Uutiset

Kuulutus: Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos nähtäville, ehdotusvaihe

kesä 29. 2022 08:00 |

Kunnanhallitus on 9.1.2017 § 6 päättänyt Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta.  Muutos koskee kortteleita 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikkaa 1. Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva.

Kortteleihin 2 ja 6 rakennuspaikkajako osoitetaan kaavassa toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2. Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.  Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa

Kaavanlaatijana toimii Seitap Oy.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä 29.6.2022–1.8.2022 aineisto nähtävänä kunnan tek­nisellä osastolla (maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 65 § sekä -asetuksen 27 ja 30 §). Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 1.8.2022 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lisätietoja saa kaavanlaatijalta ja kunnalta:

  • Seitap Oy, maanmittausteknikko Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi
  • Muonion kunta, elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, sähköposti jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus

Takaisin