) rakennettua ja kriteerit täyttävää kapasiteettia tasokkaiden tapahtumien tarjonnassa ja kehittelyssä.

Projekti toteutetaan 1.1.2002 - 31.12.2003
Vastuuhenkilö: Vilho Vähäsarja


Maakuntien ruohonjuuritason aktivointi- ja yhteistyöprojekti

Toteutettiin neljän maakunnan (Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Satakunta) pilottihanke, tavoitteina ruohonjuuritason ihmisten ja kyläyhdistysten yhteistyön lisääminen, juurien ja identiteetin "löytäminen" ja erilaisuuden hyödyntäminen alueiden välisessä yhteistyössä.
Muonio (Kätkäsuvanto) oli yhtenä koko hankkeen alullesaattajana ja toimijana hankkeessa.

Projekti toteutetaan 1997 - 2000
Vastuuhenkilö: Hilkka Vanhapiha


Metsästä megawatiksi

Nuoren metsänhoidon, kunnostuksen ja energiapuun käytön edistämishanke. Tavoitteena pienalueellisten lämpölaitosten perustaminen. Muonio mukana Lapin aluehankkeessa.

Muonion "demonstraatiohankkeen" ja talouslaskelmien perusteella Muonion kunnan keskustaajamaan suunnitteilla kiinteän polttoaineen kaukolämpölaitos. Lämmönjakeluverkoston rakentamiseen varauduttu v. 2003-2004.

Vastuuhenkilö: Sampo Honkanen


Moottorikelkkareitistön kehittämisprojekti

Suunnitellaan ja virallistetaan Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien moottorikelkkailu maastoliikennelain mukaisille reiteille. Hankkeessa jatketaan moottorikelkkailun edellytysten kehittämistä aiemmin Kittilän kunnan alueella toteutetun mukaisesti. Reitistön kehittämisessä huomoidaan tarpeelliset reittiyhteydet Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan.
Vuonna 2002 päätettiin reitistön suunnitteluhanke, ja jatkettiin varsinaisella reittien rakentamistyöllä.

Projekti toteutetaan 20.11.2000 - 2004
Vastuuhenkilö: Toivo Hiltunen (toivo.hiltunen@muonio.fi)


Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen historia

Vellikaara Vettasia -saamen historia

Kirja maksaa 15 euroa, ja sen voi tilata/ostaa kirjastosta tai kunnantalolta.

Yhteystiedot:
Kirjasto, puh. 040 356 6254, kirjasto@muonio.fi
Kunnanvirasto, puh. 0400 686 211, elli.rauhala@muonio.fi


Muonion kylien kehittämishanke

Toteuttamisalueen kylien kunnostus ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojelu ja säilyttäminen. Kylätapahtumien ja yhteistyötoiminnan vahvistaminen. Kylätoiminnan esilletuonti ja ns. "kylähullu"-kamppanjat.

Projekti toteutetaan 1.6.2001 - 31.3.2003
Vastuuhenkilö: Hilkka Vanhapiha


Muonion monipalvelukeskus, näyttelysuunnitteluprojekti

Toteutetaan ja rahoitetaan Muonion matkailun ja koulutuksen monipalvelukeskukseen sijoittuvat ns. elämysosastojen suunnitteluhankkeet yhteistyössä metsähallituksen, metsäntutkimuslaitoksen, riistan- ja kalantutkimuslaitoksen sekä paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Projekti toteutetaan 1.5.2000 - 31.12.2001
Vastuuhenkilö: Heikki Kauppinen (heikki.kauppinen@muonio.fi)


Muonion työllisyyshanke

Hankkeen tarkoitus on työllistää pitkäaikaistyöttömiä erilaisten yhteisöjen palvelukseen.
Nyt on työllistetty 11 henkilöä lähinnä kunnan johtamiin töihin. Kielan, pitkäladun ja muiden ympäristöaiheisten työkohteiden kunnostukseen.

Projekti toteutetaan 2001 - 2004
Vastuuhenkilö: Esa Muotka


Ohjelmapalveluyrittäjien koulutusprojekti

Tavoitteena lisätä pienalueellista ohjelmpapalveluyrittäjyyttä sekä verkostoyhteistyötä matkailusektorin po. palveluissa. Toteutetaan Muonion-Enontekiön aluehankkeena. Mukana yritystahot, työvoimatoimistot, kunnat.

Projekti toteutetaan 2.1.2002 - 30.7.2002
Vastuuhenkilö: Heikki Kauppinen (heikki.kauppinen@muonio.fi)


Pallaksen kehittäminen

Ohessa on luettavissa Pallaksen kehittämisen loppuraportti

Hankesuunnitelma 
Päätös valinnasta
Loppuraportti


Pitkälatu 8

Muonion maastohiihtoreitistön ja suorituspaikkojen kunnostus- ja rakennusprojekti. Toteuttajatahoina alueen matkailu- ja muut sidosryhmäyritykset sekä Muonion kunta.

Projekti toteutetaan kesäk. 2001 - 2003
Vastuuhenkilö: Heikki Kivinen (heikki.kivinen@muonio.fi)


PKT-Net koulutus Tiedon valtateille

Lapin alueellinen koulutusprojekti, jossa Muonio on mukana. Tavoitteena net-koulutus pienyrittäjätahoille. Itä-Lapin kuntayhtymän hakema ja -hallinoima kehittämishanke, mukana myös ammatti-instituutti.

Projekti toteutetaan 1.8.2001 - 31.12.2002
Vastuuhenkilö: Markus Mustajärvi


Planetaariovarusteluprojekti

Hankitaan Muonion matkailun ja koulutuksen monipalvelukeskukseen sijoittuvaan luonto- ja revontuliplanetaarioon ajanmukainen tekninen varustus kansainvälistä ohjelmatarjontaa varten.

Projekti toteutetaan 1.7.2001 - 31.12.2001
Vastuuhenkilö: Heikki Kauppinen (heikki.kauppinen@muonio.fi)


SYTRIM

Loppuraportti


Tunturi-Lapin Oppiva-projekti

Projektin tavoitteena on:
1. Kehittää Tunturi-Lapin alueelle yhteistoimintamalli oppimisvaikeuksisten lasten varhaiskuntoutukseen.
2. Luoda oppimisvaikeukisisten lasten perheille keskinäinen tukiverkosto.
3. Vakiinnuttaa molemmat toiminnot.
Projektin muita tavoitteita ovat oppimisvaikeustietouden lisääminen, perheiden ja ammattihenkilöiden yhteistyön lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Projektin kotisivut: www.lapland.fi/oppiva

Projekti toteutetaan 1998 - 2002
Vastuuhenkilö: Proj.siht. Mika Rinne, proj.vast. Mervi Muotka


Vihreät niityt

Hankkeessa edistetään luonnonvarojen hyötykäyttöä ja kehitetään jätehuoltoa. Järvien kunnostuskalastuksista saatavaa kalaa hyödynnetään elintarvikkeena ja rehuna. Hankkeessa kokeillaan rehuntekoa myös poronteurastusjätteistä. Jätehuoltoa kehitetään jäteneuvonnalla, muun muassa pienkompostointikurssilla, sekä laatimalla eräkämpille sopivat jätehuoltosuositukset. Hanketta rahoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, kunta, paliskunnat, kalaosakaskunnat sekä yksityisyrittäjät. Hanke alkaa kesällä 2006 ja kestää vuoden 2007 loppuun.

Vihreät niityt-kotisivut

Yhteyshenkilöt: 
Tiina Tarkkonen (tiina.tarkkonen@muonio.fi, 016-534331)
Markku Kuortti (markku.kuortti@muonio.fi, 040-747 1571)