Palvelut

Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarve ja lupamenettely on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja tarkentavat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Jos lupa tarvitaan sekä ympäristönsuojelulain että vesilain (VL) perusteella, riittää yksi hakemus ja hankkeelle annetaan yksi lupa. Lupakäsittelyn vaiheet: Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa tai edelleen -asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Ympäristöluvan hakemuslomakkeet sekä täyttöohjeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Lomakkeet

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin