Uutiset

Ajankohtaista

Kohti oppivampaa, hyvinvoivempaa ja osallistavampaa kulttuuria – oliko hyppy riittävän iso kohti uutta suuntaa, ja mihin hypätään seuraavaksi?

kesä 14. 2021 09:38 | Uutinen

Olemme Muoniossa aloittaneet tien kohti oppivampaa, osallistavampaa ja hyvinvoivempaa kulttuuria. Tämä tie on pitkä ja matka on vasta alussa tällä kehittämispolulla. Nyt saimme kuitenkin ottaa ensimmäiset askeleet sparraustuen kanssa, kun toteutimme yhteistyössä Valmennustalo Virran kanssa, Työsuojelurahaston rahoittaman, HYPPY- hankkeen.

Mitä tavoittelimme Hypyllä ja miten onnistuimme?

Hypyn tavoitteena oli kehittää henkilöstön työhyvinvointia uudistamalla työkulttuuria.

Keskiössä oli esimiestyön vaikuttavuus ja uuden vireen synnyttäminen tai buustaaminen; tavoitteena oli, että esimiehet sitoutuvat osallistavaan työkulttuuriin ja ottavat valmentavan johtamisen työkalut ja menetelmät aktiiviseen käyttöön arkijohtamisessa. Mielestämme tämä tavoite saavutettiin kiitettävän hyvin. Suurin osa esimiehistä otti vähintään jonkun uuden osallistavan menetelmän käyttöön arkijohtamisessaan. Hankkeen myötä esimiestyö tiivistyi huomattavasti ja sparraus- ja vertaustuki on tullut säännönmukaisemmaksi. Hankkeen myötä kunnan esimiehet jatkavat tavoitteellista tiimityöskentelyä, vuosikellon mukaisesti.

Johtamisen muuttuessa henkilöstön työpajojen tavoitteena oli, että jokainen työyhteisön jäsen herää huomaamaan oman vastuunsa työyhteisön toimivuudesta. Tavoitteena oli, että jokainen työntekijä sitoutuu osallistumaan yhteiseen kehittämiseen, kun esimies osallistamalla tarjoaa siihen mahdollisuuden. Tämä tavoite saavutettiin melko hyvin. Palautekyselyssä 78 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän “Olemme tiimissämme asettaneet yhteisen kehittämistavoitteen” kanssa. Lisäksi 93 % vastaajista kertoi osallistuneensa työyhteisön yhteisiin keskusteluihin.

Tavoitteena oli myös, että jokainen työntekijä asettaa oman henkilökohtaisen kehittämistavoitteensa. Esimiehistä 100 % asetti tavoitteen valmentajien johdolla. Kaikkia kunnan työntekijöitä kannustettiin tähän.  

Palautekyselyn vastaajista noin 64 % näki, että kunnan työkulttuurissa on tapahtunut muutosta osallistavaan suuntaan. 54 % vastaajista näki, että esimiehen johtamistapa on aiempaa osallistavampi ja vuorovaikutteisempi.  58 % koki, että kunnan työkulttuuri on menossa parempaan suuntaan. 

86 % esimiesten palautekyselyyn vastaajista oli tyytyväisiä esimiesten työpajoihin. Viimeisessä työpajassa esimiehet raportoivat, että hankkeen aikana esimiestyö on muuttunut yhteisöllisemmäksi. Esimiehet kokivat, että heidän asemansa oli paremmin tunnistettu ja tarpeisiin vastattu, kehittämistukea tarjottu koko yhteisön kehittämiseksi. Esimiesten mukaan myös puhumisen kulttuurissa on tapahtunut muutosta avoimempaan suuntaan. 

 

Miksi valitsimme pääpainon esimiestyön kehittämiseen?

On totta, että hankkeen pääpaino oli esimiestyön kehittämisessä.  Olemme saaneet tästä henkilöstöltä palautetta ja kysymyksiä, miksi painotus oli nimenomaan tässä. Osa koki tämän jopa hieman pettymyksenä ja arvioi, että hanke jäi tämän vuoksi liian pintapuoliseksi, yksipuolisesti ja lyhyeksi – enemmän olisi kaivattu jo nyt toimenpiteitä työyhteisöihin ja työyhteisötaitoihin. Kenties olisi toivottu jopa räätälöityjä lähestymiskulmia eri työyhteisöihin. On eittämättä totta, että jokaisessa yksikössä on omat vahvuutensa, haasteensa ja kehittämiskohteensa. Kenties osa koki, että henkilöstöosuudet eivät puhutelleet juuri omaa työyhteisöä siten, kuten oli odottanut.

Kuitenkin haluaisin muistuttaa, että olemme vasta nyt yhdessä aloittamassa tavoitteellisempaa työhyvinvointia tukevaa toimintaa ja rakentamassa uusilla palikoilla entistä yhtenäisempää kunta- ja toimintakulttuuria. Esimiehen rooli yhteisönsä luotsaamisessa on kiistaton, esimiestaidot ovat tiimityön kehittämisessä oleellisessa roolissa. On lisäksi huomioitava, että nyt toteutettu hanke on ikään kuin yksi osa tai muutoksen kiihdyttäjä em. kehittämisen pitkäjänteisessä työskentelyssä. Näin ollen koemme, että painotus oli tässä matkan vaiheessamme oikea valinta, huomioiden myös hankkeen verrattain tiiviin ja lyhyen keston. Halusimme myös tarjota koko Muonion kunnan tiimille, työyhteisöistä riippumatta, samanlaiset lähtökohdat ja koulutuksien sisällöt lähteä tälle kehittämistielle.

Nyt, saatujen tulosten, arvioinnin ja palautteen pohjalta myös näemme selkeämmin, mihin meidän on kunnassa jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota ja mitä jatkoaskeleita otettava – kehittäminen ja toiminta eivät varmasti pääty tähän hankkeeseen – nyt vasta pääsemme vauhtiin!

 

On kiitoksien paikka

Kiitos koko Muonio-tiimille aktiivisesta osallistumisesta tähän ensimmäiseen askeleeseemme! Kiitos aktiivisista yhteydenotoista ja terveisistä, annetusta palautteesta. Kaikki nämä on luettu, kuultu ja näistä on keskusteltu. Tulemme käymään syksyllä vielä yhteisesti saatua palautetta läpi koko henkilökunnan kesken, ja toivon myös tällöin teiltä ajatuksia siitä, mihin toivoisitte kunnan lähitulevaisuudessa keskittyvän yhä enemmän.

Kiitos, että poikkeusoloissakin olemme jaksaneet ottaa tähän osaa ja taipua soveltaviin toteutusratkaisuihin mm. työpajojen osalta. Kiitän myös myönteisestä suhteutumisesta hankkeeseen, vaikka tiedän, että myös epäilyksiä ja epävarmuutta tähän on meillä kaikilla liittynyt – onko hyppy ollut kohti oikeaa tai riittävän iso hyppy kohti oikeampaa suuntaa.

Laajennetun johtoryhmän työskentely jatkuu tiiviinä, ja tämä on nyt myös huomioitu uudessa hallintosäännössämme. Toivon, että tämä tulee näkymään työyhteisöissä entistä yhteneväisempinä, päämäärä- ja tavoiteorientoituneina käytänteinä, aktiivisena kehittämisenotteena ja kenties myös välittömämpänä tiedottamisena!

Arvioimme hankkeen päätyttyä, että vaikka tehty hyppy oli tiivis, ja kenties ei yltänyt vielä omaan ennätykseensä, se oli ehdottomasti oikeaan suuntaan tehty ja hyvä ensimmäiseksi tuloksekseen! J Toivon, että saamme lähitulevaisuudessa jatkaa tietoisemmin valituilla työhyvinvoinnin kehittämisen painotuksilla, ja jaksamme yhdessä edelleen sitoutua näihin.

Toivottavasti saamme myös pian säännöllisemmän, yhteisen tyhy- toiminnan käynnistettyä, ja sitä myötäkin vuorovaikutuksemme jatkuu tiiviimpänä myös sen suhteen, mihin työhyvinvointia tukevaa toimintaa tulisi kehittää entistä voimakkaammin.

 

Aurinkoista ja levollista kesää kaikille!

Laura, Matti, Sirpa ja Teija

Takaisin