Uutiset

Kuulutus: Keskustan osayleiskaavaehdotus nähtävillä (jatkettu nähtävilläoloaikaa)

huhti 28. 2023 11:14 |

Valtuusto hyväksynyt osayleiskaavan laatimisen kuntakeskuksen alueelle. Kaavan tavoitteena on laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 40 ja 24.4.2023 § 126 asettaa ehdotusvaiheen nähtäville. Ehdotuksessa on huomioitu valmisteluvaiheen kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä valmisteluaineistot nähtävänä elinvoimaosastolla 2.5.2023–2.6.2023 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 2.6.2022 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Aiemmin 17.4.2023 mennessä jätetyt muistutukset otetaan huomioon.

 

Lisätietoja:  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, 044 748 0135, arja.sippola@fcg.fi

Muonion kunta, kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, 0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Kunnanhallitus

Takaisin