Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Muonion kirkon kylän osayleiskaavaehdotus pidetään uudelleen nähtävillä 2.5.2023-2.6.2023 MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti (ns. ehdotusvaiheen kuuleminen).

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 40 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja se asetettiin kunnan verkkosivuille sekä elinvoimapalveluihin nähtäville 14.3.2023-16.4.2023. Hallitus päätti laittaa ehdotuksen uudelleen nähtäville 24.4.2023 § 126, koska nähtäville asettamisesta ei ole julkaistu lehti-ilmoitusta. Myös 17.4.2023 mennessä saapuneet muistutukset otetaan huomioon uuden nähtävilläoloajan päättyttyä.

22.3.2023 päivätyssä kaavaehdotuksessa on huomioitu aiemmassa valmisteluvaiheen kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen (muistutus) esittämiseen. Muistutukset pyydetään toimittamaan 2.6.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kaavaehdotus 22.2.2023

Kaavaehdotusselostus 22.2.2023

Vastine 2. luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä

 

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin 18.3.2023 klo 16 yläkoulun auditoriossa.


Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on

  • laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä
  • kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Lisätietoja:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Muonion kunta, kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, 0400 477  723, laura.enbuska-maki@muonio.fi 

Osayleiskaavaan liittyviä selvityksiä (7.6.2022)
Liikenneselvitys 30.10.2018
Hulevesiselvitys 5.11.2018
Meluselvitys 1.11.2018
Maaperäselvitys 31.10.2018
Argeologinen inventointi 26.10.2018
Luontoselvitys 19.11.2018
Rakennetut ympäristöt 31.10.2018
Maisema- ja taajamakuvaselvitys 23.10.2018


Kunnanhallitus päätti 30.5.2022 § 131 asettaa valmisteluaineiston uudelleen nähtäville edellisen nähtävillä olon jälkeen. Valmisteluaineistossa on huomioitu aiemmassa kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kaavakarttaluonnos 20220525 10 000

Kaavaselostusluonnos 20220525

Kaavan päivitetty valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.6.2022.

Valmisteluaineisto 2. kerran nähtävillä 8.6.2022–8.8.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Valmisteluaineisto 1. kerran nähtävillä 19.2.2021-31.5.2021 (MRL 62 § ja MRA 30 §)

Kaavakarttaluonnos 11.12.2020

Kaavaselostusluonnos 1.12.2020


OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018


Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Käkinivan ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 29.6.2022 § 143 päättänyt kuuluttaa Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulon, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluasiakirjat nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. 

Yleisötilaisuus järjestetään 3.8.2022 klo 18.00 yläkoulun auditoriossa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.


Kaavakartta 29.6.2022

Kaavaselostus 20.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2022

Karsikkoniemen ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 § 70 käynnistää Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmistelun.

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti asemakaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Seitap Oy.

Kunnanhallitus määräsi voimaan 28.2.2022 § 36 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan ennen sen lainvoimaisuutta siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Valitus kohdistuu kortteliin 2.

Karsikkoniemen ranta-asemakaavakartta

Karsikkoniemen ranta-asemakaavan kaavaselostus

Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 § 54 Kukaslompolon kaavoituksen käynnistämisen ja kunnanhallitus valitsi 25.1.2021 § 15 kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa matkailuun tarkoitettujen vapaa-ajan asuntojen ja niitä palvelevien huoltorakennusten sekä liikuntahallin, asuntovaunualueen ja rantasaunan rakentaminen suunnittelualueen osalle kaava-alueen pohjoisosaan, jossa on voimassa ennestään ranta-asemakaava. Suunnittelualueen osalle rakentamiseen osoitettu tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on n. 3 300 k-m2. Kaava-alueen eteläosa, on tarkoitus asemakaavassa osoittaa yleisaavan mukaisesti loma-asumiseen (RA), tällä alueella ei ole ennestään voimassa asema- tai ranta-asemakaavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Kukaslompolon alueella noin 3-4 km Äkäslompolon palveluista pohjoiseen ja noin 54 km Muonion kuntakeskuksen palveluista kaakkoon. Suunnittelualue koostuu osasta kolmea eri kiinteistöä ja ne ovat valtion omaisuutta.

Asemakaava koskee suunnittelualueella voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisia kortteleita 15–20 ja 23, virkistys-, venevalkama-, yleisen tien ja katualuetta. Suunnittelualue rajautuu idässä Äkäsjokeen, pohjoisessa retkeily- ja ulkoilualueeseen sekä lännessä ja etelässä metsäalueisiin. Lounaassa suunnittelualue rajautuu Muonion ja Kolarin väliseen kunnanrajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria.

Luonnonympäristöltään suunnittelualue on pääosin kallioista metsämaata ja se rajautuu idässä Äkäsjokeen. Maasto kohoaa paikoin jyrkästi ja on korkeimmillaan alueen luoteisosassa.

Suunnittelualue on rakentamaton ja siellä on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava. Alue on osoitettu maakuntakaavassa matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun ja virkistyksen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavassa osoitettu erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alueen raja, jonka pohjoispuoleisella alueella olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavasti haittaa poronhoidolle.

Suunnittelualueella on voimassa Ylläksen osayleiskaava ja alue on siinä osoitettu matkailupalvelujen ja loma-asuntojen alueeksi (RM), loma-asuntoalueeksi (RA-1), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelualueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkinnät melualue (me) sekä asemakaava-alue (ak). Alueelle on osoitettu liittymä ja kevyen liikenteen reitti ja alueen etelärajan tuntumassa sijaitsee tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialuerajaus (pv).

Osalla suunnittelualueesta on voimassa Kukaslompolon ranta-asemakaava. Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM), loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), puistoalueeksi (VP), lähivirkistysalueeksi (VL), uimaranta-alueeksi (VV), venevalkama-alueeksi (LV) sekä katualueeksi.

Asemakaava on tarkoitus laatia MRL 91 §:n mukaisesti siten, kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muiden yleisten alueiden osalta siirretään kaavamääräyksellä maanomistajalle tai -haltijalle.


Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus pidetään nähtävillä 10.2.2022–11.3.2022 MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen).

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen

Mielipiteet pyydetään toimittamaan 11.3.2022 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio,
kirjaamo@muonio.fi.

Tämän linkin kautta avautuu Kukaslompolon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asemakaavakartta 20.9.2021 (valmisteluaineisto)

Tämän linkin kautta avautuu Kukaslompolon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus 20.9.2021 (valmisteluaineisto)

Tämän linkin kautta avautuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 22.3.2021 


Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus pidetään nähtävillä 20.1.2023–20.2.2023 MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti (ns. ehdotusvaiheen kuuleminen).

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen

Muistutukset pyydetään toimittamaan 20.2.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio,
kirjaamo@muonio.fi.

Kaavaehdotus 11.10.2022

Kaavaselostus 11.10.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.10.2022

Kaavakartta ja määräykset

Luontoselvitys

Kaavaneuvottelumuistio 15.4.2021

Arkeologinen inventointi

Lausunnot kaavaluonnoksesta

Vastine lausuntoihin

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS 11.3.2015

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Kaavakartta- ja selostusehdotus 4.10.2016

Kaavakartta-  ja  -selostusluonnos  4.5.2016

OAS Keskustan asemakaavan muutos 25.11.2014 

 

Kutunivan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 156 käynnistää Kutunivan ranta-asemakaavan valmistelun.

Tarkoituksena on laatia Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ranta-asemakaava, jolla järjestellään lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johannes Jutila, projektipäällikkö, 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi.


Kunnanhallitus 30.8.2021 § 255

Luonnosvaihe nähtävillä 23.9.2021-25.10.2021

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet pyydetään toimittamaan 25.10.2021 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kuulutus 23.9.2021

Kaavakarttaluonnos 3.5.2021

Kaavaselostusluonnos 3.5.2021

 


Osallistumis- ja ariviointisuunnitelma (OAS) 7.6.2019

Kuulutus vireilletulosta 4.7.2019

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.

Äijäniemen ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 13.4.2022 § 75 käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen Metsähallituksen omistamalle määräalalle yksityisen maanomistajan aloitteesta. Suunnittelualue (n. 70 ha) sijaitsee Kemiläisen ja Äijäniemen alueella, Jerisjärven ja Munajärven välissä Kemiläisenvaaran pohjoisrinteellä.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisen resort -alueen toteuttamisen rajaltulle alueelle maisema- ja luontoarvot huomioiden. Suunnittelualueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 5 850 k-m2.

Kaavan laatijanan toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.


Luonnosvaihe nähtävillä 10.5.2023-9.6.2023

Mahdolliset muistutukset/mielipiteet pyydetään toimittamaan 9.6.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kuulutus 10.5.2023

Kaavaselostusluonnos 10.3.2023

Liite 2 Kaavakarttaluonnos 10.3.2023

Liite 3 OAS_Kemiläisenvaara_RAK 27012023 2

Liite 4 Raportti_Muonio Kemiläisenvaara 2

Liite 5 Äijäniemen luontoselvitys_päivitetty 2

Liite 6 VON Kemiläisenvaaran RAK tarkistettu 02092022_allekirjoitettu

Vireilletulovaiheen_mielipiteet_ja vastineet_Äijäniemi

 

 

 

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutos

Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksella kortteleiden pinta-ala ei kasva. Kortteleiden 2 ja 6 osoitetaan rakennuspaikkajako toteutuneen tilanteen mukaisena ja korttelin 7 rakennuspaikka 1 jaetaan kolmeksi rakennuspaikaksi. Kaavan muutoksella Äkäskeron ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 50 k-m2.

Korttelin 2 sisälle on omaksi kiinteistökseen erotettu puhelinlinkin mastolle ala, joka osoitetaan muutoksessa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kaavan muutoksella laajennetaan Äkäskeron vesihuoltolaitoksen puhdistamon aluetta. Siltä osin maanomistajan tavoitteena on sijoittaa omistamansa tilan alueelle oma jätevesienkäsittelylaitoksensa.

Kaavanlaatija: Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Ehdotusvaihe nähtävillä 29.6.2022-1.8.2022

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä 29.6.2022–1.8.2022 aineisto nähtävänä kunnan tek­nisellä osastolla (maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 65 § sekä -asetuksen 27 ja 30 §) ja kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 1.8.2022 klo 15.30 osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

kaavaselostusehdotus 2022
kaavakarttaehdotus 10.1.2022
vastine mielipiteisiin 31.1.2022

Kuulutus 29.6.2022

 


Luonnosvaihe nähtävillä 5.7.2018-10.8.2018

Kuulutus 5.7.2018


OAS 19.12.2016

Kuulutus 19.1.2017