Uutiset

Kuulutus: Äijäniemen ranta-asemakaavan valmisteluvaihe nähtävillä

huhti 27. 2023 12:20 |

Äijäniemen ranta-asemakaavan (aiemmin Kemiläisen) valmisteluaineisto pidetään nähtävillä Muonio kunnan elinvoimapalveluissa 10.5.2023–9.6.2023 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti.  

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ranta-asemakaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämi-
seen.

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet tulee toimittaa 9.6.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kun-
nanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kunnanhallitus

Takaisin