Uutiset

Kuulutus ranta-asemakaavojen muutoksien nähtävänäpito

Kategoriat


Uutiset (7)

Ilmoitukset (5)

Kuulutus ranta-asemakaavojen muutoksien nähtävänäpito

heinä 5. 2018 00:36 |

Keimiöniemen, Kilpimellan, Visannon ja Äkäskeron ranta-asemakaavojen muutokset

 

Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

 

Kunnanhallitus on 30.1.2017 § 43 päättänyt Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 5 rakennuspaikkojen 1 ja 2 keskinäisiä pinta-ala- ja rakennusoikeussuhteita vastaamaan nykyistä tarvetta. Maanomistajalla on tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan rakennuspaikalle 2.

 

Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

 

Kunnanhallitus on 9.1.2017 § 5 päättänyt Kilpimellan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Ranta-asemakaavan muutoksella on tavoitteena siirtää korttelia 3 etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa rakennusoikeus 120 k-m2:ksi, eli samaksi kuin kyseisen korttelin toiselle rakennuspaikalle on vahvistettu.

 

Visannon ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

 

Kunnanhallitus on 27.2.2017 § 71 päättänyt Visannon ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa asuinpientalojen kortteli 1 pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioiden. Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja vaan siirtää niitä tai vähentää yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

 

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos, luonnosvaihe

 

Kunnanhallitus on 9.1.2017 § 6 päättänyt Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta.  Muutos koskee kortteleita 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikkaa 1. Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva.

 

Kortteleihin 2 ja 6 rakennuspaikkajako osoitetaan kaavassa toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2. Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.  Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa

 

Kaavojen laatijana toimii Seitap Oy.

 

Tavoitteena on, että kaavaehdotukset saadaan vuoden 2018 aikana kunnanvaltuuston käsittelyyn.


Nähtävänäpito

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä 5.7.2018–10.8.2018 valmisteluaineistot nähtävänä kunnan tek­nisessä osastossa (maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 65 § sekä -asetuksen 27 ja 30 §). Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kunnan internet-sivuilla (www.muonio.fi).

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 10.8.2018 klo 15.30. Postiosoite on Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi tai fax (016) 532 774.

 

Osalliset              

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Lisätietoja 
 

  • Seitap Oy, maanmittausteknikko Tapani Honkanen,  0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi
  • Muonion kunta, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

Kunnanhallitus

Takaisin