Palvelut

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Muoniossa maa-ainesluvat käsittelee Muonion kunnan tekninen lautakunta. Lupaa ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti. Maa-ainesasetuksen (926/2005) 1 §:ssä on säädetty lupahakemuksen sisältövaatimuksista. Maa-ainesten ottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kulloinkin voimassa olevan, valtuuston hyväksymän taksan mukaan.

Takaisin

Asiointikanavat

Jussi-Pekka Tammilehto

Tekninen johtaja

Tekninen toimisto

Muonion kunta, tekninen toimisto

Naapurin kuuleminen - maa-aineslupa

Naapurin kuuleminen maa-aineslupahakemuksen johdosta