Sosiaaliosasto

Tiedote sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Tämän asiakaslain keskeisenä tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon (1§). Asiakaslain tarkoituksena on yhtenäistää asiakkaan ja sosiaalihuollon yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Sosiaalihuollon lähtökohtana on asiakas – hänen yksilölliset tarpeensa, toivomuksensa ja etunsa. Laki korostaa niitä perusoikeuksia, joita kansalaisella on uskostaan, alkuperästään, kielestään ja muista vakaumuksistaan riippumatta (4§).

Lailla halutaan korostaa asiakkaan asemaa, itsemääräämisoikeutta, osallistumista ja oikeusturvaa sosiaalihuollossa samaan tapaan kuin potilaslaissa on säädetty potilaan oikeudet hyvään hoitoon ja kohteluun terveydenhoidossa. Asiakkaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lisäävät asiakaslähtöisyyttä sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon asiakaslaissa kiinnitetään huomiota siihen, että lapset ja nuoret ovat ajattelevia yksilöitä ja oman elämänsä subjekteja, eivät pelkästään aikuisten toiminnan ja huolenpidon passiivisia kohteita (10-11§).

Asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä toimenpiteiden erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset (5§). Sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään kirjalliseen päätökseen (6§). Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava hoito- ja palvelusuunnitelman tai vastaava, suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa (7§). Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia tilapäisestä neuvonnasta ja ohjauksesta. Niin suunnitelman laadinnassa kuin sosiaalihuollon yksittäisissä toiminnoissa on aina otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipiteet.

Asiakaslaki määrittelee myös salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä.

Sosiaalihuollon toteuttamisessa tarvittavat tiedot hankitaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Lakiin on kirjattu asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuus. Asiakkaalle on myös ilmoitettava, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ilman hänen suostumustaan (12§). Asiakkaalle on myös kerrottava, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin niitä käytetään sekä mihin säännönmukaisesti luovutetaan (13§).

Asiakaslaissa määritellään myös uudet perusteet salassa pidettävän tiedon luovuttamiselle ja tietojen saannille. Asiakkaan kirjallinen suostumus on kaikissa tiedon luovutustilanteissa selkeä valtuutus luovutukselle (16§). Laki täsmentää ja samalla tiukentaa sosiaalihuollon viranomaisen oikeutta antaa esim. toiselle viranomaiselle asiakastietoja. Tietojen pitää olla välttämättömiä laissa säädetyn tehtävän vuoksi, asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten (17§).

Seuraavat tahot ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle välttämättömiä tietoja ja selvityksiä pyynnöstä (20§):

* Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö
* KELA, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos
* Koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelun tuottaja, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö.
* Pyyntö rahalaitokselle on tehtävä kirjallisena ja se perustuu aina päätökseen. Ennen pyynnön tekemistä siitä on ilmoitettava asiakkaalle.


Tämä uusi sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää potilaslain tavoin muistutus- ja asiamiesjärjestelmän. Lain mukaan jokaisen kuntalaisen käytettävissä on myös oltava sosiaalityöntekijän palveluja.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus (23§) kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksilön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen saa tehdä vapaamuotoisesti, eikä sen tekemistä ole sidottu määräaikaan. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa ja vastaus annetaan kirjallisena. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Sosiaalihuollon asiakaslain yhteydessä ei muuteta asiakkaan muutoksenhakuoikeutta. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Uusi asiakaslaki edellyttää, että kunnat nimeävät sosiaaliasiamiehen (24§). Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa valvoo 2001 vuoden alusta lähtien siis asiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on ohjata sosiaalihuollon asiakasta, tiedottaa heidän oikeuksistaan ja avustaa tarvittaessa muistutusten ja kanteluiden tekemisessä sekä toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Jos asiakas on esim. tyytymätön saamaansa palveluun hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana.

Lisäksi sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Selvitys antaa kokonaiskuvan asiakkaiden asemasta kunnassa eikä tuo yksittäisiä asiakastapauksia esiin. Sosiaaliasiamies ei ole "oikeusasiamies" vaan sovittelija ja neuvonantaja. Hän ei käsittele muistutuksia. Riippumattomuus ja puolueettomuus ovat keskeisiä kriteerejä asiamiehelle. Sosiaaliasiamies ei tee asiakasta koskevia päätöksiä, hän on myös vaitiolovelvollinen.

Se, mitä asiakaslaissa säädetään asiakkaan oikeudeksi tai velvollisuudeksi, ei ole pois työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Sosiaalihuollon asiakaslaki koskee niin julkista kuin yksityistäkin sosiaalihuoltoa (2§), ja kaikkia toiminta-alueita, sosiaalipalveluihin ja etuuksiin liittyviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Jokainen sosiaalihuollon palveluja ja etuuksia hakeva tai käyttävä on asiakas, myös pelkästään neuvontaa tai ohjausta sosiaalitoimelta saavat ovat asiakkaita.

Sosiaalitoimen asiakkaiden luettavana sosiaalitoimiston odotusaulassa ovat julkisuuslain mukaiset rekisteriselosteet, tietojärjestelmä luettelot ja tietojärjestelmäselosteet.