Avustukset

Vapaa-aika

Nuorisoavustukset

Tutustuthan huolellisesti avustusten yleisiin myöntöperusteisiin etusivulta. Yleisistä myöntöperusteista löydät tiedot esimerkiksi hakuajoista, myöntäperusteista, tarvittavista liitteistä sekä avustuksen raportoinnista.

Nuorisoavustukset

“Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.” (Nuorisolaki 8 §, Kunnan vastuu)

Nuorisolain (2016) tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Tavoitteena on tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista ja yleisesti ottaen parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa tärkeinä arvoina ovat kestävä kehitys, terveet elämäntavat ja ympäristön sekä elämän kunnioittaminen. Tärkeitä lähtökohtia ovat myös yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys. Näitä nuorisolaissa esiteltyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä arvoja noudatetaan nuorisopalveluiden avustuksia jakaessa. Tuetun toiminnan on oltava yleisten avustusehtojen ja nuorisolain mukaista toimintaa. Toimijan tulee raportoida toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä valmistelutyöryhmän laatimien ehtojen mukaisesti.

Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Nuorisopalveluiden toiminta-avustusta voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja muut toimintaryhmät, joiden järjestämä toiminta kohdistuu alle 29-vuotiaisiin (Nuorisolaki §3) muoniolaisiin lapsiin ja nuoriin. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua heidän harrastustoimintansa edistämiseen ja tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen tai kasvun ja itsenäisyyden tukemiseen. Avustettavan toiminnan tulee olla nuorisopalveluiden avustusten yleisten ehtojen mukaista toimintaa.

Toiminta-avustus kohdistuu säännölliseen ja jatkuvaan toimintaan ja niitä arvioidaan toimintaan osallistuvien määrällä, toimintakertojen määrällä ja toiminnan tavoitteiden avulla. Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteiden ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema sekä hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset. Nuorisopalveluiden myöntämä toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen, yrityksen, seuran tai muun toimintaryhmän hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Kaiken avustuksissa tuotettavan toiminnan tarkoituksena on kuitenkin oltava kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen sekä aktiivisen ja onnellisen elämän toimintaedellytyksien mahdollistaminen. Toiminnan tulee olla yhdistyksen, seuran tai muun toimintaryhmän sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista yleistä nuorisotoimintaa. Nuorisopalveluiden myöntämää toiminta-avustusta ei voi käyttää yksittäisiin kertaluontoisiin tapahtumiin tai toimintoihin.

Hae toiminta-avustusta täyttämällä webropol-lomake tästä.

 

Koulutusavustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Koulutusavustuksia on myönnetty Muoniossa vain liikuntapalveluiden toimesta määrärahojen puitteissa vuodesta 2012 alkaen muoniolaisille liikunta-alan yhdistyksien toimijoille. Jatkossa tarkoituksena on, että myös nuorisoalan toimijoille myönnetään koulutusavustuksia. Nuorisopalveluiden koulutusavustuksella halutaan tukea muoniolaisten rekisteröityjen yhdistyksien, seurojen ja muiden toimintaryhmien toimijoiden nuorisotoimintaan liittyvää kouluttautumista. Koulutusavustusta myönnetään muoniolaisten rekisteröityjen yhdistyksien, seurojen ja muiden toimintaryhmien toimijoiden, ohjaajien ja muiden aktiivisesti ko. toiminnassa mukana olevien henkilöiden nuorisotoimintaan liittyvän koulutuksen kuluihin tai vastaavasti kouluttajan hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin. Avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävän tutkinnon, ajokortin, ensiapukurssin, järjestyksenvalvojakurssin, hygieniapassin tai muun vastaavan suorittamisesta aiheutuviin kuluihin. Koulutusavustuksesta korvataan kurssimaksuja ja matkakuluja edullisimman matkustustavan mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Korvauksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti ja tähän vaikuttaa myös kyseisen vuoden aikana haettujen koulutusavustusten määrä. Koulutusavustukset myönnetään nuorisopalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä.

Koulutusavustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan käyttöselvityksen perusteella. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä. Käyttöselvitys on toimitettava kuukauden kuluessa koulutuksen toteutumisesta. Avustusuudistuksen myötä koulutusavustuksen hakutapa ja raportointi yhtenäistetään liikuntapalveluiden koulutusavustuksen kanssa yhteisille sähköisille lomakkeille.

Hae koulutusavustusta täyttämällä webropol-lomake tästä.

 

Tapahtuma-avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Nuorisopalveluiden tapahtuma-avustusta voivat hakea yksittäiset alle 29 –vuotiaat (Nuorisolaki §3) muoniolaiset nuoret tai nuorten omat toimintaryhmät. Kertaluontoinen tapahtuma-avustus on tarkoitettu nuorilta nuorille järjestettävän nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Tapahtuma-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan ja toimenpiteiden ajankohtaisuus sekä nuorten osallisuus ja aktiivisuus. Tapahtuma-avustusta haettaessa yhteys/vastuuhenkilön tulee olla 18 –vuotta täyttänyt. Nuorisopalveluiden myöntämä tapahtuma-avustus on tarkoitettu nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen ja nuorten omia projekteja varten. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta tai muuta nuorten yhteistä tekemistä. Avustettavalla toiminnalla tulee kuitenkin tavoitella laajasti muoniolaisten nuorten yhteistä etua ja esimerkiksi avustuksella järjestettävä kertaluontoinen tapahtuma tulee olla kaikille tai hyvin perustellulle ikäryhmälle tarkoitettu avoin tapahtuma. Tapahtuma-avustukset myönnetään nuorisopalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä.

Tapahtuma-avustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan hyväksytyn avustushakemuksen perusteella, kuitenkin niin, että avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan valmistelutyöryhmän laatimia ehtoja. Avustuksen saaja vastaa avustuksen asianmukaisesta käytöstä ja siitä, että avustus käytetään hakemuksessa esitellyllä tavalla. Avustuksen käytöstä on toimitettava käyttöselvitys kuukauden kuluessa tapahtuman toteutumisesta. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä.

Hae tapahtuma-avustusta täyttämällä webropol-lomake (linkki avautuu myöhemmin).

Yhteystiedot

Kulttuuriavustukset:
Paula Löppönen,
paula.lopponen@muonio.fi, 040 489 5110

Liikunta-avustukset:
Nora Björs,
nora.bjors@muonio.fi, 040489 5146

Nuorisoavustukset:
Heidi Pouttu,
heidi.pouttu@muonio.fi, 040 5929 281

Elinvoiman jakamista tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksista lisätietoa täältä