Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työpaketit

Työpaketti 1 – Tieteestä tiedoksi

Toimenpidekokonaisuus kokoaa yhteen olemassa olevan parhaan nykytiedon ilmanlaadun tilasta kansallispuiston alueelta, ja käy läpi ilmanlaatuun vaikuttavat keskeiset tekijät Lapin olosuhteissa. Tässä työpaketissa on tavoitteena erityisesti käydä läpi Ilmatieteenlaitoksen monipuolisia uusimpia aineistoja ja hyödyntää uusista mittaustavoista syntyvää tietoa sekä soveltaa Ilmatieteen laitoksen monipuolista tietoa (kuten musta hiili) ja hyödyntää uusista mittaustavoista syntyvää tietoa sekä muokata ja soveltaa monipuolista tietoa uudenlaiseen tarpeeseen. Työpaketissa määritellään myös se, mitä puhdas ilma tarkoittaa eli sen käsitteellistäminen. Tässä yhteydessä pohditaan mm. sitä, ovatko konventionaaliset ilmanlaadun mittarit (esim. indeksit ja PM- pitoisuudet) soveltuvia kuvaamaan ilmanlaatua Lapin olosuhteissa, vai voisiko näiden rinnalla olla muita, uusimpaan tutkimukseen nojautuvia mittareita. Oleellinen osa työpakettia on hankkeen aikana määriteltävien ilman puhtautta kuvaavien indikaattorien valinta.

tavoitteena on tuoda ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien saataville ymmärrettävästi, oikeassa muodossa, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa.


TOIMENPITEET

 • Indikaattorit ja mittaukset on valittu yhdessä työryhmän kanssa ilmatieteen laitoksen ehdotuksen pohjalta.
 • Alustavat vertailukohteet valittu. Verrokkidatan keräämisen testaus aloitetaan lähiaikoina.
 • Valitut  datat tuotu Ilmatieteen laitoksen avoimeen rajapintaan ja datan siirtymisen seuranta aloitettu.

Työpaketti 2 – Maailman puhtain ilma brändiä vahvistamassa

Työpaketissa toteutetaan selvitys siitä, minkälaisia mielikuvia puhdas ilma herättää ja mitä lisäarvoa se tuo toimintaan/matkailukokemukseen eri toimijajoukoissa (yrityksissä, asukkaissa, matkailijoissa) sekä kilpailija-analyysi niistä alueista, jotka hyödyntävät myös puhdasta ilmaa omassa imagomarkkinoinnissaan. Analyyseihin ja työpaketissa syntyneeseen tutkittuun tietoon ja puhtaan ilman indikaattoreihin pohjautuen tuotetaan puhtaan ilman brändikäsikirja. Käsikirja ohjeistaa siihen, miltä mitatusti maailman puhtain ilma alueella näyttää ja kuulostaa. Brändikäsikirja voi sisältää esimerkiksi puhtaan ilman toimintaympäristön keskeisiä infograafeja myös uusien yritysten houkuttelemiseksi alueelle: yritystoiminnan sijoittuminen on yksi tärkeimmistä aluekehityksen ajureista ja hankkeessa tuotettua tietoa puhtaasta ilmasta hyödynnetään yritysten sijoittumiseen liittyvässä päätöksenteossa. Lisäksi laaditaan brändiä tukeva visuaalinen viestintäaineisto Lapin alueen yritysten, kuntien, Metsähallituksen/kansallispuiston, myös oppaiden, ja matkailuorganisaatioiden kuten Muonion Matkailu ry:n käyttöön kahdeksalle vuodenajalle päämarkkinoiden kieliversioilla auttaen näin potentiaalisia asiakkaita tunnistamaan puhtaan ilman tutkimustietoon ja kansallispuiston profiiliin pohjautuvia brändielementtejä. 


TOIMENPITEET

 • Mielikuva- ja kilpailijaanalyysi tutkimukset toteutettiin paneelitiedonkeruun (kuluttajat), sähköisen linkin ja puhelinhaastatteluiden (matkatoimistot) yhdistelmänä touko-kesäkuussa 2022. Kohderyhmän muodostivat suomalaiset ja saksalaiset matkatoimistot/matkanjärjestäjät sekä kuluttajat (matkailusta kiinnostuneet) maista Suomi, Hollanti, Saksa ja Ranska.

Mielikuva-ja-kilpailija-analyysin-keskeiset-tulokset​​​​​​​

 • Kilpailu- ja mielikuva-analyysi hankinta kilpailutus on päättynyt 19.4. Analyysit saadaan käyntiin toukokuun aikana ja tuloksia odotetaan saavan kesäkuun loppuun mennessä. Analyysien tuloksia jaetaan niiden valmistuttua ja tuloksia käytetään myös brändi- ja viestintämateriaalin suunnittelussa.
 • Brändi- ja viestintämateriaali hankinta kilpailutus käynnistetään vkolla 18. Tavoitteena saada brändi- ja viestintämateriaali tekoon touko-/kesäkuun taitteessa. Kiitos alueen toimijoille brändimateriaali kyselyyn vastaamisesta. Vastauksia saatu tähän kaiken kaikkiaan 20kpl! Alhaalta näe mitä alueen toimijat kokivat tärkeinä tavoitteina tulevan brändi- ja viestintäaineiston sisällössä.

brändi-viestintä-materiaalin-tavoitteet-kysely

Työpaketti 3 – Tiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä

Tässä työpaketissa tuodaan palvelumuotoilun keinoin puhtaan ilman data näkyväksi ja koettavaksi tuotettavien palveluiden/elämysten kautta. Pilottituotteet luodaan sekä hyvinvointi- ja terveys-, luonnontuote- että matkailualojen näkökulmasta. Puhtaan ilman tiedon ja brändin kautta saadaan lisäarvoa myös olemassa oleviin tuotteisiin ja luodaan uusia kuluttajia kiinnostavia palveluja ja elämyksiä. Työpaketissa mm. analysoidaan ja valitaan potentiaaliset kohderyhmät olemassa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen. Toimijoiden yhteisissä työpajoissa ideoidaan uusien puhtaan ilman elämysten konsepteja.

Palvelumuotoiluprosessissa huomioidaan, analysoidaan ja kuvataan esimerkiksi puhtaan ilman elämysten hyödyllisyys, käytettävyys, johdonmukaisuus, haluttavuus, tehokkuus, erilaisuus, tuloksellisuus ja kannattavuus sekä turvallisuus, laatu, saavutettavuuskriteerit ja vastuullisuusnäkökulmat hyödyntäen mm. Visit Finlandin tuotesuosituksia, Sustainable Travel Finland-ohjelman kriteerejä ja elämyskolmiomallia. Jotta uusien elämysten hiilijalanjälki olisi mahdollisimman alhainen lasketaan uusien luotujen tuotteiden/elämysten hiilijalanjälki hyödyntäen Tobe Low Carbon - hankkeessa tuotettuja laskentamalleja. Osana palvelumuotoilua määritellään elämysten kaupallistamiseksi tarvittavat osa-alueet.

Työpaketin tuloksena syntyy kolme uutta palvelua/elämyskonseptia yritysten uusista tarpeista ja ideoista yhdistettynä hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon sekä tuotekorttipohja jatkohyödyntämiseen. Elämysten muotoilussa hyödynnetään tuotetun brändikäsikirjan ohjeistusta. Uudet hankkeessa luodut elämykset ovat esimerkinomaisia konsepteja siitä, miten mittaustieto puhtaasta ilmasta ja luotu brändi kytketään osaksi palvelutarjontaa. Syntyneet elämyskonseptit eivät ole jonkin tietyn yksittäisen yrityksen palveluja vaan kokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää laajemmin. Hankkeen tulosten jatkohyödyntämistä varten prosessin aikana luodaan puhtaan ilman elämystuotekortti


TOIMENPITEET

 • Odotamme TP2:n mielikuva- ja markkina-analyysien tuloksia, jotta voimme kohdentaa tarvittaessa tehtävää markkina-analyysiä ja suunnata palvelu-/elämyskonseptien luomista pohjautuen analyysien tuloksiin.

Työpaketti 4 – Tiedon visualisointi, jalkauttaminen ja levittäminen

Työpaketissa visualisoidaan puhtaan ilman elämykset eri kohderyhmille, joille esimerkiksi puhdas hengitysilma tai miljoonakaupunkien saastemäärien vaikutukset luontoon eivät ole selviö.

Visualisoitujen elämysten tavoitteena on antaa kipinä sille, että käyttäjä innostuu näkemään alueen jonain päivänä paikan päällä ja kasvattaa Muonion ja Lapin alueen vetovoimaa. Tarkoituksena on kasvattaa ihmisten ymmärrystä siitä, miten epäpuhtaudet pilaavat hengitysilman ja että asian eteen on syytä tehdä jotain, pian. Yhä vähähiilisemmäksi kehittyvän Lapin esimerkkejä on syytä tuoda esille ympäri maailmaa eri kanavia hyödyntäen.

Työpaketissa toteutetaan mobiiliyhteensopiva websovellus, jossa visualisoidaan hankkeessa tuotettavaa puhtaan ilman indeksilukua ilmatieteenlaitoksen rajapinnasta saatavasta mittausdatapohjasta. Puhtaan ilman indeksiluvun tueksi voidaan tarvittaessa hakea tietoa muista avoimista rajapinnoista ja tiekannoist sekä tehdä tarvittavia laskelmia, analyyseja ja graafeja. Datan pohjalta pohjalta tehdään kevyitä koneoppimisen menetelmiä uuden tiedon tuottamisessa ja simuloinnissa. Indeksiluvun visualisoinnista tehdään eri sovelluksiin ja sivustoihin helposti upotettava versio toimijoiden ja alueen yritysten hyödynnettäväksi. Websovelluksen muut ominaisuudet määritellään ja toteutetaan hankkeen aikana. Sovellus on ennen kaikkea kuvaus tekniikasta, jolla tietoa tullaan esittämään. Hankkeeseen valittiin tekniikaksi websovellus sen ollessa kevyt ja resurssitehokas tapa esittää, jakaa ja löytää visuaalisessa ja havainnollistavassa muodossa tietoa. Websovellus on tarkoitettu pk-yritysten ja heidän asiakkaiden sekä muiden toimijoiden käyttöön ja sen ylläpidosta hankkeen jälkeen sovitaan hankkeen aikana; ylläpitovastuu todennäköisesti tulee paikalliselle toimijalle kuten esimerkiksi kunnalle.

Tietoa välitetään eri kohderyhmille ja käyttötarkoituksiin monipuolisin keinoin. Websovellus ja brändikäsikirja lanseerataan ja jalkautetaan kohderyhmien käyttöön: kansallispuistosta ja Lapista sekä hankkeen pilottialueesta Muoniosta kiinnostuneet yritykset, asukkaat ja matkailijat, tutkimusinstituutiot ja koulutuslaitokset sekä hankkeen toimijatahot omissa toiminnoissaan. Toimijat perehdytetään hankkeen tulosten hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen. Hankkeen materiaalituotannossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan monikielisyys ja -kulttuurisuus (vähintään suomi ja englanti), sekä mahdollisimman monipuolinen käytettävyys eri rajapinnoissa. Materiaalia muokataan websovelluksen lisäksi jaettavaksi toimijoiden ja yritysten verkkosivustoilla.


TOIMENPITEET

 • Indeksiluvut luotu ja datan siirtymistä websovellukseen monitoroidaan. Websovelluksen visuaalisuutta ryhdytään tekemään, kun brändi- ja viestintämateriaali valmistuu valitun kumppanin kanssa.
 • testikuva datasta websovellukseen alla.

ilmanlaatuindeksi-testi.jpg

Työpaketti 5 – Puhtaan ilman T&K&I –verkoston yhteistyön tiivistäminen

Luontoon tukeutuvan kestävän käytön edistäminen toteutuu parhaiten yhteistyössä. Hyvin toimiva yhteistyö Metsähallituksen Luontopalvelujen, kunnan/kuntien, alueen yritysten, matkailuelinkeinon ja tietoa tuottavien tutkimusorganisaatioiden kesken edistää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön toimintaedellytyksiä erityisesti suojelualueilla. Yhteistyössä tapahtuvalla ohjauksella voidaan parantaa luontomatkailun, retkeilyn ja luonnon virkistyskäytön kestävyyttä ja palvella yhteisiä asiakkaita mahdollisimman hyvin. Yhteistyössä toimien voidaan jakaa entistä paremmin tietoa puhtaan ilman merkityksestä, siihen liittyvästä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa tapahtuvasta tutkimuksesta ja seurannasta. Yhdenmukaiset käytännöt luontomatkailussa, luonnon virkistyskäytössä, aktiivinen vuorovaikutus ja laadukas yhdenmukainen viestintä ja markkinointi ovat kestävyyden alueellisia edellytyksiä. Pitkäjänteinen yhteistyö vaatii organisoitunutta ja strukturoitua toimintatapaa, jota tässä hankkeessa ja työpaketissa käynnistellään.

Työpaketissa järjestetään edellä tehtyjen toimenpiteiden ja yhteistyökokemusten kautta säännöllisiä T&K&I –toimijoiden foorumeita, joissa vaihdetaan uusinta tietoa, kehittämistarpeita ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksia. Hankkeen loppuvaiheessa foorumiin voidaan kutsua myös muita maakunnan T&K&I -toimijoita ja organisaatioita kuten esimerkiksi Itä-Lapin tutkimusasema ja kehittämisyhtiö. Foorumin tavoitteena on tiivistää monialaisten toimijoiden verkostoyhteistyötä ja etsiä synergioita yhteiselle tekemiselle. Foorumiin osallistuvien tahojen kesken voisi olla kiertävä puheenjohtajuus, joka sitouttaisi osallistujia yhtä toimijaa laajemmin mukaan toimintaan. On myös mahdollista, että hankekonsortiona liitytään osaksi alueellista laajempaa mahdollisesti jo olemassa olevaa verkostoa. Työssä voidaan hyödyntää myös olemassa tai kehitteilä olevia innovaatioalustoja ja otetaan huomioon mm. Lapin liiton Arctic Smartness -verkoston tai klusteritoimintojen mahdollisuudet Lapissa, jotka tuovat tutkimustiedon ja sitä kautta liiketoimintamahdollisuuksien jatkuvasti kehittyvän tiedon alueen toimijoiden hyödynnettäväksi.


TOIMENPITEET

 • Merkkaa kalenteriin 11.10.2022 päivä! Tällöin järjestetään Rohki hyvä2022 –tapahtuma Rovaniemellä. Kutsu tapahtumaan tulossa elokuussa!
 • Hankkeen toteuttajat Muonion kunta, Ilmatieteen laitos, Metsähallitus ja Lapin AMK osallistuivat Tornionlaakson neuvoston tapahtumateltalla SuomiAreenaan tiistaina 12.7. Päivän aikana esiteltiin kuntastrategiaa, kansallispuisto toimintaa, Pallaksen tutkimusasemaa ja maailman puhtainta ilmaa sekä maailman puhtainta innovaatioympäristöä!

Hanke-toteuttajat-SuomiAreena-2022

 • T&K&I verkostoa luodaan ja hankkeiden välistä yhteistyötä syvennetään. Toimenpiteinä on tutustuttu WYNE- ja Active Arctic-hankkeisiin ja toteuttajiin, minkä tavoitteena saada synergiää T&K&I verkoston luontiin. Lisäksi verkostoyhteistyötä kartoitetaan alueen toimijoiden kuten Lapin Yliopiston, Lapin kauppakamarin, Lapin yrittäjien, Lapin ELY-keskuksen ja Lapin Liiton kanssa osallistumalla yhteisiin foorumeihin.
  • Osallistuimme 21.4 Maailman puhtaimman innovaatioympäristön eli ”Whenever you need extreme” eli WYNE-hankkeen, Skutsiin pilkille -innovaatiotyöpajaan Näkkäläjärvellä!
  • 5.-6.5 osallistuimme TLK hallituksen ja valtuuskunnan tutustumismatkalle Rovaniemelle, missä kahden päivän aikana kävimme hyvää keskustelua mahdollisen yhteistyön tiivistämisestä alueen toimijoiden kanssa!
Takaisin hankkeen pääsivulle

lapin-liitto-logo  eu-logovipuvoimaa-eu-logo​​​​​​​​​​​​​​