lapin-liitto-logo eu-logo vipuvoimaa-eu-logo

Arktista imua puhtaalla ilmalla -hanke

pure-air-pallas-antti-pietikainen.jpg

Hankkeen 1.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 2.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 3.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 4.uutiskirje on julkaistu.

Hankkeen 5.uutiskirje on julkaistu.

Tutustu hanketulosten koontijulkaisuun tästä.

Muonion kunnassa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin puolet Etelä-Suomeen verrattuna. Trendien mukaan luontomatkailu, vastuullinen matkailu, vähäruuhkaisiin ja terveydelle turvallisiin kohteisiin matkustaminen kasvavat koronapandemian jälkeen ja puhtaat kohteet ovat vetovoimaisia. Samaan aikaan kun vähähiilisyyteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, luonnon kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä luonnon puhtaudesta huolehtimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, lisääntyy luontomatkailun suosio ja sitä kautta luonnon käyttö matkailussa sekä yritysten että yksittäisten matkailijoiden toimesta. Muoniossa, Pallaksella, sijaitsee erittäin korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, joka on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan mm. ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla.

Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on vahvistaa kunnan elinvoimaa kestävästi. Kuntastrategian mukaan elinkeinoelämämme mahdollistajana ovat ainutlaatuinen ja puhdas luonto. Muoniolainen onnellinen arki kumpuaa luonnon luomasta hyvän olon lähteestä. Elinkeinotoimijoiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioitus muoniolaisessa elinkeinoelämässä. Kunnan viestinnän kärkiteemoina tulee jatkossa olemaan entistä vahvemmin maailman puhdas ilma ja kestävyys. Vastavalmistuneen Muonion matkailuohjelman 2020-2025 visiona on olla Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston sydämessä, jonka arvoina ovat mm. vastuullisuus ja puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen. Matkailuohjelmassa yhdeksi kehitettäväksi asiaksi nostettiin puhtaan ilman hyödyntäminen osana matkailuimagoa ja elämyksiä.

Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Lapin AMK:n kanssa yhteishankkeen tavoitteena on mm. popularisoida Ilmatieteen laitoksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi. Ilmastotietoa voidaan käyttää esimerkiksi imagomarkkinoinnissa, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutustoiminnassa. Olemassa olevia maakunnan vahvoja veto- ja pitovoimatekijöitä esille nostamalla ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hyödyntämällä näitä viestinnässä, liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa ja osana palvelutarjontaa luodaan alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. puhtaan ilman termin märittäminen, siihen liittyvän mittausdatan muotoilu ja visualisointi mm. digitaalisin keinoin käyttäjien tarpeita vastaavaksi tiedoksi helpossa muodossa heidän saataville, puhtaan ilman brändityön tekeminen ja siihen liittyvän aineiston laatiminen, uusien puhtaan ilman elämysten tuotteistaminen ja alueen T&K&I-yhteistyön tiivistäminen.

Tutustu hankkeen työpaketteihin

Hankkeen kesto: 1.6.2021 - 30.6.2023

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 251 732€, josta EAKR-rahoitusta on 201 385€ (80%).

Hankesuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Osatoteuttajat

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori
Jesse Köri
jesse.kori@muonio.fi
040 145 5774