Kotipalvelu ja vanhustyö

Kotipalvelut

Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista (Sosiaalihuoltolaki 20 §).

Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. (Sosiaalihuoltolaki 21 §).

Kotipalveluissa ovat ensisijalla asiakkaat, joiden hoivan ja huolenpidon tarve on viikoittaista, jotka ovat säännöllisen avun piirissä ja saavat joko kotisairaanhoitajan ja/tai kodinhoitajan / lähihoitajan palveluita vähintään kerran viikossa. Asiakkaalle tehdään hoito – ja palvelusuunnitelma.
 
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.  Kuukausimaksu sisältää sekä kotisairaanhoidon että kotipalvelun palvelut. Asiakkaan tulee heti kun säännöllinen kotipalvelu aloitetaan toimittaa kotipalvelun tulotietolomake liitteineen sosiaalitoimistoon toimistosihteerille tai Palvelukeskus Marjapaikkaan vanhustyön ohjaajalle.
 
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen  maksu.  Maksu määräytyy käyntimaksuna käynnin keston mukaan. Kunta päättää myös tukipalveluiden maksuista.
 
Maksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Kodinhoitopalvelut

 1. perheen tukeminen, työapu, lasten hoito, lapsiperheet
 2. hoito- ja huolenpitotehtävät:
    - saunotus/kylvetys ym. perushoiva
    - ruokailusta huolehtiminen 
    - kotisairaanhoidollisia tehtäviä: lääkehuolto, haavan hoidot, insuliinipistokset, silmätipat jne.
 3. kodinhoidolliset tehtävät: vaatehuolto, ruoan laitossa avustaminen (ei varsinainen ruoanlaitto, koska ateriapalvelut on saatavissa)
 4. siivouksen palveluseteli; enintään 3 seteliä/kk,  yhden setelin arvo on porrastettu kolmeen erisuuruiseen seteliin hakijan/perheen bruttotulojen perusteella. Yksi seteli oikeuttaa yhden tunnin siivoustyön ostoon
  tiedote palvelusetelistä, palvelusetelihakemus, tulotietolomake, siivouspalvelun tuottajat
 5. asioinnissa avustaminen, kauppa-asiat. Kotipalveluhenkilöstö ei hoida asiakkaiden kuljetuksia asioille tms.

Kodinhoito- ja tukipalveluasioissa yhteydenotot

040 724 4025  Pirkko Kuru,  vanhustyön ohjaaja
040 489 5156  Kotipalvelu

 

Tukipalvelut

- ateriapalvelut, kotiin viety lämmin ateria 6,40 €
- ateriointi Palvelukeskus Marjapaikassa 4,52 €
- aamupala Marjapaikassa 2,47 €
- pullakahvit Marjapaikassa 2,20 €
- sauna / suihku Marjapaikassa 5 € / 3 € / kerta
- turvapuhelin lankapuhelimeen kytkettynä 12 € / kk, GSM-liittymään kytkentämahdollisuus saatavissa, mutta vaatii lisälaitteen samoin ovihälytin saatavissa lisämaksusta
- soiva lääkedosetti
- palvelupäivät Marjapaikassa 1 kertaa/kk ja vapaaehtoisten päivät
 

Omaishoidontuki

Omaishoidontukiasioissa yhteenotot vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuruun puh. 040 724 4025.
Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Sopimus omaishoidontuesta voidaan tehdä myös muun kuin hoidettavan omaisen tai läheisen kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 27 §)

Omaishoitajan avulla tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle. Omaishoidontuki on sosiaaliluoltolain mukainen sosiaalipalvelu, sen taso ja määrä on kunnan harkinnassa ja se suhteutetaan kunnan muuhun palvelun tarjontaan.