Rakentaminen

Rakennusluvat

Luvan hakeminen

Muoniossa rakennustarkastaja hoitaa MRL:n mukaiset rakenniusvalvontaviranomaisen tehtävät sekä myöntää poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut.

Rakennuslupa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Lupahakemukseen vaadittavat liitteet

pääpiirustukset:

  • asemapiirros
  • pohjapiirrustus
  • leikkauspiirustus
  • julkisivupiirustukset

naapurin kuulemiset

selvitys rakennuspaikan omistus tai hallintaoikeudesta

jos hakijana yhtiö, tarvitaan kaupparekisteriote, josta selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt

kaavaote (kaava-alueella)

jäljennös ennakkoluvista (suunnittelutarveratkaisu, poikkeamislupa) mikäli myönnetty

energiaselvitys- ja todistus (mm. omakotitalot, yli 50 m2 rakennukset)

jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus ellei liitetä

suunnittelijailmoitus (pääsuunnittelija)

mahdolliset muut rakennusvalvonnan vaatimat liitteet

Rakentamisvaihe

Rakentamisen voi aloittaa, kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Töiden aloittamisesta on sovittava aloituskokouksessa tai pienehköissä hankkeissa aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa. Muiden lupien mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen, että työn loppuun saattamisen osalta.

Rakennuttajan tulee huolehtia lupapäätöksessä vaadittujen katselmuksien tilaaminen rakennusvalvonnasta rakentamisen eri vaiheissa.

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennustyöt ovat täysin valmiit. Ennen loppukatselmuksen tilaamista tulee tarkistaa, että kaikki rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset on suoritettu ja niihin liittyvät merkinnät on tehty tarkastusasiakirjaan. 

 

Rakentamiseen liittyvissä asioissa Sinua ohjaa ja neuvoo rakennustarkastaja Jaakko Muotka,
puh 040-5160790, jaakko.muotka@muonio.fi

 

Maksu
Lupapäätöksestä peritään maksu voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaan.

 

Tärkeää!
Muistathan huolehtia rakennusluvassa määrättyjen katselmusten tilaamisesta!
Katselmukset on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.  Mikäli loppukatselmusta ei pidetä rakennusluvan voimassaoloaikana, raukeaa rakennuslupa.

 

 

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Kaavoituksen yhteystiedot

  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062
  • hallintojohtaja Katri Rantakokko 040 185 5454

Lomakkeet