Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on

  • laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Lauri Solin, 044 704 6281, lauri.solin@fcg.fi ja Mari Lampinen, 050 312 0390, mari.lampinen@fcg.fi.

Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 11.6.2018 alkaen.

OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018

Jussi-Pekka Tammilehto

Tekninen johtaja

Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos

Muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 5 rakennuspaikkojen 1 ja 2 keskinäisiä pinta-ala- ja rakennusoikeussuhteita vastaamaan nykyistä tarvetta. Maanomistajalla on tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan rakennuspaikalle 2.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Ehdotusvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018

Luonnosvaihe nähtävillä 29.3.2018-30.4.2018

OAS 30.1.2017

Kuulutus 9.2.2017

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Jussi-Pekka Tammilehto

Tekninen johtaja

Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos

Vireillä olevan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia 3 etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa rakennusoikeus 120 km2:ksi, eli samaksi kuin kyseisen korttelin toiselle rakennuspaikalle on vahvistettu.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Ehdotusvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018

Luonnosvaihe nähtävillä 29.3.2018-30.4.2018

Kuulutus 23.8.2018

OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017

Oloksen asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on määritellä rakennusalojen rajat uudelleen niin, että ne vastaavat nykyisiä olosuhteita ja vireillä olevia rakennushankkeita sekä osoittaa uusia matkailua palvelevia alueita nykyisen toiminnan yhteyteen.

Kaavoitus on ehdotusvaiheessa

kaavakartta

kaavaselostus

 

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.

Visannon ranta-asemakaavan muutos

Muutoksen tarkoituksena on osoittaa asuinpientalojen kortteli 1 pysyvän asumisen kannalta sopivampaan paikkaan. Loma-asuntojen kortteleita 2 ja 3 muutetaan tarvittaessa pysyvän asumisen sijoittuminen huomioiden. Muutoksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja vaan siirtää niitä tai vähentää yksi loma-asunnon rakennuspaikka.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Ehdotusvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018

Luonnosvaihe nähtävillä 29.3.2018-30.4.2018

Kuulutus 28.3.2018

OAS 21.2.2017

Kuulutus 15.3.2017

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva. Kortteleiden 2 ja 6 osoitetaan rakennuspaikkajako toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2.

Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Luonnosvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018

OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017