Hallinto

Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät valitsemalla vasemmasta sivupalkista haluamasi toimielimen.

Esityslistat julkaistaan verkkosivuilla niiden valmistuttua ja pöytäkirjat lisätään nähtäväksi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.


Päätöksenteko

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 17 jäseninen kunnanvaltuusto, jonka tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä.

Kunnanhallitus huolehtii johtavana monijäsenisenä suunnittelu-, ohjaus-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä kunnan toiminta-ajatuksen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto määrittelee lautakuntien tehtävät hallintosäännön määräyksillä.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kunnassa toimivat lakisääteisten lautakuntien (tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta) lisäksi tällä hetkellä:

  • elinkeinolautakunta
  • maaseutulautakunta
  • sivistyslautakunta
  • sosiaalilautakunta ja
  • tekninen lautakunta.

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimivat koulujen johtokunnat sekä kirjastoauton johtokunta.

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Se voi nimetä myös erillisiä toimikuntia hoitamaan hallitukselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille päätösvaltaansa. Lisäksi lautakunnat voivat asettaa tarvittaessa työryhmiä tietyn asian hoitamista varten.
 

Muonion kunta

Kuntaan voi toimittaa asiakirjoja tai asiakirjapyyntöjä

sähköpostitse kirjaamo@muonio.fi

tai postitse Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio