Sosiaaliosasto

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

 

Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Muonion sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelmat

Sosiaalityö

  1. Lastensuojelu
  2. Lastenvalvoja
  3. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille sekä aikuissosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta


Vanhustyö

  1. Kotipalvelut ja sitä välittömästi tukevat palvelut
  2. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
  3. Omaishoidontuki
  4. Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Marjapaikassa
  5. Tehostettu palveluasuminen Ojusniityssä


Vammaispalvelut

  1. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
  2. Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille