Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on porrastettu.

 

Muonion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä tuntiperusteinen maksujärjestelmä. Varhaiskasvatuksen lasku muodostuu varatuista ja käytetyistä hoitotunneista, ei hoitopäivistä. Asiakasmaksut tarkistetaan joka toimintavuoden alussa. Toimintavuosi on 1.8.–31.7. Asiakasmaksu riippuu perheen tuloista. Jos tulotietoja ei toimiteta kuntaan, peritään maksimimaksu. Jos tulotiedot toimitetaan myöhemmin, kunta oikaisee varhaiskasvatuksen asiakasmaksun takautuvasti yhden kuukauden ajalta. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 2 §.)

 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, hoidosta peritään enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin yli 35 h/vko, voidaan periä 100 % maksu. Jos lapsi on keskimäärin yli 20 tuntia, mutta keskimäärin vähemmän kuin 35 tuntia/viikossa, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu hoitoaikaan. Edelleen varhaiskasvatuksesta voidaan määrätä kuukausimaksu, tästä syystä kunnan pitää määritellä tuntirajat kuukausitasolla. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 4 ja 6.)

 

Varhaiskasvatuksessa maksun enimmäismäärä on 01.08.2021 alkaen 288 euroa/kk perheen nuorimman hoidossa olevan lapsen osalta. Jos kuukausimaksu jää alle 27 euroa lasta kohden, sitä ei peritä. Perheen toisesta säännöllisessä kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 144 €). Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 7 ja 8.)

 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos varhaiskasvatuspaikkaa hakeva huoltaja ei ilmoita tulojaan, voidaan hänelle määrätä enimmäismaksu 288 euroa/kk lasta kohden. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 5 ja 7.)

 

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 13.)

 

Jos lapsen/lasten varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 4.)
 

Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 19). Varhaiskasvatuslaskun eräpäivän jälkeen perintä siirtyy perintätoimistolle.

 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaus kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muuten poissa koko kalenterikuukauden eikä poissaolosta ole ilmoitettu etukäteen, peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, jos myönnettyä paikkaa ei ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista. Sama koskee loman ajaksi varattua paikkaa. Peruuttamattomasta loma-ajan paikasta voidaan periä puolet minimimaksusta, vaikka tulojen perusteella hoito on maksutonta. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 9 ja 10)

 

Kuukausimaksun periminen 12 kuukaudelta

Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta määrätty kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

 

Esim. Jos lapsi on normaalisti hoidossa viitenä päivänä viikossa, voidaan 12. kuukauden maksu periä silloin, kun lapsi on koko toimintavuoden aikana poissa 15 päivää tai vähemmän. Jos kuukausittaisten säännönmukaisten hoitopäivien määrä on vuorotyön tai muiden tekijöiden vuoksi esim. 14, peritään 12. kuukauden maksu silloin, kun poissaolopäiviä on 10 tai vähemmän.

 

Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät

Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä palvelun käyttäjällä tarkoitetaan lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Perheen kokona otetaan huomioon avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteistaloudessa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 2)

 

Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, varhaiskasvatusmaksu määrätään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

 

Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset tulot, myös pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon keskiarvo pidemmältä aikaväliltä (6—12 kk). Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

 

Veroista vapaista tuloista otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa olevan lapsen saama elatusapu tai -tuki. Jos perheen huoltaja maksaa elatusapua, otetaan suoritettu maksu huomioon vähennyksenä.

 

Varhaiskasvatuksen maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
(Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 11)

 

Tulot, joita ei oteta huomioon varhaiskasvatusmaksua määrättäessä ovat lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, perhehoidon kustannusten korvaukset ja lasten kotihoidon tuki. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 11)

 

Bruttoansiorajat ja perhekoko

 

Varhaiskasvatuksen maksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista alla olevan prosentin mukaisesti:

Perheen koko                    2              3              4              5             6

 

Bruttotuloraja €/kk             2798        3610        4099        4588      5075

 

Maksuprosentti                 10,70       10,70        10,70       10,70     10,70

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esimerkkejä kuukausimaksuista

 

Kuukausimaksu                                     Bruttotulorajat/€

Perheen koko

2

3

4

5

6

27 €

3050,34

3862,34

4351,34

4840,34

5327,34

50 €

3265,29

4077,29

4566,29

5055,29

5542,29

75 €

3498,93

4310,93

4799,93

5288,93

5775,93

100 €

3732,58

4544,58

5033,58

5522,58

6009,58

125 €

3966,22

4778,22

5267,22

5756,22

6243,22

150 €

4199,87

5011,87

5500,87

5989,87

6476,87

175 €

4433,51

5245,51

5734,51

6223,51

6710,51

200 €

4667,16

5479,16

5968,16

6457,16

6944,16

225 €

4900,80

5712,80

6201,80

6690,80

7177,80

250 €

5134,45

5946,45

6435,45

6924,45

7411,45

275 €

5368,09

6180,09

6669,09

7158,09

7645,09

288 €

5489,59

6301,59

6790,59

7279,59

7766,59

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun muodostuminen ja tilapäinen varhaiskasvatus

 

Kuukauden varhaiskasvatusmaksu määräytyy varhaiskasvatukseen etukäteen varattujen sekä toteutuneiden toimintatuntien perusteella. Lapsen seuraavan viikon hoitopäivät ja ajat pitää edelleen ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Myöhemmin ilmoitetut poissaolot ovat laskutettavia päiviä/tunteja. Hoitoaikavaraukset tehdään sähköisen järjestelmän, Daisy Familyn kautta. (Sivistysltk 31.1.2017/1§)

 

Muistathan ilmoittaa lapsen lomat ja muut vapaapäivät ajoissa hoitopaikkaan. Hoitopaikkaan pitää ilmoittaa myös, jos hoitopäiviä ei ole koko kalenterikuukautena, muutoin laskutetaan puolet kuukausimaksusta.

 

Lapsen varattu

hoitoaika sekä toimintatunnit /kk

Maksu % lapsen kokoaikaisesta

maksusta

0 – alle 35 h/kk

20 %

35h – alle 80 h/kk

40 %

80 h – alle 110 h/kk

60 %

110 h – alle 140 h/kk

80 %

140 h – alle 170 h/kk

90 %

170 h/kk –

100 %

 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta on 16 €/pv/lapsi. Jos varhaiskasvatuksen tarve on enintään 5 h/pv/lapsi, maksu on 11 €/pv/lapsi. (Sivistysltk 27.1.2016/1 §) Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää, jos ryhmiin mahtuu.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Varhaiskasvatusjohtaja 
Leena Kurki
040 489 5113
leena.kurki@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

paivakoti@muonio.fi
Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Oili Kajanki
040 489 5165

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Mansikka
040 489 5114       
Vastaava lastenhoitaja
Leila Immonen

Herukka
(esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito)
040 4895163