Vapaa-aika

Avustukset

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2023 hyväksynyt uudet avustusperiaatteet.

Avustukset on haettavissa 1.3.-1.4.2023. Tutustuthan alla oleviin yleisiin avustusten myöntöperusteisiin sekä avustuskohtaisiin hakuohjeisiin huolellisesti.

Muonion kunta myöntää vuosittain kulttuuri-, liikunta-, nuoristo-, tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tällä sivulla löydät tietoa kulttuuri-, liikunta- ja nuoristoavustuksista. Tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksia voit hakea täältä. Kaikissa avustuksissa noudetaan yhtenäisiä hakuaikoja ja avustukset noudattavat yhtenäisiä avustusehtoja ja -periaatteita. Kaikki avustukset haetaan saman järjestelmän kautta yhtenäisellä hakulomakkeella.

Avustushakemukset käsitellään ja arvioidaan avustustyöryhmän toimesta palvelualueiden välisenä yhteistyönä koordinoinnin sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyden minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Palvelualuejohtajat myöntävät avutukset viranhaltijapäätöksillä avustustyöryhmän ehdotusten perusteella.

Avustusten hakeminen

Avustusten hakuaika on kuluvana vuonna 1.3. - 1.4.2023 ja vuosittain samaan aikaan muiden kunnan avustushakujen kanssa (ml. nuoriso, kulttuuri, liikunta, elinvoima).

  • Avustusten haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Jos tarvitste apua lomakkeen täyttämiseen, voit saada kirjastolta opastusta.
  • Avustukset tulee anoa määriteltyyn ja rajattuun tarkoitukseen.
  • Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan.
  • Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. Toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa ei vaadita erillisinä liitteinä, vaan näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella.Kulttuuriavustuksissa yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta.
  • Hakemuslomakkeen kaikkiin pakollisiksi määriteltyihin kohtiin tulee vastata, hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset käsitellään.
  • Hakemuksen lähettäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.
  • Mikäli avustuksiin varattuja määrärahoja jää jakamatta, avataan uusi hakukierros syksyllä jäljellä olevien vuosittaisten palvelualuekohtaisten määrärahojen puitteissa.

Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksenkäyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta.

Avustusten myöntämisperusteet

1. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.

2. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla hakijan ainoa rahoituslähde. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta haettavat avustukset tulee selkeästi kohdentua eri toimintaan. Päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös muu mahdollinen yhdistykselle kunnan toimesta myönnettävä taloudellinen tuki tai haetut avustukset.

3. Hakijan tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä.

4. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin.

5.Hakija, jolle avustusta on myönnetty, on velvollinen ilmoittamaan päivitetyt yhteystiedot sekä avustettavan toiminnan kunnan verkkosivuilla. Tuensaajalle toimitetaan viestintäohje hyödynnettäväksi.

6. Avustushakemukset käsitellään ja päätösehdotukset valmistellaan avustustyöryhmän toimesta. Avustukset myönnetään palvelualuejohtajien viranhaltijapäätöksillä. Avustusten hakuasiakirjat ja päätöksetovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Yhteystiedot

Kulttuuriavustukset: Paula Löppönen,
paula.lopponen@muonio.fi, 040 489 5110

Liikunta-avustukset: Hanna Marttila,
hanna.marttila@muonio.fi, 040489 5146

Nuorisoavustukset: Heidi Pouttu,
heidi.pouttu@muonio.fi, 040 5929 281

Elinvoiman jakamista tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksista lisätietoa täältä