Hallinto

Päätöksenteko

Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tämän linkin kautta

Esityslistat julkaistaan verkkosivuilla niiden valmistuttua ja pöytäkirjat lisätään nähtäväksi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.


Päätöksenteko

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 17 jäseninen kunnanvaltuusto, jonka tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä.

Kunnanhallitus huolehtii johtavana monijäsenisenä suunnittelu-, ohjaus-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä kunnan toiminta-ajatuksen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto määrittelee lautakuntien tehtävät hallintosäännön määräyksillä.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kunnassa toimivat lakisääteisten lautakuntien (tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta) lisäksi tällä hetkellä:

  • elinvoimalautakunta
  • sivistyslautakunta ja
  • Tunturi-Lapin maaseutulautakunta.

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii kirjastoauton johtokunta.

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Se voi nimetä myös erillisiä toimikuntia hoitamaan hallitukselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille päätösvaltaansa. Lisäksi lautakunnat voivat asettaa tarvittaessa työryhmiä tietyn asian hoitamista varten.
 

Muonion kunta

Kuntaan voi toimittaa asiakirjoja tai asiakirjapyyntöjä

sähköpostitse 
kirjaamo@muonio.fi

tai postitse Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio