Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Vireillä olevat kaavat

Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaavan tavoitteena on laatia kuntakeskuksen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen sekä kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kasvattaminen alueidenkäytön näkökulmasta.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja se on kokonaan kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. 

Kaavahanketta varten laaditaan tarvittavat selvitykset, mm. elinkeino-, arkeologinen, maaperä- ja pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, Natura tarveharkinta-arviointi sekä maisema- ja taajamakuvaselvitys. 

Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa ja maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava sekä voimassaolevat asemakaavat.

Lisätietoja:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Muonion kunta, kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, 0400 477  723, laura.enbuska-maki@muonio.fi 

 


Osayleiskaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 2.5.2023-2.6.2023 MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti (ns. ehdotusvaiheen kuuleminen).

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 40 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja se asetettiin kunnan verkkosivuille sekä elinvoimapalveluihin nähtäville 14.3.2023-16.4.2023. Hallitus päätti laittaa ehdotuksen uudelleen nähtäville 24.4.2023 § 126, koska nähtäville asettamisesta ei ole julkaistu lehti-ilmoitusta. Myös 17.4.2023 mennessä saapuneet muistutukset otetaan huomioon uuden nähtävilläoloajan päättyttyä.

22.3.2023 päivätyssä kaavaehdotuksessa on huomioitu aiemmassa valmisteluvaiheen kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kaavaehdotus 22.2.2023

Kaavaehdotusselostus 22.2.2023

Vastine 2. luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä

 

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin 18.3.2023 klo 16 yläkoulun auditoriossa.


 

Osayleiskaavaan liittyviä selvityksiä (7.6.2022)
Liikenneselvitys 30.10.2018
Hulevesiselvitys 5.11.2018
Meluselvitys 1.11.2018
Maaperäselvitys 31.10.2018
Argeologinen inventointi 26.10.2018
Luontoselvitys 19.11.2018
Rakennetut ympäristöt 31.10.2018
Maisema- ja taajamakuvaselvitys 23.10.2018


Kunnanhallitus päätti 30.5.2022 § 131 asettaa valmisteluaineiston uudelleen nähtäville edellisen nähtävillä olon jälkeen. Valmisteluaineistossa on huomioitu aiemmassa kuulemisessa saatuja palautteita ja kaavakarttaa sekä -selostusta on päivitetty.

Kaavakarttaluonnos 20220525 10 000

Kaavaselostusluonnos 20220525

Kaavan päivitetty valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.6.2022.

Valmisteluaineisto 2. kerran nähtävillä 8.6.2022–8.8.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Valmisteluaineisto 1. kerran nähtävillä 19.2.2021-31.5.2021 (MRL 62 § ja MRA 30 §)

Kaavakarttaluonnos 11.12.2020

Kaavaselostusluonnos 1.12.2020


OAS 3.5.2018

Kuulutus 8.6.2018


Kaavoitushankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia

Jerismajan ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus päätti 24.4.2023 § 119 kuuluttaa vireille Jerismajan ranta-asemakaavan muutoksen.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

Kaavamuutosta haetaan 1,16 ha:n alueelle ja tavoitteena mahdollistaa voimassa olevan ranta-asemamakaavan mukaisille korttelialueille 10 ja 11 olevia vapaa-ajanrakennuksia tukevia toimintoja (vastaanottorakennus, terassisaunat ja polttopuuvarasto). Lisäksi kaavamuutoksessa on tarkoitus osoittaa kiinteistön kortteliin 10 johtava tieyhteys ja imeytyskenttä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2023

Kuulutus

Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 117 ja 118

Kunnanvaltuusto käynnisti Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun mm. ajanmukaisuuden arvioimiseksi. Muutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee mm. kunnanviraston talot ja seurakuntatalo.

Kaavakartta- ja selostusehdotus 4.10.2016

Kaavakartta-  ja  -selostusluonnos  4.5.2016

OAS Keskustan asemakaavan muutos 25.11.2014 

 

Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 124a

Muonion kunta kuuluttaa vireille kunnanhallituksen 27.11.2023 § 330 päätöksen mukaisesti muutoksen laatimisen Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124a.

Kaavan laatijana toimii Uki Lahtinen Oy.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palvelujen rakentamisen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Asemakaavassa alue on kaksikerroksinen ja merkitty pääkäyttötarkoitusmerkinnällä LA ja alueen tehokkuusluku on 0,20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2023

Keskustan asemakaavan laajennus (Haka)

Kunnanvaltuusto päätti 2014 käynnistää asemakaavan laatimisen Keskustan asemakaava-alueen pohjoispuolella Kerässiepintien ja Kilpisjärventien läheisyydessä sijaitsevalle maa-alueelle, joka kuuluu kunnan omistamaan tilaan Haka RN:o 18:72. Tavoitteena on osoittaa alueelle kolmen korttelin alueelle 5–10 omakotitalon rakennuspaikkaa.

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Eva Persson-Puurula, 050 3120 281, eva.persson-puurula@fcg.fi

Alueelle on 10.3.2016 valmistunut rakennettavuusselvitys.

OAS 11.3.2015

Kukaslompolonvaaran asemakaava

Kunnanhallitus päätti kuuluttaa 12.6.2023 § 188 Kukaslompolonvaaran asemakaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma(OAS) asetetaan nähtäville 19.7.2023 alkaen.

Maanomistaja huolehtii MRL:n 74 §:n mukaisesti asemakaavan laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Nosto Consulting Oy.

Kaavoitustyön tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminta-alueen rakentuminen suunnittelualueelle. Suunnittelualueen tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on enimmillään n. 10 000 k-m2. Tavoitteena on lisäksi säilyttää mahdollisimman paljon alueen luontoa ennallaan ja sovittaa suunniteltu rakentaminen alueen maisemaan ja luonnonympäristöön tarkoituksenmukaisella tavalla alueen yleisilmettä rikkomatta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 31.5.2023

Kuulutus vireilletulosta

Kutunivan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 § 156 käynnistää Kutunivan ranta-asemakaavan valmistelun.

Tarkoituksena on laatia Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ranta-asemakaava, jolla järjestellään lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Johannes Jutila, projektipäällikkö, 044 298 1825, johannes.jutila@fcg.fi.


Ehdotusvaihe nähtävillä 15.11.2023-15.12.2023

Kaavaselostusehdotus 12.6.2023
Kaavakarttaehdotus 12.6.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 27.3.2023
Kaavan laatijan vastineet valmisteluaineiston palautteisiin
Luontoselvitys 17.11.2022

Kuulutus 15.11.2023


Kunnanhallitus 30.8.2021 § 255
Luonnosvaihe nähtävillä 23.9.2021-25.10.2021
Kuulutus 23.9.2021
Kaavakarttaluonnos 3.5.2021
Kaavaselostusluonnos 3.5.2021


Osallistumis- ja ariviointisuunnitelma (OAS) 7.6.2019
Kuulutus vireilletulosta 4.7.2019

Käkinivan ranta-asemakaavan muutos

Kunnanhallitus päätti 7.6.2021 § 173 käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen ja 23.1.2024 § 35 asettaa Käkinivan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.

Kaavamuutos koskee kortteleita nro 1–2, 7–10 sekä virkistys- ja maa- ja metsäalueita. Tavoitteena on lomarakennuspaikkojen lisäys ja mahdollinen alueen laajentaminen. Suunnittelun tavoitteena on uusien rakennuspaikkojen liittyminen luontevasti ympäristöön ja nykyisiin loma-asumiselle varattuihin korttelialueisiin.

Kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa. Se asetetaan nähtäville elinvoimapalveluihin 13.3.2024–12.4.2024 ja kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla (www.muonio.fi).

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipide kaavaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus kaavasta pyydetään toimittamaan 12.4.2024 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, PL 3, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat kaavan laatijana toimiva Petri Tuormala (040 575 6107, petri.tuormala@projo.fi) sekä kunnan elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto (0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi).

Kaavakarttaehdotus 12.12.2022
Kaavaselostusehdotus 12.12.2022
Kaavan laatijan vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 12.12.2022


Valmisteluvaiheen asiakirjat

Kaavakartta 29.6.2022

Kaavaselostus 20.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2022

Pallaksen asemakaava

Tavoitteena on kehittää Pallaksen tunturialueen käyttöä kansallisesti ja kansainvälistä matkailu- ja tutkimustoimintaa kiinnostavaksi ja eri asiakasryhmiä palvelevaksi. Kiinteistöyhtiö Hotelli Pallas suunnittelee matkailukeskuksen laajentamista vuonna 2010 annetun Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lain puitteissa. Asemakaava-alue on valtion omistama ja sen pinta-ala on n. 7,5 ha.

Torassiepin ranta-asemakaava

Muonion kunta kuulutti 2.1.2024 vireille kunnanhallituksen 27.11.2023 § 331 päätöksen mukaisesti Torassiepin ranta-asemakaavan laatiminen.

Harriniva Oy hakee ranta-asemakaavan laatimisen käynnistämistä n. 170 ha:n alueelle Toras-Siepissä. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uniikki kohde luontoarvot ja perinnemaisema huomioiden. Mökkikylän tilalle on tarkoitus rakentaa korkeatasoinen lomakylä, jossa on ravintola ja muita rakennuksia. Toteutustapaa ei vielä määritelty, mutta esim. rakennukset tullaan sovittamaan maisemaan. Kaavassa tullaan huomioimaan lumirakentamisen mahdollistaminen ja tämä edellyttää palvelurakennuksia alueella. Suunnitelmassa tullaan selvittämään mm. rantarakentamisen mahdollisuudet nykyisen lomakylän ulkopuolella.

Suunnitelmassa huomioidaan myös ohjelmapalvelujen järjestäminen ympärivuotisesti. Toiminnan edellyttämät rakennukset sovitetaan myös matkailijoille, jotka eivät yövy alueella. Lähtökohtia suunnittelulle ovat hiljaisuus, ympäristöön soveltuva rakentaminen, maisema-arvot ja luonnonläheisyys.

Suunnittelualueelta avautuu näköala Pallakselle. Hankkeessa selvitetään mahdollisuus rakentaa täysin erillinen kokonaisuus vaaran rinteeseen.

Suunnitelmissa ei ole tarkoitus rakentaa mahdollisimman laajasti, mutta tulevaisuus otetaan huomioon ja rakentaminen tapahtuu vaiheittain sesonkien ehdoilla.

Rakentamisessa kulmakivenä on ekologisuus, vastuullisuus, perinteet ja luontoarvot. Tavoitteena on säilyttää tunnelma pienenä ja uniikkina kohteena, mutta varautua kapasiteetiltaan isompaan kokonaisuuteen, alustava suunnitelma on 300 vuodepaikkaa. Alueen suuri koko (170,5 ha) mahdollistaa kehitysmallin toimintaedellytykset ja väljyys voidaan säilyttää.

Rakentamisen määrä ja sijoittuminen tarkentuvat hankkeen edetessä.

Harrniva Oy on valinnut kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy:n.

Lisätietoja

  • arkkitehti Jarmo Lokio, 044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi
  • elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 25.10.2023 avautuu tämän linkin kautta.

 

Äijäniemen ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 29.6.2022 § 142 ranta-asemakaavan vireilletulosta tilan 498–893–10–1 Kemiläisen/Äijäniemen alueella. 

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti asemakaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy. 

Suunniteltu ranta-asemakaava-alue on n. 70,5 ha ja sijaitsee Kemiäisenvaaran pohjoisrinteellä Jerisjärven ja Munajärven välissä. Alue koostuu Metsähallituksen omistamasta ja yksityisen hallinnoimasta määräalasta.

Tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisen resort-alueen toteuttaminen rajatulle kiinteistön osalle maisema- ja luontoarvot huomioiden.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

Lisätietoja

  • kaavan laatija Jarmo Lokio, 044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi
  • elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa ja asiakirjat asetetaan nähtäville elinvoimapalveluiden osastolle 2.1.2024-31.1.2024 ja ne ovat nähtävillä myös kunnan verkkosivuilla

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipide kaava-aineistosta. Mahdollinen muistutus pyydetään toimittamaan 31.1.2024 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Kaavaselostusehdotus 1.11.2023
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Kaavakarttaehdotus 1.11.2023
Liite 3 OAS 1.11.2023
Liite 4 Arkeologinen inventointi
Liite 5 Luontoselvitys
Liite 6 Muistio viranomaisneuvottelusta
Liite 7 Valmisteluvaiheen mielipiteet, lausunnot ja vastineet
Liite 8 PHL § 53 neuvottelumuistio

 


Kunnanhallitus 12.6.2023 § 208

Luonnosvaihe nähtävillä 10.5.2023-9.6.2023 ja 28.6.2023-31.7.2023.

Kuulutus (jatko) 

Kuulutus

Kaavakarttaluonnos Äijäniemi

Kaavaselostusluonnos Äijäniemi


Osallistumis- ja arviointisuunniltema (OAS)

Kuulutus vireilletulosta