Kotiin annettavat palvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan lasten hoitoon ja huolenpitoon, arjenhallintaan, kodinhoitoon, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluviin tehtäviin.

Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä kotiin annettavaa palvelua. Kotipalvelua on saatavilla pääsääntöisesti klo 8 - 20 välisenä aikana päivittäin. Kotipalvelun työskentely perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotipalvelun kaikki palvelut, toimenpiteet ja käyntien kesto riippuvat palveluntarpeesta. Jos käyntien yhteydessä todetaan, ettei käynnin kesto vastaa senhetkistä tarvetta, hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan. Kotipalvelu toteuttaa työssään kuntouttavaa työotetta, joka tarkoittaa asiakkaan tukemista, kannustamista, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa toiminnoissa. Kotipalvelua järjestetään tilapäisesti, säännöllisesti tai tehostetusti asiakkaan tarpeesta riippuen.

Kotipalvelun sisältö
  • asiakkaan henkilökohtaisen hygienian hoito tai siinä avustaminen
  • ravitsemustilan kokonaisvaltainen seuraaminen
  • hoidolliset tehtävät;mm. haava- ja kipuhoito, lääkkeiden vieminen ja antaminen, toteutetun hoidon vaikutusten seuraaminen
  • siistiminen; tiskaaminen, keittiön pöydät ja tasot, jääkaapin siistiminen, roskien lakaisu, roskapussin vieminen, wc:n siisteys
  • vaatehuolto; pyykit pesukoneeseen ja kuivumaan
  • asiointi; kotipalvelun työntekijät eivät käsittele asiakkaan käteistä rahaa. Jos asiakas tarvitsee kotipalveluhenkilökunnan apua kauppa- tai apteekkiasioinneissa, asiakas perustaa apteekkiin tai haluamaansa kauppaan tilin, johon kotipalveluntyöntekijä kuittaa asiakkaan ostokset asiakkaan luvalla.
  • muita mahdollisia tehtäviä, kuten postin hakeminen laatikosta, pienet lumityöt siltä osin kuin on liikkumisen ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä, neuvonta, ohjaus ja omaisten kanssa keskustelu.
Palvelumaksu

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu sisältää sekä kotisairaanhoidon että kotipalvelun palvelut. Asiakkaan tulee heti, kun säännöllinen kotipalvelu aloitetaan, toimittaa kotipalvelun tulotietolomake liitteineen sosiaalitoimistoon toimistosihteerille tai palvelu-suunnittelijalle.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Maksu määräytyy käyntimaksuna käynnin keston mukaan. Kunta päättää myös tukipalveluiden maksuista. Maksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lomakkeet

Lomakkeet

Palvelumaksut

Kotipalvelun maksut

Tuloselvitys

 

 

 

Yhteystiedot

Palvelusuunnittelija
040 724 4025

Vt. avopalveluiden vastaava
040 489 5116

Lähihoitajat
040 489 5156 (klo 8.00 - 20.00)

Virikeohjaaja
040 667 5296