Palvelut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin

Asiointikanavat

Lupapiste - sähköinen asiointi

Kaikki rakennusvalvonnasta haettavat luvat, kuten rakennus- ja toimenpideluvat sekä korjaus- ja muutosluvat jätetään Muoniossa sähköisesti.

Selvitys naapurin kuulemisesta poikkeamis- tai suunnittelutarvemenettelyssä

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemisessa tarvitaan selvitys naapurien kuulemisesta.