Tekninen osasto

                     

     OHJEET RAKENNUSLUVAN HAKEMISEEN

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT JA SELVIYKSET:

1. RAKENNUSLUPAHAKEMUS 1 kpl

Rakennuslupahakemuksessa on oltava allekirjoitus kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka on mainittu omistajaksi lain-huudossa, kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa.

Lupakäsittelyn jouduttamiseksi suosittelemme tekemään hakemuksen sähköisesti osoitteessa lupapiste.fi.

2. RAKENNUSPAIKAN HALLINTA 1 kpl

Omistusoikeus voidaan osoittaa lainhuutotodistuksella tai sen jäljennöksellä (enintään 3 kk vanha). Lainhuutotodistuksia saa (maksullinen) Muonion teknisestä toimistosta os. Puthaanrannantie 15 b tai Lapin maanmittaustoimistosta os. Hallituskatu 1-3 B. Hallintaoikeuden voi selvittää myös jäljennöksellä kauppa-, lahja- tai muusta luovutuskirjasta tai vuokrasopimuksesta.

3. TONTTIKARTTA, KAAVAOTE TAI REKISTERIKARTTA 2 kpl

Asemakaava tai yleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan osalta kaavaotteen saa (maksullinen) Muonion teknisestä toimistosta. Puthaanrannantie 15 b. Kaava-alueitten ulkopuolisille rakennuspaikoille tarvittavan kiinteistörekisterikarttaotteen (maksulliset) saa teknisestä toimistosta os. Puthaanrannantie 15 b tai Lapin maanmittaustoimistosta os. Hallituskatu 1-3 B. Rekisterikartan tulee olla mittakaavassa 1:10 000.

4. ASEMAPIIRROS 2 kpl Mittakaavassa 1:500 pinta-ala =½ ha, (yli ½ ha Mk 1:1000).

Tonttia tai rakennuspaikkaa koskevasta asemapiirroksesta tulee käydä ilmi:

a) Uudisrakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista, rakennuksista tai tunnetuista pisteistä sekä

mahdollisesti tontilla jo olevat ja purettavat rakennukset sekä rakennelmat.

b) Teknisen ja muun huollon järjestely, kuten vesijohto, viemärit ja jätehuollon järjestely.

c) Pihamaan järjestely, kuten ajo- ja kulkutiet, autopaikat, leikki- ja oleskelualueet sekä kuivatus- ja tuuletuspaikat.

d) Korkeussuhteet, tarvittaessa korkeuskäyrin esitettynä, kasvillisuus ja pihan pintamateriaalit rakentamisen jälkeen sekä ilmansuunnat.

e) Rakennuspaikan rajat ja tarvittaessa niiden pituudet sekä naapurikiinteistöjen tunnukset ja tarvittaessa nimet.

f) Tontin ulkopuolella katualueella olevat laitteet ja varusteet.

5. RAKENNUSPIIRUSTUKSET 2 sarjaa Mittakaavassa 1:100 tai 1:50.

a) Kaikki julkisivut, pintamateriaalit ja värit.

b) Pohjapiirros, johon merkitään rakennuksen ulkomitat, huoneitten käyttötarkoitus ja ilmastoinnin järjestely.

c) Pystyleikkaus, josta ilmenee lattian, räystään ja harjan korkeus maanpinnan suhteen sekä huonekorkeudet

d) Hormileikkaus, mikäli rakennuksessa on tulisija, esitetään mittakaavassa 1:50.

e) Rakenneselvitys alapohjan, ulkoseinien sekä yläpohjan rakenteista materiaalivahvuuksineen. Selvitys voidaan tehdä myös erillisenä.

6. ENERGIASELVITYS 2 sarjaa Rak MK D3/2012 kohta 5.1 (korjaus- ja muutostöissä YM:n asetus 4/13)

Ei koske pinta-alaltaan alle 50 m2 rakennuksia, lomarakennuksia joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää.

7. LVI-SUUNNITELMAT 2 sarjaa asemapiirroksineen

Omakotitalojen osalta kiinteistön vesijohto- ja viemäriputkien sekä ilmastoinnin ja vesikeskuslämmityslaitteiden (jos on) sijainti ja mitoitus, tulee esittää pohjapiirroksessa Mk 1:50.

8. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA 2 sarjaa leikkauskuvineen

Rakennettaessa viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle lupahakemukseen on liitettävä Valtioneuvoston asetuksen 10.3.2011 (talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) mukainen jätevesijärjestelmän suunnitelma.

Viemärilaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä viemäriverkostoon.

9. NAAPURIEN KUULEMINEN (MRL 133 § 1-2 mom.)

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Jos kunta suorittaa kuulemisen, hakijalta peritään valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

10. TILASTOLOMAKE 1 kpl/rakennus

Tilastolomake RH1 (rakennushankeilmoitus) täytetään jokaisesta rakennuksesta erikseen.

11. TYÖNJOHTAJAT

Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on hankittava vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtaja.

Lomakkeita saa Muonion teknisestä toimistosta sekä Internet-osoitteesta http://www.muonio.fi/fi/hallinto/tekninen-osasto/lomakkeet.html