Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Oikealla kehittämisreitillä

      

EAKR, Lapin Liitto

Hankkeen toteutusaika on 1.8. - 31.12.2020 ja toiminta-alueena Muonio.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto. Muonion sijainti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin, sydämessä, samoilu tutkitusti maailman puhtaimmassa ilmassa ja luontoliikunta ovat tänne matkustamisen motiiveja. Ulkoilureitit ovat tärkeä tukipilari ennen kaikkea alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän asiakkailleen.

Uusimpien koronan aikaisten matkailujulkaisujen ennusteiden mukaan parhaimmassa mahdollisessa skenaariossa matkailuvienti alkaa palautua kotimaan matkailun osalta loppuvuodesta, kv-matkailun osalta aikaisintaan vasta kauden 2022-2023 aikana vuoden 2019 tasolle. Matkailutoimialan ja elinkeinojen elpymiseen liittyy rajojen avaaminen, liikenneyhteyksien palautuminen ja mahdolliset asennemuutokset, esimerkiksi pelko matkustamista kohtaan.

Meneillään oleva koronaepidemia on osoittanut konkreettisesti sen, että joustavat, selkeät ja kestävälle pohjalle rakennetut toimintamallit parantavat valmiuksia käytännön taktisiin toimiin ryhtymisessä kriisitilanteissa ja niistä elpymisessä. Tällaista selkeää, muuttuvat tilanteet huomioivaa, resursseiltaan kestävää toimintamallia ei Muonion kunnassa ole matkailulle tärkeiden ulkoilureittien osalta.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Muonion ulkoilureittien hoidon toimintamalli seuraavien vuosien varalle, jolloin alue, kunta ja sen yritykset vielä toipuvat koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista; odotettavaa on, että pk-yritysten ja kunnan taloudelliset valmiudet ovat koronakriisin jäljiltä heikot.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat:

1. Synnytetään Muonion reittienhoidon toimintamalli. Tehdään lähtötila-analyysi, tutustutaan erilaisiin toimintamalleihin, arvioidaan malleja ja luodaan Muoniolle oma toimintamalli, joka sisältää mm. roolit, vastuut, tehtävät, tavoitteet ja resurssit.

2. Luodaan Muonion reittien Master Plan -kehittämissuunnitelma. Tehdään reittikatselmus, kartoitetaan olemassa olevat reitit ja arvioidaan niiden tarpeellisuus, edellytykset ja mahdollisuudet sekä kunto. Määritetään toimenpidesuositukset ja kustannuslaskelmat reittien kehittämiseksi. Laaditaan reittien kehittämissuunnitelma, tiekartta seuraavien vuosien ajalle. Suunnitelmassa on pohdittu mahdolliset sopeuttamistarpeet vastaamaan esimerkiksi kunnan ja yritysten taloudellisia resursseja koronakriisin jälkeen.

3. Selvitetään maastopyöreittien mahdollisuudet olemassa olevilla reiteillä ympärivuotisen matkailun vahvistamiseksi ja tehdään toimenpidesuunnitelma sekä reittikuvauksia.

Toimintamallilla ja suunnitelmalla halutaan parantaa toimijoiden ja alueen valmiutta ja varautumista tulevissa vastaavissa äkillisissä muuttuvissa tilanteissa. Hankkeella pyritään vastaamaan reittienhoitamisen kokonaisvaltaiseen haasteeseen koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa, jossa sekä alueen pk-yritysten että kunnan maksukyky tulee heikkenemään. Hankkeella haetaan elinvoimaisia mutta resurssitehokkaita ratkaisuja uuten tilanteeseen sopeutumiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy kestävä ja kannattava toimintamalli ulkoreittiverkostosta huolehtimiseen, suunnitelma ulkoilureittien kehittämiseen kriisin jälkeen ja raportti reittien soveltuvuudesta maastopyöräilyyn.

Hankkeen kohderyhminä ovat Muonion kunta ja alueen pk-yritykset. Välillisiä kohderyhmiä hankkeessa ovat kuntalaiset, matkailijat ja muut reittien loppukäyttäjät.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 49 997€, josta EU:n ja valtion rahoitusta on 44 999€ (90%).

Hankkeen yhteyshenkilö

Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila

kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

040 489 5153