Hyvinvointipalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoimisen ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Asiakas ja sosiaalityöntekijä selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla. Vammaispalvelulain mukaisia haettavia tukipalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut ja asunnonmuutostyöt sekä henkilökohtainen avustaja. Kaikkiin vammaispalvelulain mukaisiin hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto.

Henkilökohtainen avustaja

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edellyttää vaikeavammaisuutta. Vammaisella henkilöllä tulee olla kykyä ilmaista mitä hän haluaa tehdä ja missä toimissa hän haluaa itseään avustettavan. Myös itse avustamistilanteessa vammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan toimintaa.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Hakijan palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen perusteella. Tarvittaessa pyydetään fysioterapeutin arvio liikkumiskyvystä.
Kuljetuspalvelua haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämisohjeet 

Asunnon muutostyöt

Tavoitteena on, että henkilö voi asua ja elää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan. Tämän mahdollistamiseksi vaikeavammainen henkilö voi hakea taloudellista tukea vammaispalvelulain perusteella hänen vakituiseen asuntoonsa tehtäviin asunnonmuutostöihin, kuten kynnysten poistoon, tukikahvojen kiinnitykseen, ovien leventämiseen ja luiskien asennukseen.

Muutostöiden tarvetta arvioitaessa tarvitaan asiasta lääkärin ja fysioterapeutin lausunto. Hakemuksen saatuaan sosiaalityöntekijä tekee asiakkaan luokse kotikäynnin yhdessä kunnan rakennusmestarin kanssa, jolloin arvioidaan muutostyökokonaisuutta ja sen toteuttamisvaihtoehtoja. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen siitä, mitkä ehdotetuista asunnon muutostöistä korvataan vammaispalvelulain perusteella. Kunnalla ei ole velvollisuutta kustantaa asunnonmuutostöitä, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voi turvata avohuollon toimenpitein.

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
040 489 5152

Vs. hyvinvointijohtaja
040 489 5181

tai virtu.fi-sivuston kautta