Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on

  • laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Kaavoitustyö on edennyt luonnosvaiheeseen. 

Kaavakarttaluonnos 11.12.2020

Kaavaselostusluonnos 1.12.2020

Huom! Yleisötilaisuuden ja nähtävilläolon aikataulu muuttuu koronan vuoksi:

Kaavan luonnosvaihe esitellään yleisötilaisuudessa ma 3.5.2021 klo 18.00 auditoriossa. (alkuperäinen aikataulu ma 1.3.2021).

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan korona-viruksen aiheuttamat rajoitukset.

Tästä linkistä pääsee tilaisuuteen etäyhteydellä.

 

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä valmisteluaineistot nähtävänä teknisellä osastolla 19.2.2021–31.5.2021 klo 9–15 (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla (www.muonio.fi).

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 31.5.2021 klo 15.30 (alkuperäinen aikataulu 26.3.2021) osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja:  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Muonion kunta:

 

OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018

 

Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Karsikkoniemen ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 § 70 käynnistää Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmistelun.

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti asemakaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Seitap Oy.

Lisätietoja antavat

  • Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

Valmisteluaineisto on nähtävillä 29.10.2020-27.11.2020

Kuulutus Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta 29.10.2020

 


 

Karsikkoniemen ranta-asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2020

Kuulutus Karsikkoniemen ranta-asemakaavoituksen vireilletulosta  

Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on 22.10.2018 § 263 päättänyt Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Suunniteltu ranta-asemakaava-alue on n. 25 ha ja sijaitsee Kemiäisenvaaran länsirinteellä Särkijärven ja Toras-Siepin välissä. Alue koostuu kahdesta yksityisomisteisesta kiinteistöstä.

Tavoitteena on kaavoittaa 12 loma-asuntorakentamiseen soveltuvaa tonttia väljästi Passisen metsätien varteen maisema- ja luontoarvot huomioiden.  Alueella sijaitsee myös yksi asuinrakennuspaikka.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

 

Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kaavakarttaluonnos 30.9.2020 ja luonnos kaavaselostuksesta 30.9.2020

Valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 21.1.2021–22.2.2021 kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Puthaanrannantie 15 b ja internet-sivuilla www.muonio.fi.

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.2.2021 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

 

 

 

Lisätietoja antavat

  • kaavan laatija Jarmo Lokio, 044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kuulutus 8.11.2018 vireilletulosta

OAS  6.9.2018

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS 11.3.2015

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Kaavakartta- ja selostusehdotus 4.10.2016

Kaavakartta-  ja  -selostusluonnos  4.5.2016

OAS Keskustan asemakaavan muutos 25.11.2014 

 

Kukaslompolon asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 § 54 Kukaslompolon kaavoituksen käynnistämisen ja kunnanhallitus valitsi 25.1.2021 § 15 kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa matkailuun tarkoitettujen vapaa-ajan asuntojen ja niitä palvelevien huoltorakennusten sekä liikuntahallin, asuntovaunualueen ja rantasaunan rakentaminen suunnittelualueen osalle kaava-alueen pohjoisosaan, jossa on voimassa ennestään ranta-asemakaava. Suunnittelualueen osalle rakentamiseen osoitettu tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on n. 3 300 k-m2. Kaava-alueen eteläosa, on tarkoitus asemakaavassa osoittaa yleisaavan mukaisesti loma-asumiseen (RA), tällä alueella ei ole ennestään voimassa asema- tai ranta-asemakaavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Kukaslompolon alueella noin 3-4 km Äkäslompolon palveluista pohjoiseen ja noin 54 km Muonion kuntakeskuksen palveluista kaakkoon. Suunnittelualue koostuu osasta kolmea eri kiinteistöä ja ne ovat valtion omaisuutta.

Asemakaava koskee suunnittelualueella voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisia kortteleita 15–20 ja 23, virkistys-, venevalkama-, yleisen tien ja katualuetta. Suunnittelualue rajautuu idässä Äkäsjokeen, pohjoisessa retkeily- ja ulkoilualueeseen sekä lännessä ja etelässä metsäalueisiin. Lounaassa suunnittelualue rajautuu Muonion ja Kolarin väliseen kunnanrajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria.

Luonnonympäristöltään suunnittelualue on pääosin kallioista metsämaata ja se rajautuu idässä Äkäsjokeen. Maasto kohoaa paikoin jyrkästi ja on korkeimmillaan alueen luoteisosassa.

Suunnittelualue on rakentamaton ja siellä on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava. Alue on osoitettu maakuntakaavassa matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun ja virkistyksen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavassa osoitettu erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alueen raja, jonka pohjoispuoleisella alueella olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavasti haittaa poronhoidolle.

Suunnittelualueella on voimassa Ylläksen osayleiskaava ja alue on siinä osoitettu matkailupalvelujen ja loma-asuntojen alueeksi (RM), loma-asuntoalueeksi (RA-1), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelualueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkinnät melualue (me) sekä asemakaava-alue (ak). Alueelle on osoitettu liittymä ja kevyen liikenteen reitti ja alueen etelärajan tuntumassa sijaitsee tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialuerajaus (pv).

Osalla suunnittelualueesta on voimassa Kukaslompolon ranta-asemakaava. Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM), loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), puistoalueeksi (VP), lähivirkistysalueeksi (VL), uimaranta-alueeksi (VV), venevalkama-alueeksi (LV) sekä katualueeksi.

Asemakaava on tarkoitus laatia MRL 91 §:n mukaisesti siten, kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muiden yleisten alueiden osalta siirretään kaavamääräyksellä maanomistajalle tai -haltijalle.

Tämän linkin kautta avautuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 22.3.2021 

Kutunivan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 156 käynnistää Kutunivan ranta-asemakaavan valmistelun.

Tarkoituksena on laatia Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ranta-asemakaava, jolla järjestellään lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johannes Jutila, projektipäällikkö, 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi.


Kunnanhallitus 30.8.2021 § 255

Luonnosvaihe nähtävillä 23.9.2021-25.10.2021

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet pyydetään toimittamaan 25.10.2021 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kuulutus 23.9.2021

Kaavakarttaluonnos 3.5.2021

Kaavaselostusluonnos 3.5.2021

 


Osallistumis- ja ariviointisuunnitelma (OAS) 7.6.2019

Kuulutus vireilletulosta 4.7.2019

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva. Kortteleiden 2 ja 6 osoitetaan rakennuspaikkajako toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2.

Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Luonnosvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018


OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017

 

Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos, kortteli 7

Maanomistaja esittää muutosta Kukaslompolon ranta-asemakaavan kortteliin 7.

Ranta-asemakaava sijaitsee Kukaslompolon länsirannalla käsittäen rannan ja Äkäslompolo–Tiurajärvi–Muotkavaara tien välisen alueen. Muutettava kortteli 7 sijaitsee ranta-asemakaavan eteläpäässä lähellä Kolarin kunnan rajaa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on jakaa kortteli 7 kahdeksi yhtä suureksi rakennuspaikaksi, joille osoitetaan nykyinen kokonaisrakennusoikeus puoleksi eli 300 k-m2/rakennuspaikka. Käyttötarkoitus ei muutu.

Kaavaselostusluonnos 02.03.2021
Kaavakarttaluonnos 1.3.2021

Kunnanhallituksen 26.4.2021 § 115 päätöksen mukaisesti Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos korttelissa 7 kuulutetaan vireille ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville.

Kukaslompolon ranta-asemakaavan korttelin 7 muutos on vähäinen. MRA 30 § 4 mom. mukaisesti kaavan muutoksen luonnos asetetaan MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti osallisten mielipiteen kuulemista varten nähtäville samalla kuulutuksella kun vireilletulo kuulutetaan. Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään 27.5.2021–9.6.2021 nähtävänä teknisellä osastolla ja kunnan verkkosivuilla.

Osallisia kaavoitukseen MRL 62 §:n mukaisesti ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisilla on MRA 30 §:n mukaisesti mahdollisuus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena 9.6.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Muonion kunta, Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi

 Lisätietoja antavat

  • Seitap Oy: Tapani Honkanen, puh. 0400 398 062, tapani.honkanen@seitap.fi 
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi