lapin-liitto-logo  eu-logo vipuvoimaa-eu-logo

Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa -hanke

tietokone-puhelin-muonio

Hankkeen 1.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 2.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 3.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 4.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 5.uutiskirje on julkaistu.

Tutustu hanketulosten koontijulkaisuun tästä.

Matkailu- ja palveluala on yksi eniten koronapandemiasta kärsinyt toimiala. Koronapandemia on vaikuttanut matkailuun jo monella tapaa ja tulee vaikuttamaan myös jatkossa. Luontomatkailun, johon alueemme matkailu perustuu, odotetaan kasvavan entisestään. Lisäksi kasvavat mm. vaade vastuullisuudelle ja matkojen merkityksellisyydelle sekä matkailu hiljaisissa/vähäruuhkaisissa kohteissa. Virtuaalimatkailu ja erilaiset muut digitaaliset ratkaisut kehittyvät entisestään. Lisäksi matkailu tulee perustumaan jatkossakin terveysturvallisiin toimintamalleihin.

Hanke vastaa matkailun koronapandemian mukanaan tuomiin vaateisiin liiketoiminnan digitalisoimisen välttämättömyydestä ja uudistamisesta vastuullisempaan suuntaan suhteellisen nopeilla toimenpiteillä. Se myös vahvistaa alueen vahvuutta eli puhdasta ilmaa ja sen hyödyntämistä lisäarvon tuojana yritystoiminnan vahvistamisessa.

Tavoitteet

 • Hyödyntää ja tuoda näkyväksi uudella tavalla olemassa olevaa puhtaaseen ilmaan liittyvää tietoa ja osaamista.
 • Edistää ja kehittää vastuullisen ja tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa niin pk-yrityksissä kuin muidenkin toimijoiden keskuudessa ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä sekä koronasta elpymistä. Mm. analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen.
 • Hyödyntää tietoa liiketoiminnan kehittämisessä, uusien mielenkiintoisten matkailuelämysten tuotteistamisessa ja olemassa olevien uudistamisessa, uusien yritysten synnyttämisen tukena sekä ennakoinnissa ja tulevaisuuden strategisissa linjauksissa.
 • Kasvattaa yritysten digi- ja vastuullisuusosaamista sekä erityisesti ymmärrystä
 • Selvittää ja tukea pk-yritysten digipalveluekosysteemin muodostumista ja edistää yritysten välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kasvattamista.
 • Synnyttää erityisesti vastuullisuuteen ja digitaalisuuteen pohjautuvaa uutta osaamista ja liiketoimintaa. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen digitalisaatiosta.
 • Vahvistaa alueen elinvoimaa.
 • Tehdä toimenpiteitä ja saada aikaan tuloksia, jotka ovat nopeasti vaikuttavia, elvyttäviä, konkreettisia, laajasti levitettäviä ja yritysten valmiuksia vahvistavia.
 • Kehittää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.
 • Mahdollisestaan matkailu- ja palvelutoimialojen uudistuminen entistä kestävämpään suuntaan ja älykkään matkailun edistäminen digitaalisin keinoin.
 • Saada yritykset tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin, työkaluihin, kokeiluihin, tietoon ja tiedolla johtamiseen.
 • Hyödyntää alueen erityispiirteitä, puhdasta ilmaa, yritysten digitaalisessa liiketoiminnassa osana asiakkaan palvelupolkua.
 • Yhdistää tutkittua ilmastotietoa, teknologiaa ja yritysten digitaalista liiketoimintaa uudella tavalla

Toimenpiteet
Tuodaan ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien saataville ymmärrettävästi, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Yrityksien, matkailun alueorganisaatioiden, matkanjärjestäjien, kuntien ja kansallispuiston luontokeskuksien käyttöön tuotetaan digitaalista materiaalia verkossa tapahtuvaa Sammaltunturin tutkimusasemalle suuntautuvaa matkaa varten (digital travel experience tai online travel). Puhdasta ilmaa visualisoidaan toteuttamalla kaksi VR -toteutusta. Asiantuntija-alustusten ja työpajatyöskentelyn kautta kasvatetaan pk-yritysten tiedolla kehittämisen ja johtamisen tietotaitoa hyödyntäen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Case-esimerkkinä hyödynnetään hankkeessa tuotettua puhtaan ilman tietoa.

Alueen yritysten tahtotila ja tarpeet olla mukana digitaalisessa pohjautuvassa ekosysteemissä kartoitetaan. Sen pohjalta selvitetään lisäksi laaja-alainen osaamisverkosto, jolla on tahtotila toimia yhdessä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, tavoitteena synnyttää yrityslähtöinen palveluekosysteemi digipalvelutoimintaan pk-yrityksille. Digitaalisen palveluekosysteemin rakentumista tuetaan mm. järjestämällä työpajoja yllä mainituista osa-alueista.

Tulokset
Hankkeella pyritään saamaan aikaan liiketoiminnan kehittymistä, kasvua ja kestävyyttä. Yritysten palvelut ja tietotaidot kehittyvät ja digitaalisuus liiketoiminnassa nähdään mahdollisuutena uhan sijaan. Yritykset ovat ottaneet käyttöön digiratkaisuja omissa palveluissaan, palveluista on tullut kestävämpiä ja niillä on tavoitettu mahdollisesti uusia kohderyhmiä sekä saatu lisää asiakkaita.

Yritysten ymmärrys tutkitun tiedon merkityksestä oman liiketoiminnan kehittämisen tärkeänä lisäarvon tuojana on kasvanut. Palveluekosysteemi on tuonut esille digin monet mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ja uusia yhteistyökumppanuuksia on syntynyt. Digiyritysten ja digitaalista markkinointia tuottavien yritysten kauppa on piristynyt, että palvelualojen yritysten liiketoiminta on lähtenyt elpymään. Toimijoiden ja toteuttajien välinen yhteistyö on myös tiivistynyt.

Lyhyellä aikavälillä hankkeella voidaan odottaa olevan imagollisia vaikutuksia alueen ja yritysten näkökulmasta; alue näyttäytyy uudistumiskykyisenä ja vetovoimaisen paikkana tehdä liiketoimintaa, vierailla ja asua ja yritykset taas näyttäytyvät houkuttelevina työnantajina ja palveluntuottajina. Lyhyellä aikavälillä yritykset ja toimijat oppivat paljon digitaitoja, joita voivat hyödyntää omissa toiminnoissaan. Tietoisuus alueesta kasvaa myös matkailijoiden keskuudessa, kun pystytään tekemään mielikuva- ja etävierailuja yritysten kohteisiin ja palveluihin entistä paremmin. Tieto ja osaaminen ovat kasvaneet ja tietoa hyödynnetään eri kohderyhmien toimesta, kuten paikallisten, yritysten, asiakkaiden, tutkijoiden ja kehittäjien.

 

Tutustu hankkeen työpaketteihin

Hankkeen kesto: 1.8.2021 - 30.6.2023

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 282 266€, josta EAKR-rahoituksen osuus on 254 038 € (90%).

Hankesuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Osatoteuttajat

yhteystiedot

Projektikoordinaattori
Jesse Köri
jesse.kori@muonio.fi
040 145 5774