Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on

  • laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Lauri Solin, 044 704 6281, lauri.solin@fcg.fi ja Mari Lampinen, 050 312 0390, mari.lampinen@fcg.fi.

Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 11.6.2018 alkaen.

OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018

Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on 22.10.2018 § 263 päättänyt Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Suunniteltu ranta-asemakaava-alue on n. 25 ha ja sijaitsee Kemiäisenvaaran länsirinteellä Särkijärven ja Toras-Siepin välissä. Alue koostuu kahdesta yksityisomisteisesta kiinteistöstä.

Tavoitteena on kaavoittaa 12 loma-asuntorakentamiseen soveltuvaa tonttia väljästi Passisen metsätien varteen maisema- ja luontoarvot huomioiden.  Alueella sijaitsee myös yksi asuinrakennuspaikka.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

Kaavan laatija on toimittanut maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n edellyttämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Suunnitelma sisältävää mm. suunnittelutilanteen ja kaavoitustyössä noudatettavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyn.

Kaavan OAS:aan on mahdollista tutustua kunnan hallinto-osastolla tai verkkosivuilla 9.11.2018 alkaen.

Osallisella on mahdollisuus esittää Lapin ELY–keskukselle neuvottelun käynnistämistä suunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lisätietoja antavat

  • kaavan laatija Jarmo Lokio, 044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
  • hallintojohtaja Katri Rantakokko, 040 185 5454, katri.rantakokko@muonio.fi

Kuulutus 8.11.2018 vireilletulosta

OAS  6.9.2018

Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 18.2.2019 § 50 päättänyt Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Ranta-asemakaava-alue sijoittuu lähelle Kolarin kunnanrajaa ja Äkäslompoloa ja se on hyväksytty vuonna 1994.

Muutosta esitetään ranta-asemakaavan kortteleihin 10–14 ja niitä ympäröiville VR-2 ja VR-3 –alueille. Tavoitteena on muuttaa alueen ranta-asemakaavaa niin, että on mahdollista käynnistää matkailupalvelujen yritystoimintaa mm. rakentamalla revontuli-igluja majoitusta varten, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasauna.

Kaavan laatijana toimii Seitap Oy.

Kaavoitustyö on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville 4.7.2019-5.8.2019 tekniselle osastolle ja verkkosivuille.

Kaavakarttaehdotus 18.6.2019 ja kaavaselostusehdotus 18.6.2019

Osallisilla on mahdollisuus esittää asiasta mielipiteensä kirjallisesti. Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Mielipiteet voi toimittaa 5.8.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat


Kaavakarttaluonnos 16.3.2019 ja kaavaselostusluonnos 26.3.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Kutunivan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 156 käynnistää Kutunivan ranta-asemakaavan valmistelun.

Tarkoituksena on laatia Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ranta-asemakaava, jolla järjestellään lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johannes Jutila, projektipäällikkö, 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi.

Osallistumis- ja ariviointisuunnitelmassa (OAS) 7.6.2019 on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, osalliset ja tiedottamien, arvioitavat vaikutukset ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta 2019.

Kuulutus vireilletulosta 4.7.2019

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva. Kortteleiden 2 ja 6 osoitetaan rakennuspaikkajako toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2.

Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Luonnosvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018


OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017

 

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Kaavakartta- ja selostusehdotus 4.10.2016

Kaavakartta-  ja  -selostusluonnos  4.5.2016

OAS Keskustan asemakaavan muutos 25.11.2014 

 

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS 11.3.2015

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.