Muonion kunnan tietovarannot

Hallinto

Hallintopalvelut, johtaminen ja päätöksenteko

Tietovarantoon sisältyy Muonio kunnan johtamiseen ja päätöksentekoon sekä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä asiankäsittely. Tietovaranto sisältää myös kunnan kehittämistoimintaan, elinkeinopalveluihin, omistajaohjaukseen, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan, arkistotoimen järjestämiseen, viestintään, luottamushenkilötoimintaan sekä vaaliviranomaisena toimimiseen liittyvät tiedot. Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmät

Asianhallinta- ja kokousjärjestelmä CaseM, hankinta- ja sopimushallintajärjestelmä Cloudia

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus, asian aihe, tunnus (diaari/sopimusnumero), vireilletulo- tai päätöspäivämäärä

Vastaava viranomainen

Muonion kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta