Varhaiskasvatus

Kasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu on porrastettu.

 

Muonion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä tuntiperusteinen maksujärjestelmä. Varhaiskasvatuksen lasku muodostuu varatuista ja käytetyistä hoitotunneista, ei hoitopäivistä. Asiakasmaksut tarkistetaan joka toimintavuoden alussa. Toimintavuosi on 1.8.–31.7. Asiakasmaksu riippuu perheen tuloista. Jos tulotietoja ei toimiteta kuntaan, peritään maksimimaksu. Jos tulotiedot toimitetaan myöhemmin, kunta oikaisee varhaiskasvatuksen asiakasmaksun takautuvasti yhden kuukauden ajalta. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 2 §.)

 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, hoidosta peritään enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin yli 35 h/vko, voidaan periä 100 % maksu. Jos lapsi on keskimäärin yli 20 tuntia, mutta keskimäärin vähemmän kuin 35 tuntia/viikossa, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu hoitoaikaan. Edelleen varhaiskasvatuksesta voidaan määrätä kuukausimaksu, tästä syystä kunnan pitää määritellä tuntirajat kuukausitasolla. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 4 ja 6.)

 

Varhaiskasvatuksessa maksun enimmäismäärä on 1.3.2023 alkaen 295 euroa/kk perheen nuorimman hoidossa olevan lapsen osalta. Jos kuukausimaksu jää alle 28 euroa lasta kohden, sitä ei peritä. Perheen toisesta säännöllisessä kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 144 €). Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorinkaksi lasta kulkee rinnakkain metsäpolulla varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 7 ja 8.)

 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos varhaiskasvatuspaikkaa hakeva huoltaja ei ilmoita tulojaan, voidaan hänelle määrätä enimmäismaksu 295 euroa/kk lasta kohden. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 5 ja 7.)

 

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 13.)

 

Jos lapsen/lasten varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 4.)
 

Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 19). Varhaiskasvatuslaskun eräpäivän jälkeen perintä siirtyy perintätoimistolle.

 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaus kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muuten poissa koko kalenterikuukauden eikä poissaolosta ole ilmoitettu etukäteen, peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, jos myönnettyä paikkaa ei ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista. Sama koskee loman ajaksi varattua paikkaa. Peruuttamattomasta loma-ajan paikasta voidaan periä puolet minimimaksusta, vaikka tulojen perusteella hoito on maksutonta. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 9 ja 10)

 

Kuukausimaksun periminen 12 kuukaudelta

Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta määrätty kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

 

Esim. Jos lapsi on normaalisti hoidossa viitenä päivänä viikossa, voidaan 12. kuukauden maksu periä silloin, kun lapsi on koko toimintavuoden aikana poissa 15 päivää tai vähemmän. Jos kuukausittaisten säännönmukaisten hoitopäivien määrä on vuorotyön tai muiden tekijöiden vuoksi esim. 14, peritään 12. kuukauden maksu silloin, kun poissaolopäiviä on 10 tai vähemmän.

 

Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät

Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä palvelun käyttäjällä tarkoitetaan lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Perheen kokona otetaan huomioon avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteistaloudessa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 2)

 

Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, varhaiskasvatusmaksu määrätään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

 

Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset tulot, myös pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon keskiarvo pidemmältä aikaväliltä (6—12 kk). Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

 

Veroista vapaista tuloista otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa olevan lapsen saama elatusapu tai -tuki. Jos perheen huoltaja maksaa elatusapua, otetaan suoritettu maksu huomioon vähennyksenä.

 

Varhaiskasvatuksen maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
(Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 11)

 

Tulot, joita ei oteta huomioon varhaiskasvatusmaksua määrättäessä ovat lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, perhehoidon kustannusten korvaukset ja lasten kotihoidon tuki. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki § 11)

 

Bruttoansiorajat ja perhekoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat valtakunnallisen indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2024 alkaen. 


Elokuun 2024 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta nousee 295 eurosta 311 euroon kuukaudessa ja alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. 

 

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta

Varhaiskasvatuksen maksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista alla olevan prosentin mukaisesti

 

Perheenkoko

             Bruttotuloraja         

€/kk     

Maksuprosentti

 

                          1.8.2022 1.3.2023 1.8.2024  
2 2913 3874 4066           10,7        
3 3758 4998 5245   10,7
4 4267 5675 5956 10,7
5 4777 6353 6667 10,7
6 5284 7028 7376 10,7

 

 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esimerkkejä kuukausimaksuista 1.8.2024 alkaen.

 

Kuukausimaksu                                     Bruttotulorajat/€

 

Perheen koko

2

3

4

5

6

30 €

4346

5525

6236

6947

7656

50€

4533

5712

6423

7134

7843

75 €

4767

5946

6657

7368

8077

100 €

5001

6180

6891

7602

8311

125 €

5234

6413

7124

7835

8544

150 €

5468

6647

7358

8069

8778

175 €

5702

6881

7358

8069

8778

200 €

5935

7114

7825

8536

9245

225 €

6169

7348

8059

8770

9479

250 €

6402

7581

8292

9003

9712

275 €

6636

7815

8526

9237

9946

311 €

6973

8152

8863

9574

10283

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun muodostuminen ja tilapäinen varhaiskasvatus

 

Kuukauden varhaiskasvatusmaksu määräytyy varhaiskasvatukseen etukäteen varattujen sekä toteutuneiden toimintatuntien perusteella. Lapsen seuraavan viikon hoitopäivät ja ajat pitää edelleen ilmoittaa hoitopaikkaan viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Myöhemmin ilmoitetut poissaolot ovat laskutettavia päiviä/tunteja. Hoitoaikavaraukset tehdään sähköisen järjestelmän, Daisy Familyn kautta. (Sivistysltk 31.1.2017/1§)

 

Muistathan ilmoittaa lapsen lomat ja muut vapaapäivät ajoissa hoitopaikkaan. Hoitopaikkaan pitää ilmoittaa myös, jos hoitopäiviä ei ole koko kalenterikuukautena, muutoin laskutetaan puolet kuukausimaksusta.

 

Lapsen varattu

hoitoaika sekä toimintatunnit /kk

Maksu % lapsen kokoaikaisesta

maksusta

0 – alle 35 h/kk

20 %

35h – alle 80 h/kk

40 %

80 h – alle 110 h/kk

60 %

110 h – alle 140 h/kk

80 %

140 h – alle 170 h/kk

90 %

170 h/kk –

100 %

 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta on 16 €/pv/lapsi. Jos varhaiskasvatuksen tarve on enintään 5 h/pv/lapsi, maksu on 11 €/pv/lapsi. (Sivistysltk 27.1.2016/1 §) Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää, jos ryhmiin mahtuu.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Varhaiskasvatusvastaava 
Kaisa Mella
040 489 5113
kaisa.mella@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

Esiopetus / Herukka
Opintie
99300 Muonio

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Mansikka
040 489 5114      

Esiopetus
Leea Taulavuori
040 528 7973

Herukka / aamu- ja iltapäivätoiminta
040 4895163      


Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi