Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Muonion Master Plan

Master Plan

Muonion Master Plan -hanke 1.3. - 31.8.2020, Lapin liitto EAKR

        Europaan Unionin Euroopan aluekehitysrahaston lippulogo            

 

Muonion Master Plan -hankkeen tavoitteena on toimillaan luoda edellytyksiä liiketoiminnalle, edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää keskustaajaman kehittymistä liiketoimintaympäristönä. Muonion kunnan keskustan seudun kehittämisen tarve lähtee keskustaajaman elinvoimaisuuden säilyttämisestä, elinympäristön laadun turvaamisesta ja
liiketoiminnan näkökulmasta vetovoimaisena ympäristönä kehittymisestä. Alue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jolla osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille alueita. Hankkeen toiminta-alue sisältyy myös matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen, jolla osoitetaan matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä
kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Kaavamääräyksen mukaan aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistön yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Kirkonkylän ja laajemmin keskustaajaman alueelta puuttuu kokonaisvaltainen näkemys ja johdonmukainen kokonaisvaltainen elinvoimaisuuden kehittämissuunnitelma, Master plan, elinkeinojen ja liiketoiminnan edistämiseksi sekä uusien toimialojen kehittämiseksi ja sijoittamiseksi alueelle.

Master planin ydinajatus on uusien nousevien alojen kuten esimerkiksi hyvinvointimatkailun,
luonnontuotealan ja etätyön sekä alueella toimivien vahvojen ja työllistävien alojen kuten matkailun, hyvinvointi- ja terveysalan sekä palveluasumisen liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja mahdollistaminen sekä kasvuhakuisten yritysten toiminnan edistäminen tilojen, maankäytön ja palvelurakenteen näkökulmasta. Toimilla tuetaan yrityksiä tunnistamaan omia liiketoimintamahdollisuuksia, kannustetaan tarttumaan yrityksen kehittämistyöhön ja oman
toiminnan uudistamiseen. Hanke noudattaa alueellisia ja paikallisia kehittämisohjelmia. Hankkeella vastataan mm. Lapin maakuntasuunnitelman vision toteutumiseen Lapista vetovoimaisena ja elämänvoimaa antavana paikkana, Muonion kunnan strategisiin tavoitteisiin vahvistaa elinkeinoja ja elinvoimaa järkevällä kaavoituksella, kunnan elinkeinostrategian tavoitteisiin tukea, kehittää ja varmistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edesauttaa työntekijöiden viihtymistä sekä kunnan matkailustrategian tavoitteisiin matkailun ja palveluyrittäjyyden toimintaedellytyksiin liittyvästä kehittämisestä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset.


Hankkeessa tehdään asiantuntijatyönä yhdessä mm. alueen yrittäjien kanssa:
1) nykytila- ja tulevaisuusanalyysi
2) 2-3 vaihtoehtoista tulevaisuuden kuvaa, jotka pohjautuvat yhdessä määriteltyyn visioon
3) liiketoimintakonsepteja, pk-yritystoiminnan verkostoja ja toimintamalleja sekä toimenpide-ehdotuksia yhdessä toimijoiden sekä työryhmien kanssa kehittämistyöpajoissa
4) yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen kehittämissuunnitelma Muonion keskustaajaman palveluiden, tuotannollisen yritystoiminnan sekä asumisen kehittämiseksi huomioiden myös maankäyttövaikutukset kaavoitukseen.

Kehittämissuunnitelma, masterplan, tukee päätöksentekoa ja ohjaa kehittämistyötä kuten esimerkiksi tuote- ja palvelukehitystä, maankäytön suunnittelua, uuden pk-yritystoiminnan ja pk-yritysverkostojen syntymistä sekä investointeja tulevaisuudessa. Hankkeen toimien ja tulosten vaikutuksesta yritykset saavat uusia liikeideoita, joita lähtevät viemään eteenpäin ja
aktivoituvat oman toiminnan kehittämisessä. Elinvoimaisuuden kehittämistyö on suunniteltua, säännöllistä ja näkyvää. Yritykset ja potentiaaliset uudet yrittäjät näkevät ja oppivat tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, syntyy uusia kehittämishankkeita, investointeja, toimialoja ja uutta yrittäjyyttä. Alueen elinvoimaisuus lisääntyy ja keskustaajama-alue on virkeä sekä vetovoimainen toimintaympäristö; alue näyttäytyy houkuttelevana kohteena liiketoiminnan sijoittumiselle. Pitkällä aikavälillä toimien odotetaan vaikuttavan positiivisesti työllisyyteen, talouteen, muuttoliikkeeseen, matkailuun sekä liiketoimien kannattavuuteen.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 78 430 €, josta EAKR-rahoituksen osuus on 62 744 € (80%).

Lisätiedot: elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153