Kotiin annettavat palvelut

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat ensisijaisia kotona asumista tukevia palveluja, joihin kuuluvat

  • ateriapalvelut, kotiin kuljetettu lämmin ateria 
  • ateriointi Palvelukeskus Metsäniityssä
  • pullakahvit Palvelukeskus Metsäniityssä
  • sauna / suihku Palvelukeskun Metsäniityssä
  • kukkatolppa
  • turvapuhelin ja GSM lisälaite , ovihälytin 
  • paikantava turvakello 
  • tilapäinen asumispalvelu, joka tarkoittaa lyhyttä jaksoa tarvittaessa tehostetun palveluasumisen yksikössä, esimerkiksi omaishoidon vapaiden mahdollistamiseksi

Tukipalveluiden hinnat määräytyvät sosiaalilautakunnan 16.6.2021 § 59 päätöksen mukaisesti. 

Palveluseteli siivouspalveluun

Siivouspalveluseteli myönnetään henkilöille, jotka sairauden, vamman tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi tarvitsevat ulkopuolista apua kodin siivoukseen. Toimintakyvyn arvioi kotipalvelun henkilöstö tai palvelusuunnittelija.

Lisäksi myöntämisen perusteena ovat hakijan bruttotulot. Tuloksi ei lasketa Kelan myöntämää hoito- tai vammaistukea. Palveluseteleitä myönnetään enintään kolme kuukaudessa ja palvelusetelin arvo on porrastettu kolmeen erisuuruiseen seteliin, 20 euroa, 15 euroa ja 10 euroa. Yksi palveluseteli oikeuttaa yhden tunnin siivoustyön ostoon. Asiakas maksaa itse palvelun todellisen hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Itse maksettu osuus ei oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen.

Palveluseteliä ei voi vaihtaa rahaksi, eikä sillä voi tilata palvelua muualle kuin omaan kotiinsa. Siivouksen palveluseteleitä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Palveluseteliä haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella, johon liitetään mukaan tulotietolomake. Palvelusetelihakemus toimitetaan palvelusuunnittelujalle, joka tekee asiasta päätöksen. Mikäli palvelusetelipäätös on myönteinen, saa asiakas päätöksen mukana. Asiakas valitsee listalta haluamansa palveluntuottajan ja tilaa siivoojan kotiinsa. Siivouspalvelun tuottaja on sitoutunut salassapitovelvollisuuteen ja hyvään työnlaatuun.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna myönnettävä liikkumista tukeva palvelu on kalenterivuodeksi kerrallaan myönnettävä määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Matkoja myönnettäessä huomioidaan asiakkaan tulot ja varallisuus sekä mahdollisuus käyttää asiointiliikennettä.

Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.  

Kuljetuspalvelua haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Kuljetuspalveluhakemus toimitetaan palvelusuunnittelijalle, joka tekee asiasta päätöksen.

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen