Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Muonion kirkon kylän osayleiskaavaehdotus pidetään uudelleen nähtävillä 2.5.2023-2.6.2023 MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti (ns. ehdotusvaiheen kuuleminen).

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 40 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja se asetettiin kunnan verkkosivuille sekä elinvoimapalveluihin nähtäville 14.3.2023-16.4.2023. Hallitus päätti laittaa ehdotuksen uudelleen nähtäville 24.4.2023 § 126, koska nähtäville asettamisesta ei ole julkaistu lehti-ilmoitusta. Myös 17.4.2023 mennessä saapuneet muistutukset otetaan huomioon uuden nähtävilläoloajan päättyttyä.

22.3.2023 päivätyssä kaavaehdotuksessa on huomioitu aiemmassa valmisteluvaiheen kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen (muistutus) esittämiseen. Muistutukset pyydetään toimittamaan 2.6.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kaavaehdotus 22.2.2023

Kaavaehdotusselostus 22.2.2023

Vastine 2. luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä

 

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin 18.3.2023 klo 16 yläkoulun auditoriossa.


Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on

  • laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Lisätietoja:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Muonion kunta, kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, 0400 477  723, laura.enbuska-maki@muonio.fi 

Osayleiskaavaan liittyviä selvityksiä (7.6.2022)
Liikenneselvitys 30.10.2018
Hulevesiselvitys 5.11.2018
Meluselvitys 1.11.2018
Maaperäselvitys 31.10.2018
Argeologinen inventointi 26.10.2018
Luontoselvitys 19.11.2018
Rakennetut ympäristöt 31.10.2018
Maisema- ja taajamakuvaselvitys 23.10.2018


Kunnanhallitus päätti 30.5.2022 § 131 asettaa valmisteluaineiston uudelleen nähtäville edellisen nähtävillä olon jälkeen. Valmisteluaineistossa on huomioitu aiemmassa kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kaavakarttaluonnos 20220525 10 000

Kaavaselostusluonnos 20220525

Kaavan päivitetty valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.6.2022.

Valmisteluaineisto 2. kerran nähtävillä 8.6.2022–8.8.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Valmisteluaineisto 1. kerran nähtävillä 19.2.2021-31.5.2021 (MRL 62 § ja MRA 30 §)

Kaavakarttaluonnos 11.12.2020

Kaavaselostusluonnos 1.12.2020


OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018


Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Käkinivan ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 29.6.2022 § 143 päättänyt kuuluttaa Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulon, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluasiakirjat nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. 

Yleisötilaisuus järjestetään 3.8.2022 klo 18.00 yläkoulun auditoriossa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.


Kaavakartta 29.6.2022

Kaavaselostus 20.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2022

Karsikkoniemen ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 § 70 käynnistää Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmistelun.

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti asemakaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Seitap Oy.

Kunnanhallitus määräsi voimaan 28.2.2022 § 36 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan ennen sen lainvoimaisuutta siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Valitus kohdistuu kortteliin 2.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksen 9.11.2023 ja valitus hylättiin.

Karsikkoniemen ranta-asemakaavakartta

Karsikkoniemen ranta-asemakaavan kaavaselostus

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS 11.3.2015

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Kaavakartta- ja selostusehdotus 4.10.2016

Kaavakartta-  ja  -selostusluonnos  4.5.2016

OAS Keskustan asemakaavan muutos 25.11.2014 

 

Kukaslompolonvaaran asemakaava

Kunnanhallitus päätti kuuluttaa 12.6.2023 § 188 Kukaslompolonvaaran asemakaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma(OAS) asetetaan nähtäville 19.7.2023 alkaen.

Maanomistaja huolehtii MRL:n 74 §:n mukaisesti asemakaavan laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Nosto Consulting Oy.

Kaavoitustyön tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminta-alueen rakentuminen suunnittelualueelle. Suunnittelualueen tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on enimmillään n. 10 000 k-m2. Tavoitteena on lisäksi säilyttää mahdollisimman paljon alueen luontoa ennallaan ja sovittaa suunniteltu rakentaminen alueen maisemaan ja luonnonympäristöön tarkoituksenmukaisella tavalla alueen yleisilmettä rikkomatta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 31.5.2023

Kuulutus vireilletulosta

Kutunivan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 156 käynnistää Kutunivan ranta-asemakaavan valmistelun.

Tarkoituksena on laatia Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ranta-asemakaava, jolla järjestellään lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johannes Jutila, projektipäällikkö, 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi.


Ehdotusvaihe nähtävillä 15.11.2023-15.12.2023

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet pyydetään toimittamaan 15.12.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kaavaselostusehdotus 12.6.2023
Kaavakarttaehdotus 12.6.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 27.3.2023
 

Kaavan laatijan vastineet valmisteluaineiston palautteisiin
Luontoselvitys 17.11.2022

Kuulutus 15.11.2023

 


Kunnanhallitus 30.8.2021 § 255

Luonnosvaihe nähtävillä 23.9.2021-25.10.2021

Kuulutus 23.9.2021

Kaavakarttaluonnos 3.5.2021

Kaavaselostusluonnos 3.5.2021

 


Osallistumis- ja ariviointisuunnitelma (OAS) 7.6.2019

Kuulutus vireilletulosta 4.7.2019

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.

Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos

Vireillä olevan muutoksen tavoitteena on siirtää korttelia 3 etelään päin. Korttelin rakennusoikeutta tai pinta-alaa ei ole tarkoitus muuttaa. Korttelin 2 rakennuspaikalla 2 on tavoitteena korottaa rakennusoikeus 120 km2:ksi, eli samaksi kuin kyseisen korttelin toiselle rakennuspaikalle on vahvistettu.

Kaavan laatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi


Kunnanhallitus on 22.10.2018 käsitellyt kaavaehdotuksen ja valtuusto päättänee 29.10.2018 ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

 


Ehdotusvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018


Luonnosvaihe nähtävillä 29.3.2018-30.4.2018

Kuulutus 23.8.2018

OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017

Tammilehto Jussi-Pekka