Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työpaketit

Työpaketti 1 – Ilmatieteen laitoksen puhtaan ilman indikaattorit visualisointia varten

Tavoitteena on tuoda ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien erityisesti yritysten saataville ymmärrettävästi, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Tämä edellyttää älykästä laajojen mittausaineistojen käyttöä ja asiantuntijoiden aktiivista osallistumista projektityöpajoihin. Mittausaineistojen muokkaus ja tuotto tehdään Arktista imua puhtaalla ilmalla -hankkeessa. Tässä työpaketissa keskitytään luotujen mittausaineistojen tulkintaan sekä hyödyntämiseen mahdollisimman mielekkäällä ja tehokkaalla tavalla yritysten markkinoinnissa ja visualisoinnissa. Tämä on Ilmatieteenlaitokselle uudenlainen toimintatapa popularisoida ja jakaa tutkittua tietoa. Ilmatieteenlaitoksella on tärkeä asiantuntijan rooli, ja tekeminen keskittyy tiedon avaamiseen, selittämiseen ja hyödyntämiseen.


Työpaketissa 1 kartoitetaan työpaketeissa TP3-TP5 mainittuihin toimintoihin sopivat dataperusteiset indikaattorit. Ilmatieteenlaitoksen asiantuntijoiden tärkeä rooli on tuoda tietoa projektin ja yritysten käyttöön sekä soveltuvin osin myös osallistua esittelymateriaalien ja käsikirjoitusten tuottamiseen.


TOIMENPITEET

  • Ilmatieteen laitos on kerännyt tietoa, luonut ilmanlaatu indeksin, sekä tuottanut tietopaketteja alueen ilmastosta. Osallistunut muiden työpakettien suunnitteluun.

Työpaketti 2 – Digitaalinen matka kansainväliselle tutkimusasemalle

Yrityksien, matkailun alueorganisaatioiden, matkanjärjestäjien, kuntien ja kansallispuiston luontokeskuksien käyttöön tuotetaan digitaalista materiaalia verkossa tapahtuvaa tutkimusasemalla suuntautuvaa matkaa varten (digital travel experience tai online trave). Digitaalisen matkan voi tehdä mistä vain, se on ekologinen ja helposti toistettava. Tutkimusasemalla voi vierailla vuosittain vain erittäin rajoitettu määrä asiakkaita, mutta digitaalisen sisällön avulla tutkimusasema on laajasti saavutettavissa, kunhan vierailijalla vain on toimiva internet-yhteys.


Digitaalinen materiaali toimii sellaisenaan tai osana digitaalista matkaa Suomeen, Lappiin tai kansallispuistoon. Digitaaliseen materiaaliin on yhdistettävissä popularisoitu ja visualisoitu tutkimustieto maailman puhtaimmasta ilmasta. Yhdessä matkaoppaan kanssa saadaan luotua ainutlaatuinen elämys. Matkaoppaana voi toimia esimerkiksi paikallinen yritys tai vaikkapa helsinkiläinen matkanjärjestäjä. Digitaalisen sisällön ja oppaan asiantuntemuksen tuottama yhdistelmä on aina uniikki. Digitaalinen sisältö tuotetaan videon, valokuvien ja äänen muodossa. Työpaketissa tuotetaan digitaalisen matkan tuotteistamista varten olennainen esitysmateriaali. 


TOIMENPITEET

  • Yöttömän yön kuvaukset digitaalinen matka tutkimusasemalle -työpakettiin liittyen kuvattiin juhannusviikolla. Vaihtelevasta säästä huolimatta kovalevyille saatiin tallennettua myös kultaista hetkeä. Toinen kuvauspäivä toteutetaan ruskan aikaan syyskuussa.

    Kuvamateriaali toteutetaan kokonaan käyttäen 360 –kamerakalustoa. Tämä mahdollistaa katsojan nauttia laajasta näköalasta ja päättää katselukohteensa videon aikana. Videoissa pääsee tutustumaan Ilmatieteen laitoksen tutkimusasemiin niin sisältä kuin ulkoakin sekä kuulemaan mitä asemalla tehdään. Materiaali valmistuu syksyn aikana.

360-kuvaus-pallas

  • Digitaalisen matkan hankinta kilpailutus on päättynyt ja kumppani valittu. Matkan suunnittelu on käynnistetty ja hankeryhmä kerää referenssejä virtuaaliseen matkailun osalta. Ensimmäiset kuvauspäivät alueelle tarkoitus järjestää keskiyönauringon ollessa parhaimmillaan!

Työpaketti 3 – Älykkään matkailun kehittämisen pilotit

Työpaketissa visualisoidaan puhtaan ilman elämykset eri kohderyhmille, joille esimerkiksi puhdas hengitysilma tai miljoonakaupunkien saastemäärien vaikutukset luontoon eivät ole selviö. Työpaketissa tehdään demototeutus yleisesti yrityksiä hyödyttävästä tuotteesta kuten esimerkiksi jokin alueen tunnettu ja kiinnostava vierailukohdetuote. Tuotteen tulee olla sellainen, että kuka tahansa lappilainen toimija pystyy sitä hyödyntämään osana omaa palvelutuotantoaan. Tämä voi olla esimerkiksi virtuaalinen vierailu Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, jonka yritys pystyy asiakkaalle näyttämään osana omaa ohjelmaansa tai markkinointia. Virtuaalinen vierailu voi toimia kimmokkeena myös matkanjärjestäjäyhteistyön aloittamiselle. Uudenlaiset toteutukset matkailun saralla kohdistetulla markkinoilla luovat uutta asiakaskuntaa koronan jälkeisessä maailmassa. Suorat yritysten tiedot ohjaavat matkailijoita Lapin ja Muonion alueelle ja toteutukset on helppo jakaa isompienkin matkanjärjestäjien käyttöön globaalisti.


TOIMENPITEET

  • Toteutukseen on valittu virtuaalinen matka kansallispuistoon. Virtuaalimatkan teko käynnistetään toukokuussa 2022. Tähän toimenpiteeseen tullaan kartoittamaan yritysverkostoa antamaan matkailupuolen näkemyksiä, sekä antamaan käyttökokemuksia testivaiheessa. Lisätietoa tästä tulossa myöhemmin.

Työpaketti 4 – Tiedon ja tiedolla johtamisen hyödyntäminen yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä

Tässä työpaketissa hyödynnetään vastuullisuuteen, erityisesti puhtaaseen ilmaan, liittyvää tietoa esimerkkinä siitä, miten matkailuyritys voi kehittää omaa tiedolla johtamistaan. Asiantuntija-alustusten ja työpajatyöskentelyn kautta perehdytetään yritykset tiedolla johtamisen perusteisiin kuten eri tiedon lähteisiin, verkkojalanjälkeen, verkkomaineen hallintaan, analytiikkatyökaluihin ja prosesseihin. Työpaketissa nostetaan erityisesti esille vastuullisuuden ja puhtaan ilman indikaattorit ja mittarit, erilaiset tiedolla johtamisen työkalut ja se miten olemassa oleva puhtaan ilman tieto saadaan organisaatioiden käyttöön ja edelleen jaettavaksi helposti ja säännöllisesti. Myös mm. verkkojalanjälkianalyysi toteutetaan puhtaan ilman näkökulmasta ja tuloksia vertaillaan 1. hankkeessa (Arktista imua puhtaalla ilmalla) kerättyyn asiakastietoon tuottaen samalla uutta tietoa päätöksentekoon.


TOIMENPITEET

  • Loppuvuodesta tullaan toteuttamaan yritysten perehdyttäminen tiedon hyödyntämiseen ja tiedolla johtamisen prosesseihin, työkaluihin ja perusteisiin asiantuntijaluentojen sekä työpajatyöskentelyn kautta

 

Työpaketti 5 – Pk-yritysten digitaalinen palveluekosysteemi

Työpaketissa selvitetään alueen yritysten tahtotila ja tarpeet olla mukana digitalisuuteen perustuvassa ekosysteemissä. Pohjana työpaketin toimenpiteille toimivat matkailutoimialan digitiekartta (Visit Finland) ja Discover Muonion digitiekartta ja niistä esille nostettujen kehittämisen esteiden purkaminen. Tarvekartoituksen pohjalta selvitetään laaja-alainen osaamisverkosto, jolla on tahtotila toimia yhdessä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on synnyttää yrityslähtöinen palveluekosysteemi digipalvelutoimintaan pk-yrityksille. Verkostoon voivat kuulua alueen yritysten lisäksi mm. digiratkaisuja tuottavia yrityksiä sekä palvelualan yrityksiä esimerkiksi matkailu- ja hyvinvointialalta. Lapin AMK on ekosysteemissä keskeisessä roolissa. Lapin AMK toimii oppilaitoksesta valmistuvien opiskelijoiden, heidän mahdollisten uusien yritysten ja niiden palvelujaan tarvitsevien matkailu- ja palvelualan yrittäjien välisenä linkkinä. Digitaalisen palveluekosysteemin rakentumista tuetaan myös mm. järjestämällä työpajoja yllä mainituista osa-alueista. Esimerkiksi alueen yrityksille esitellään digimahdollisuuksia ja puolestaan jaetaan näkemyksiä siitä, millaisille tuotteille ja palveluille voisi olla kysyntää. Näin puolin ja toisin toimijat voivat kehittää omia palvelujaan ja saada aikaan liiketoiminnan kasvua huomioiden myös muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Suoria yhteistöitä ja palvelusopimuksia saattaa myös syntyä verkoston tuloksena yrityksiä verkottamalla, selvittämällä kansallisia ja kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia sekä hahmottelemalla palveluekosysteemin toimintamallia ja sen kokoamiseen tarvittavia askelmerkkejä. Tuloksena syntyy osaamisen lisääntyminen, kumppanuuksia ja palveluekosysteemin toimintamalli ja tarvittavat askelmerkit.


 

Takaisin hankkeen pääsivulle

lapin-liitto-logo  eu-logovipuvoimaa-eu-logo​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​