Työ ja yrittäminen

Avustukset

Avustukset

Ajankohtaista

Jatkohaku tapahtuma-avustus

Avustusten hakukierros päättyi 1.4.2024 klo 16 ja koska avustuksista elinvoiman tapahtuma-avustusta sekä nuorisoavustuksista jäi määrärahojen puitteissa osa avustuksista jakamatta, avataan näiden osalta jatkohaku. Avustuksia myönnetään jäljellä olevien määrärahojen puitteissa. Elinvoiman tapahtuma-avustuksen käytettävissä oleva jäljelle jäänyt määräraha on 750 euroa.

Hakemuksen tulee toimittaa liitteineen 3.6.2024 klo 16 mennessä tämän sähköisen hakulomakkeen kautta.

Elinvoiman avustushaut 2024

Muonion elinvoimapalvelut jakaa vuosittain muoniolaisille yhdistyksille ja järjestöille kahdenlaista avustusta: tapahtuma-avustus ja kyläyhdistysavustus. Elinvoiman tapahtuma-avustus on ollut käytössä aiemmin samankaltaisena, mutta kyläyhdistysavustus tulee tästä eteenpäin korvaamaan ns. kylärahan, jota kunta on jakanut aiemmin järjestäytyneille kylille.

Kaikissa avustuksissa (elinvoiman tapahtuma-, kyläyhdistys-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) noudetaan yhtenäisiä hakuaikoja ja avustukset noudattavat yhtenäisiä avustusehtoja ja -periaatteita. Kaikki avustukset haetaan saman järjestelmän kautta yhtenäisellä hakulomakkeella.

Avustushakemukset käsitellään ja arvioidaan avustustyöryhmän toimesta palvelualueiden välisenä yhteistyönä koordinoinnin sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyden minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Palvelualuejohtajat myöntävät avutukset viranhaltijapäätöksillä avustustyöryhmän ehdotusten perusteella.

Avustusten hakeminen

Avustusten hakuaika on kuluvana vuonna 1.3. - 1.4.2024 ja vuosittain samaan aikaan muiden kunnan avustushakujen kanssa (ml. nuoriso, kulttuuri, liikunta, elinvoima).

 • Avustusten haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen, voit saada kirjastolta opastusta.
 • Avustukset tulee anoa määriteltyyn ja rajattuun tarkoitukseen.
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan.
 • Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. Toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa ei vaadita erillisinä liitteinä, vaan näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella.Kulttuuriavustuksissa yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta.
 • Hakemuslomakkeen kaikkiin pakollisiksi määriteltyihin kohtiin tulee vastata, hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset käsitellään.
 • Hakemuksen lähettäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Mikäli avustuksiin varattuja määrärahoja jää jakamatta, avataan uusi hakukierros syksyllä jäljellä olevien vuosittaisten palvelualuekohtaisten määrärahojen puitteissa.

Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksenkäyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta.

Avustusten yleiset myöntämisperusteet

1. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.

2. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla hakijan ainoa rahoituslähde. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta haettavat avustukset tulee selkeästi kohdentua eri toimintaan. Päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös muu mahdollinen yhdistykselle kunnan toimesta myönnettävä taloudellinen tuki tai haetut avustukset.

3. Hakijan tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä.

4. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin.

5.Hakija, jolle avustusta on myönnetty, on velvollinen ilmoittamaan päivitetyt yhteystiedot sekä avustettavan toiminnan kunnan verkkosivuilla. Tuensaajalle toimitetaan viestintäohje hyödynnettäväksi.

6. Avustushakemukset käsitellään ja päätösehdotukset valmistellaan avustustyöryhmän toimesta. Avustukset myönnetään palvelualuejohtajien viranhaltijapäätöksillä. Avustusten hakuasiakirjat ja päätöksetovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Elinvoiman tapahtuma-avustus

Elinvoimalautakunta on linjannut kokouksessaan (31.1.2023 §20) elinvoiman tapahtuma-avustusten haku- ja myöntämisperusteet. Avustuksia jaetaan määrärahojen puitteissa, joka on vuodelle 2024 yhteensä 3500€.

Tapahtuma-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kunnassa järjestettäville kunnan elinvoimaa ja lumettoman ajan matkailua edistäville syys- ja kesätapahtumille. Edellä ylempänä mainittujen yleisten myöntämisperusteiden ja -ehtojen lisäksi elinvoiman tapahtuma-avustuksen myöntöä ja tuen käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

 • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys, järjestö tai yhteisö.
 • Hakijan tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 31.10.2024 välisenä aikana ja sen tulee edistää alueen elinvoimaa. Avustuksella ei tueta Muonion ulkopuolella järjestettäviä tapahtumia tai retkiä.
 • Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikille avoin. Avustus voidaan myöntää myös maksullisille tapahtumille.

Hae avustusta tästä.

Kyläyhdistysten avustus

Vuonna 2023 käyttöön otettava yhtenäinen avustusjärjestelmä korvaa aiemmin elinkeino-osaston kylärahat. Jatkossa kyläyhdistykset voivat hakea avustusta hakuajan ja -ohjeiden puitteissa.

Edellä ylempänä mainittujen yleisten myöntämisperusteiden ja -ehtojen lisäksi kyläyhdistysavustuksen myöntöä ja tuen käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

 • Hakijan tulee olla järjestäytynyt muoniolainen kyläyhdistys.
 • Kyläyhdistykselle voidaan myöntää toiminta-avustusta tai kohdeavustusta.
 • Avustuksia jaetaan määrärahojen puitteissa, joka on vuodelle 2024 yhteensä 3 500 euroa.
 • Avustusta voi käyttää esim. oman kylän toiminnan järjestämiseen ja aktivoimiseen sekä yhteisöllisyyden edistämiseen, tarvikkeiden ja materiaalien hankkimiseen, kylän kohteiden kunnostamiseen, viihtyvyyden parantamiseen, ympäristön siistimiseen jne.
 • Avustuksen tavoitteena on kannustaa kyläyhdistyksiä oman ympäristönsä ja kylän identiteetin vahvistamiseen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen.

Hae avustusta tästä.

Yhteystiedot

Lisätiedot elinvoiman tapahtuma-avustuksista ja kyläyhdistysavustuksista:

Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, 040 489 5153

Avustusten käyttöselvitys

Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksenkäyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta.

Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin.

Jokaisen kunnan myöntämää avustusta saaneen yhdistyksen, työryhmän tai yksityishenkilön on toimitettava käyttöselvitys avustuksen käytöstä 1.1.-31.3. välisenä ajanjaksona. Uutta avustusta ei voida myöntää, ellei edellisen kauden avustuksen käyttöselvitystä ole toimitettu.

Pääset täyttämään käyttöselvityksen tästä.