Ilmoitukset

Kuulutus: Muonion kuntakeskustan osayleiskaava, valmisteluaineisto

kesä 7. 2022 11:11 |

Valtuusto hyväksynyt osayleiskaavan laatimisen kuntakeskuksen alueelle. Kaavan tavoitteena on laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekäkunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kunnanhallitus päätti 30.5.2022 § 131 asettaa valmisteluaineiston uudelleen nähtäville edellisen nähtävillä olon jälkeen. Valmisteluaineistossa on huomioitu aiemmassa kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kaavan valmisteluaineisto esitellään yleisötilaisuudessa 16.6.2022 klo 17.00 auditoriossa. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU3MGUwMzEtMjM3ZC00MzNhLTliZDAtNWNmZDQzYjI4NzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%229955c804-18b4-4cd1-a19f-fbb589911380%22%7d

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä valmisteluaineistot nähtävänä teknisellä osastolla 8.6.2022–8.8.2022 klo 9–15 (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 8.8.2022 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja:  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, projektipäällikkö Ruusa Degerman, 041 731 6152, ruusa.degerman@fcg.fi

Muonion kunta, elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

Kunnanhallitus

Takaisin