Yritysten koronasivu

Yksinyrittäjän koronatuki

Muonion kunnan myöntämää toimintatukea yksinyrittäjälle voi hakea 16.4.2020 alkaen - kesäajalla pidemmät käsittelyajat

Yksinyritykset, joiden kotikunta on Muonio (YTJ yrityksen kotikunta), voivat hakea Muonion kunnalta 2000 euroa korvausta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi. Tukea myönnetään kunnalle valtion (TEM) myöntämien määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä ja avustus maksetaan myönteisen päätöksenannon jälkeen muutaman päivän sisällä.

Muonion kunnalle on myönnetty valtionavustusta käytettäväksi yksinyrittäjien avustukseen yhteensä enintään 188 000€.

Mihin yksinyrittäjien tukea voi käyttää?

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertamaksusta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertamaksua myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yrityksen on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Kertamaksu voidaan myöntää 16.3.2020 -31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Muonion kunnassa avustusta haetaan sähköisesti.

Kuka tukea voi hakea?

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

 • harjoittaa *yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
 • on **päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

*Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. Mikäli yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, voi hän hakea tukea ELY-keskukselta.

**Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen. Yksinyrittäjän tuki ei koske myöskään maatalousyrittäjiä.

Tuen myöntämisen edellytykset

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

 • yksinyrittäjän *taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen (heikkeneminen on johtunut nimenomaan koronaepidemiasta)
 • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
 • yksinyrittäjä aikoo jatkaa yritystoimintaa koronavirusepidemian jälkeen

*Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja ja kuluja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Miten tukea haetaan?

Täytäthän hakemuksen huolellisesti, vastaathan ajatuksella kaikkiin kohtiin (tarkista kriteerit) ja toimitathan liitteet välittömästi hakulomakkeen allekirjoittamisen jälkeen. Näin vältytään ylimääräisiltä lisätietopyynnöiltä ja sujuvoitetaan käsittelyä. Kiitos!

Yksinyrittäjän tuen haussa on kaksi vaihetta. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä liitteet että hakemus on toimitettu kunnalle, joten olethan huolellinen hakuprosessin läpiviemisessä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä; hakemus katsotaan saapuneeksi kun hakemus liitteineen on saapunut kunnalle. Saat tiedon päätöksestä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tukea myönnetään kunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa - avustus maksetaan viivyttelemättä myönteisen tukipäätöksen tiedoksiannon jälkeen.

Vaihe 1 – Täytä hakulomake

Täytä hakulomake ja allekirjoita se sähköisesti. Allekirjoittamiseen tarvitset joko verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Perehdy huolella tämän sivun ohjeisiin,  lomakkeen lopussa oleviin määritelmiin sekä sopimuksen ehtoihin ennen lomakkeen täyttämistä. Vastaathan kaikkiin kohtiin huolellisesti: hakijan tulee hakemuksellaan pystyä osoittamaan täyttävänsä kriteerit. Sähköisellä allekirjoituksella sitoudut noudattamaan ehtoja.

HAE TÄSTÄ YKSINYRITTÄJÄN TUKEA! HAKULOMAKE

Vaihe 2 – Toimita liitteet

Lomakkeen täytön jälkeen tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa seuraavat pakolliset asiakirjat:

 • Tilinpäätös 2019 TAI veroilmoitus 2019/ tai viimeisin (mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys kuten jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 1.1. - 16.3.2020 ja 16.3.2020 jälkeen (huom! toimita kuukausikohtaiset tiliotteet)
 • Todistus veroveloista (vaikka yrityksellä ei olisikaan verovelkaa) ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. Verovelkatodistuksen saat helposti ladattua OmaVero -palvelusta.

Liitteet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: yksinyrittaja@muonio.fi , jota käyttää ainoastaan tukihakemusten käsittelijät.

Sähköpostiviestin otsikkoon/aihekenttään tulee kirjoittaa: Yksinyrittäjäntuki_Yrittäjännimi

 

Tuen ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

1) Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

2) Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

3) Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille.

4) Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

5) Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Lisätietoja tuen hakemisesta:

Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi , 040 489 5153

18.6.-9.8.2020 välisen ajan yhteyshenkilönä on elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi, 0400 823 471

Tutustu TEM:n laatimiin ohjeisiin yrittäjille.


Muonion kunta, Muonion Matkailu ry ja Tunturi-Lapin Kehitys seuraavat koronavirusepidemian vaikutuksia Muonion alueen elinkeinoelämään ja matkailuun. Keräämme ja välitämme tietoa, koulutuksia ja hyödyllisiä linkkejä koronaviruksesta ja sen vaikutuksista. Ethän epäröi olla yhteydessä meihin! Pyrimme tukemaan kaikin keinoin alueen yrityksiä, jotta alue selviytyy epidemian aiheuttamista vaikeuksista mahdollisimman pienin negatiivisin seurauksin.

Muonion kunnan yritysneuvontapalvelut koronakriisissä (päivitetty 9.4.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö: toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa (1.4.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.3.2020

 

Rahoitusta ja tukea koronaviruksen aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseksi

Olethan huolellinen rahoitushakemuksen täyttämisessä. Voimme auttaa hakemuksen teossa ja käydä sen läpi kanssasi ennen lähettämistä!

 

1. Kustannustuki yrityksille (uusi)

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee haettavaksi kustannustuki mm. vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin ja yrityksen kiinteisiin kuluihin liikevaihdon tiputtua koronan johdosta. Tukea voi hakea, vaikka olisi jo saanut muita koronatukia (ELY, Business Finland, kunta mm.). Jo saadut tuet vähennetään kustannustuesta joko täysimääräisesti tai kehittämistukien osalta 70%.

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisesti 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana.

Siirry Valtiokonttorin sivuille tutustumaan tuen ehtoihin ja hae tukea sähköisesti. Tämä linkki vie Valtiokonttorin asiointikanavanaa.

 

2. Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen kotikunnasta (YTJ kotipaikka). Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertaluontoinen. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen (ei palkkakulut). Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Huomaathan, että yrittäjillä on nyt mahdollisuus hakea myös määräaikaista työmarkkinatukea.

 

3. Yritykset, joissa enintään 5 työntekijää - ELY-keskuksen haku on suljettu!

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. ELY-keskus on koonnut omille sivuilleen kattavasti tietoa ja linkkejä yrittäjien tueksi: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

ELY-KESKUSTEN POIKKEUSRAHOITUS: Yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä voi nyt hakea 31.3.2020 alkaen ELY-keskuksesta. Avustusta voivat hakea yritykset yritysmuodosta riippumatta:

 • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
 • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa.

Tukea voi hakea 8.6.2020 asti!

 

4. Yritykset, joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yritykset - Business Finlandin haku on suljettu!

Business Finland on lanseerannut kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.Rahoitus on tarkoitettu yritykselle uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen poikkeusoloissa ja sitä voivat saada yritykset monilta eri toimialoilta: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat/esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Haku on auki!

Tukea voi hakea 8.6.2020 asti!

 

4. TYÖMARKKINATUKI YRITTÄJÄLLE
Edellytykset ja oikeus yrittäjän työmarkkinatukeen:
 • Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.” (TEM 2.4.2020)
 • Yrittäjän päätoiminen työskentely päättyy TAI yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€/kk (jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden).
 • Kaikilla yrittäjillä on oikeus tukeen yhtiömuodosta riippumatta.
 • Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, YEL-vakuutuksesta luopumista tai yrityksen lopettamistoimia.Myöskään opinnot eivät estä oikeutta työttömyysturvaan.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

 

Muut työkalut ja toimijat

Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen OmaVerosta. Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

ELY-keskuksen järjestämiin yritysten kehittämispalveluihin on tehty muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Finnvera auttaa yritysten kriisitilanteissa ja tarjoaa mm. takauksia käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

Taiteen edistämiskeskus TAIKE on avannut korona-apurahahaun 1.4.-15.4.2020. Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.

Suomen Yrittäjien tiedote kehottaa olemaan heti aktiivinen rahoituksen hakemisessa! Mahdollisten koronavirusepidemian aiheuttamien negatiivisten vaikutuksen ja seurausten minimointi sekä ennakointi on ensisijaisen tärkeää. Suomen Yrittäjät ovat selvittäneet eri pankkien suhtautumista esim. lainojen takaisinmaksujärjestelyihin.

Sekes, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto ja SUK ovat ryhtyneet yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa.

Yrittäjiä kehotetaan olemaan välittömästi yhteydessä ensisijaisesti omaan pankkiinsa, mikäli ilmenee tarvetta taloustoimenpiteille!

 

Kaikki koronasta yrittäjille - tietoa

Suomen Yrittäjät on laatineet oman korona-aiheisen sivuston. Sivulle on koottu tietoa siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Sivustolta löytyvät mm. uusimmat tiedot ja linjaukset, ohjeita työnantajalle, neuvontaa ja webinaareja sekä koulutuksia. Yrittäjien toimesta annetaan myös vinkkejä talousvaikeuksiin, sopimuksiin ja korvauksiin. Sivuja päivitetään säännöllisesti. Nämä sivut kannattaa ottaa ehdottomasti seurantaan!

Muonion kunnan tiedotteet yrityksille ja kuntalaisille. Tiedotteissa mm. Muonion kunnan tekemiä paikallisia linjauksia.

 

Neuvontaa

Suomen Yrittäjät ry tarjoavat jäsenyrityksille neuvontaa puhelimitse. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin.

Yritys-Suomen Talousapu neuvontapalvelusta saat myös ohjeita miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arkisin  9.00–16.00).

 

Yhteyshenkilösi Muoniossa

Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi, p. 0400 823 471

Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

Tunturi-Lapin yritysneuvoja Ari Saarela, info@lappiconsulting.fi , p. 040 6314433

Tunturi-Lapin Kehitys ry, toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi, p. 040 0415 345

 

Hyödyllisiä linkkejä