Uutiset

Ajankohtaista

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020 – Lämmin kiitos!

huhti 01. 2021 13:52 | Uutinen

Vuosi 2020 tulee jäämään niin maailman, Suomen, Lapin kuin Muonion historiaan koronapandemiasta johtuen. Vuosi oli hyvin poikkeuksellinen, ja laittoi kunnan palveluiden, toimintojen järjestämisen ja yhteistyön tulikoetukselle. Valmius ja varautuminen olivat maaliskuusta 2020 alkaen, kun Suomeen julistettiin poikkeusolot ja otettiin valmiuslait käyttöön, joka päiväistä ja joka viikkoista. Vuosi oli hyvin erikoinen ja tapahtumarikas myös kunnallisen rahoituksen sekä tähän liittyvien tunnusmerkkien suhteen. 

 

Alkukeväänä 2020 tuntematon virus pelotti ja taisteltiin kirjaimellisesti ikään kuin kuolemaa vastaan: kukaan ei tiennyt, kuinka helposti virus tarttuisi, kuinka vakavaksi se kehittyisi ja mihin se iskisi kunnassamme ensimmäisenä. Näimme karuja uutisia maailmalta ja saimme erilaisia skenaariolaskelmia siitä, mihin meidän olisi pahimmillaan varauduttava. Aluksi tietoa viruksesta, pandemian laajuudesta, sen lopullisesta luonteesta tai pituudesta ei juurikaan ollut tai sitä tuli vaiheittain, ja muun muassa suojavarustevarautumisen suhteen Suomi ei ollut varautunut tarpeeksi. Nämä lähtökohdat loivat painetta kuntiinkin. Olimme kaikki uuden, tuntemattoman edessä ja osittain sumuisen tilannekuvan armoilla. Ensisijaisena toimenpiteenä keväällä oli laittaa hallituksen ja aluehallintovirastojen päätöksiä toimeen, panostaa yhteistyön ja viestintään, turvata riskiryhmäläiset ja hauraammassa asemassa olevat kuntalaiset sekä varmistaa poikkeusolojen palveluiden toimivuus ja saavutettavuus. Nämä tarkoittivat muun muassa sitä, että otimme laajoja harppauksia digitaalisissa ja sähköisissä valmiuksissamme ja organisoimme, näitä osittain hyödyntäen, palveluitamme uusiksi. Oli oltava uudella tavalla luova ja viestinnällistä aktiivisuutta oli korotettava moninkertaiseksi. Etätyöstä tuli uusi normi.

 

Järjestelimme toimintaamme päivittäin poikkeusolojen johtoryhmän, laajennetun johtoryhmän, eri sidosryhmien ja LSHP:n Muonion- Enontekiön perusterveydenhuoltoyksikön ja kunnallisten valmius- ja varausryhmän kanssa. Tiivistimme verkostoyhteistyötämme Lapin kunnanjohtajien, eri osasto- ja toimialavastaavien, aluehallintoviraston, ELY-keskuksen, sairaanhoitopiirien infektioyksikön, Lapin yrittäjien ja Lapin liiton kesken. Vuoden 2020 aikana elinvoimatiimimme tiivistyi ja pystyi reagoimaan nopeasti elinkeinokentän haasteisiin, kuntamme pystyi muun muassa jakamaan pienyrittäjien tukea kiitettävästi ja räätälöimään palveluita elinkeinokenttää palvelevaksi. Esimerkiksi Tunturi-Lapin kehityksen kautta toteutimme ESR- hankkeen, koronaexitin, jossa pyrimme jakamaan yrityskentälle tietoa ja toimimaan vertais- ja sparraustukena ennennäkemättömässä tilanteessa.

 

Uskallan väittää, että tilanne tuntui hyvin epätodelliselta kaikissa meissä – niin kunnissa, kuntalaisissa, yrittäjissä kuin matkailijoissakin, ja varautuminen oli siten juuri pandemiariskin hallintaan hieman tuntemattomampaa. Olimmehan kunnassakin harjoitelleet aikaisemmin ja useimmiten lähinnä konkreettisten riskien, kuten tulipalojen, evakointi- ja tulvatilanteiden tai lämmönjakeluongelmien varalta. Tänään voidaan arvioida osana riskienhallintaa, että hallinnollisesti emme olleet osanneet Muoniossa varautua häiriö- ja poikkeustiloihin tarpeeksi kattavasti ennen vuotta 2020. Hallintosääntömme paljasti kankeuksia, joita olemme joutuneet koko vuoden 2020 ajan tarkistelemaan.  

 

Haasteista huolimatta, olemme nähdäkseni koronavuoden aikana kiitettävästi oppineet ja kehittyneet, olemme joutuneet kuntana kasvamaan monta askelta eteenpäin. Tästä olen ollut iloinen. Kaikesta vakavuudestaan huolimatta koronapandemiavuosi 2020 olikin hyvin opettavainen; suhteellisen uusi johtoryhmämme tiivisti yhteistyötä ja opimme toistemme palveluistammekin ja näiden riippuvuussuhteista merkittävästi. Ymmärsimme, kuinka laajoja vaikutuksia esimerkiksi etäopetukseen siirtymisellä on, millaisia haasteita tämä tuo tai mitä käytännössä em. järjestäminen vaatii kouluruokailusta alkaen. Vuodesta 2020 opimme, että vahvuutemme on myös pienuutemme ja ketteryytemme, sekä hyvä, rakentava yhteistyömme. Pystyimme reagoimaan nopeisiin muutostarpeisiin hyvinkin nopeasti, kun tarve tätä vaatii. Kaiken kaikkiaan olenkin tyytyväinen siitä, kuinka onnistuimme pandemian hoidossa operationaalisesti, vaikka ongelmilta emme mekään kaikin puolin välttyneet. Viestintämme oli nopeaa ja saavutti kuntalaiset ja vierailijat hyvin. Poikkeusvuoden jälkeen olemme myös oppineet toiminnoista sekä käytännön sovelluksista enemmän; suosituksista, ohjeistuksista, linjauksista ja päätöksistä. Syksy 2020 menikin koronapandemiavarautumisen suhteen enemmän kunnallisten ratkaisujen hakemisessa suhteessa valtakunnan tilanteeseen, aktiivisen viestinnän ylläpitämisessä, matkailun edunvalvonnassa sekä mm. hiihtokuplien pohtimisessa.

 

Vaikka koronapandemiavuosi haastoi niin henkilöstö- kuin aikaresursseja, olemme vähintäänkin hyvin pystyneet viemään eteenpäin kunnan isoja, strategia hankkeita.

 

Aloitimme keväällä 2020 HYPPY-työhyvinvointihankkeen ja veimme kuntaorganisaatio- ja hallintosääntöuudistusprosessejamme eteenpäin, vaikkakin aikatauluja piti tarkistaa uudestaan. Pystyimme myös loppuvuonna 2020 panostamaan enemmän em. uudistuksien suunnittelemiseen. Hallinnollisesti ja uuden kuntatyön ajan hengen mukaisesti, ajoimme kuntaa sisälle CaseM-sähköiseen asiakirjajärjestelmään, ja ensimmäiset kokoukset pystyimme tällä pitämään jo loppuvuonna 2020. Otimme käyttöömme menetelmät, joilla saamme entistä ajankohtaisempaa ja reaaliaikaisempaa, yksikkökohtaista taloustietoa ulos. Kuluneen vuoden aikana teimme myös päätöksen sisäisen viestintäkanavan, Intran, palvelun käyttöönottamisesta. Saimme loppuvuonna hallituksen käsittelyyn konserniohjeen ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman. Panostimme kuntamarkkinointiin ”Onnellinen Muonio”- kampanjalla, jonka saavutettavuusaste oli erinomainen – Muonio kiinnostaa!

 

Hyvinvointikeskuksemme otettiin käyttöön tammikuusta 2020, ja otimme tämän myötä harppauksia kohti tiiviimpää sosiaalihallinnon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä mm. ikäihmisten palvelukehittämisen osalta. Niin ikään otimme osaa hyvinvointilähete- toimintaan yhteistyössä LSHP:n kanssa. Ikäihmisten palveluasumisyksikköhanke eteni suunnitellussa aikataulussa, ja käynnistimme loppuvuonna 2020 ikäihmisten palveluiden yt-neuvottelut. Hyväksyimme syksyllä Muonion matkailuohjelman ja Muonion masterplanin. Myös asumisen pullonkaulaan saimme helpotusta, kun yksityisen sektorin puolelta valmistui uusi rivitalo Pirkantielle; tämä oli myös tärkeä ratkaisu osoittamaan, että Muoniossa on niin veto- kuin pitovoimaa. 

 

Elinvoiman edistämisen osalta kunnanvaltuusto hyväksyi lainatakauksen Vesiosuuskunta Aarialle, jossa rakennetaan ELY-rahoituksella kestävämpää vesi- ja viemäri-infraa kasvavalle matkailukeskusalueelle. Kunnan omalla hanke- ja elinkeinorintamalla tapahtui iloisia kehittämisaskeleita, kun aloimme pilotoimaan mm. kutsutaksimenetelmää sekä valmistelimme merkittävän Maailman puhtain ilma- kumppanuushankehakemuksen. Samoin onnistuimme saamaan EU-rahoitusta Oikealla kehittämisreitillä – hankkeeseen, jonka seurauksena kunnalle on nyt kuvattu kesä- ja talvireitit sekä tehty mm. ehdotukset näiden kehittämiseen sekä tulevaisuuden toiminnan organisointimallin luomiseen. Samoin saimme liikuntatoimen puolella merkittävän rahoituksen tiettyjen reittipohjiemme infran parantamiseen; Onnellisia Luonnossa- hankkeella olemme pystyneet kehittämään Oloksen alueen palvelurakenteita ja viitoituksia. Nuorisotoimessa on viety eteenpäin digitaalista nuorisotyötä, ja Muonio on päässyt mukaan harrastamisen Suomen mallin kehittämiseen.

 

Taloudellisia tunnuslukuja tarkisteltaessa voi huomioida, että vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja vaiherikas mm. saaduista valtion koronatuista sekä palveluiden järjestelyiden muutoksista johtuen.   Lähdimme talousarviovuoteen 2020 noin 50 000 euroa ylijäämäisellä tulosodotuksella, ja tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tuloksemme oli 1,464 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeen em. summa on 1,492 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksemme vuosikatteemme on noin yhdeksän kertaa parempi vuoteen 2019 verrattuna. Toimintatuottomme toteutuivat yli 107 prosenttiesti suhteessa arvioituun, toimintamenot alittivat budjetoidun 2,7 prosentilla. Vuosikatteemme kohisi huimasti vuoteen 2019 suhteutettuna: kun vuonna 2019 tämä oli 121 euroa/ asukas, vuoden 2020 tilinpäätöksessä vastaava luku on 1090 euroa/ asukas. Verotuloja kertyi jopa 12,3 prosenttia arvioitua enemmän, samoin valtionosuuksia kertyi yli 11 prosenttia arvioitua enemmän. Vuosikate suhteessa poistoihin (%) on tilinpäätösvuonna 283 %. Lainanhoitohoitokykymme parani merkittävästi, ja on tilinpäätöksessä 2020 tämä on hyvällä tasolla. Kassamme riittävyys on hieman vahvistunut. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseeseemme on kertynyt ylijäämää 569 894 euroa.

 

Tuoreen tilinpäätöksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista huolimatta emme voi tuudittautua taloudellisen varmuuden ajatukseen, vaan meidän edelleen pitää olla hyvinkin valppaana kestävän talouden rakentamisessa. Kuten viime vuosien taloudellisesta kehityksestä voimme havaita, Muonion talouskehitys ei ole tarpeeksi kestävällä pohjalla. Meillä on rakenteellisia haasteita. Myös meidän on lähitulevaisuudessa tarkasteltava toimintojamme sekä palveluitamme ja pohdittava entistä resurssitehokkaampia ratkaisuja. Tämän vuoksi vuonna 2021 päätettävä organisaatiouudistus on tärkeä askel kohti kestävämmän kunnan rakentamista.

 

Miltä vuoden 2020 jälkeen näyttää sitten muoniolainen elinvoiman edistäminen ja hyvinvoinnin, onnellisen arjen edistämisen osalta?  Positiivisena signaalina voidaan pitää sitä, että asukasmäärä oli vuonna 2020 suurempi kuin tätä edellisenä vuonna. Muoniolainen elämäntapa siis vetoaa, ja uskon, että jatkossa yhä useampaa kiinnostaa eläminen maailman puhtaimman ilman ja onnellisimman kansan keskellä. Koronapandemia jättää kuitenkin myös meille isot arvet, emme tältä välty. Keskeinen kivijalkaelinkeinomme, matkailu- ja palveluala, on kokenut ennennäkemättömiä haasteita ja vaikeuksia. Ajat ovat hyvin sumuiset, ja sumussa on eletty nyt jo vuoden verran. Miltä näyttää tulevaisuus ja yrityskenttämme vahvuus koronapandemian jälkeen, kun päästään niin sanotusti loivemmille vesille? Arvioiden mukaan esimerkiksi matkailumme vuoden 2019 tason kasvu-ura saavutettaisiin samanlaisena vasta talvina 2023-2024; kaikki riippuvat rokotetilanteesta, valtiohallinnon päätöksistä ja linjauksista sekä ostovoiman elpymisestä ja kuluttajien palautuvasta luottamuksesta. Meidän on tiivistettävä yhteistyötä elinkeinojemme eteen ja oltava entistä dynaamisempia mm. alueellisessa edunvalvontatyössä. On pohdittava skenaarioita ja valmisteltava Muonion tulevaisuustyötä – ennen kaikkea on päätettävä, miten huomioimme kaiken kokemamme, näkemämme ja havaitsemamme myös korkeimmalla tasolla, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavassa kuntastrategiassa.

 

Kiitän haastavasta vuodesta 2020 niin henkilökuntaamme, päättäjiämme kuin keskeisiä sidosryhmiämme. Kiitän vastuullisia yrittäjiämme yhteistyöstä ja tehdystä työstä Muonion ja muoniolaisten eteen. Kiitos, että olemme yhdessä tukeneet toisiamme ja pyrkineet aina parhaaseen. Kiitos, että olemme pyrkineet rakentavassa ilmapiirissä ylittämään olemassa olevat esteet ja hakemaan Muoniolle sopivimpia ratkaisuja. On korostettava erikseen, että kiihkeään kansainväliseen matkailusesonkiin ja alueemme kolmin-nelinkertaisen väkimäärän suhteutettuna, Muonio vältti keväällä ja kesällä 2020 koronaviruksen kokonaan. Kuntalaiset, vierailijat, henkilökuntamme sekä luottamusmiehet ovat joustaneet, ymmärtäneet, toimineet-  ja ennen kaikkea toimineet vastuullisesti – iso ja lämmin kiitos tästä!

Takaisin