Hallinto

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yleiskuvaus Muonion kunnan asiarekisteristä ja palvelujen tuottamisessa kertyvistä tiedoista sekä niiden käsittelystä. Se auttaa kuntalaisia ja muita asianosaisia yksilöimään tietopyyntönsä kunnalle. Muonion kunta on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta.

Asiarekisteri

Muonion kunnan asiarekisteri sisältää tiedot kunnan käsittelyssä olevista ja olleista asioista, niiden käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvat asioiden vireilletuloon, valmisteluun, päätöksentekoon, tiedoksiantoon, muutoksenhakuun, julkaisemiseen sekä toimielintyöskentelyyn liittyvät tiedot. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä sekä paperiaineistona.

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella oikeus saada tieto Muonion kunnan julkisesta asiakirjasta.

Ilmoita tietopyynnössäsi mahdollisimman tarkasti, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee. Jos tietopyyntösi koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, sinun ei tarvitse perustella pyyntöäsi eikä kertoa, mihin tietoa käytetään. Jos tietopyyntösi koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi.

Annamme tiedon julkisesta asiakirjasta mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tiedon antaminen vaatii tavallista suuremman työmäärän, tieto annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Ilmoitamme tästä pyytäjälle erikseen.

Tiedonsaanti asiakirjoista on kunnissa maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse tai asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedonantovelvollisuuden piiriin.

Tietopyynnöstä voidaan periä maksu, kun tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä silloin, kun asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjatunnisteen avulla eikä sähköisesti ylläpidetystä rekisteistä sen hakutoimintojen avulla.

Julkisuuslaki ei velvoita viranomaisia laatimaan pyynnöstä selvityksiä eikä yhdistelemään tietoja.

Lähetä tietopyyntö Muonion kunnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@muonio.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Muonion kunta
Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio

Luovutamme tiedot niiden tyypistä riippuen sähköpostitse tai kirjeitse. Asiakirjoihin voi myös tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Tietopyyntö sosiaalihuoltoon tehdään erillisellä lomakkeella. Luovutamme sote-asiakastiedot paperikopioina kirjeitse.

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan Muonion kunnan toiminnassa tiettyä tarkoitusta varten muodostettua tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta. Tietovarantojen tietoja on sekä digitaalisessa muodossa eri tietojärjestelmissä että paperilla.

Tietovarannoista on annettu seuraavat tiedot:
- yleiskuvaus tietovarannon sisältämistä tietoaineistoista
- tietojärjestelmät, jotka sisältävät tietovarannon tietoaineistoja
- hakutekijät, joilla tietovarannosta voidaan etsiä tietoja
- tietovarannosta vastaava viranomainen

Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan kautta.