Uutiset

Ajankohtaista

Kunnanjohtajan uuden vuoden tervehdys

tammi 02. 2024 11:10 | Uutinen

Maailmassa ja kuntakentällä ovat muutoksien tuulet puhaltaneet voimakkaasti viimeisempien vuosien aikana. Klassinen mietelause siitä, kuinka vain muutos on pysyvää, näyttää hyvin konkreettisesti voimansa. On kohdattu kansallista ja kansainvälistä epävarmuutta, valmius ja varautuminen ovat nousseet vahvemmin kuntatoiminnan ytimeen.

Suuria rakenteellisia muutoksia on toteutettu ja isoja palvelumuutoksia on vielä tulossa. 1.1.2023 alkaen astuimme hyvinvointialueiden aikakauteen, jonka seurauksena tulemme kunnat ja hyvinvointialue tekemään aktiivista yhteistyötä uuden ajan kunta-, hyvinvointialue- ja rajapintapalveluiden rakentamisessa. Se, millaiseksi esimerkiksi hyvinvointia edistävä työ tulee kunnissa ja yhteisissä rajapintapalveluissa muodostumaan, on vielä rakennusvaiheessa. Eittämättä hyvinvointialueiden taloudelliset haasteet tulevat vaikuttamaan myös meihin. 1.1.2025 alkaen tullaan toteuttamaan heti perään toinen iso rakenne- ja palvelumuutos te-palveluihin. Muonio on mukana Tunturi- Lapin ja Pellon kanssa oman työllisyysalueen valmistelussa; on selvää, että palveluiden kehittäminen ja sopimuksien laatiminen tulevat olemaan vahvasti läsnä ensi vuoden kuntatoiminnassa. Lakimuutoksista esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttuminen tulee vaikuttamaan viranomaistoimintaan.

Kuntakuvaan peilattuna tulee tänä vuonna tapahtumaan historiallisen paljon merkittäviäkin ratkaisuja meillä Muoniossa. Eräs näkyvä, varmasti myös tunteikas, muutos tulee olemaan kunnantoimistojen kiinteistöjen myynti ja kunnantoimiston muuttaminen vakituisesti Kiela -kiinteistöön. Samoin panostamme kuntakuvan puistomaisuuteen. Aloitamme uuden päiväkoti-esikoulukiinteistön rakentamisen, joka keskeisesti vahvistaa strategisia tavoitteitamme turvallisesta kasvusta, hyvinvoivista lapsista ja henkilöstöstä. Yhtiöitimme ruoka-, siivous- ja kuljetuspalvelumme uuteen inhouse-yritykseen, jonka toiminta on käynnistynyt 1.1.2024 alkaen.

Vuoden 2024 talousarvioon olemme halunneet kytkeä kuntastrategiamme entistä selkeämmäksi ja tiiviimmäksi punaiseksi langaksi, joka johdattelee meitä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kaikki talousarviossa esiintyvät tavoitteet juontuvat kuntastrategiamme lupauksesta edistää luonnostaan vastuullista, aidosti avointa ja onnellista Muoniota. Jokaisella palvelualueellamme, elinvoimalla, sivistyksellä sekä hallinto- ja talouspalveluilla, on omat vetovastuunsa tässä kokonaisuudessa.

Tämän uuden vuoden toiminnallisissa tavoitteissa tulee näkymään organisaatiouudistuksiemme jatkorakennustyöt. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus ovat keskiössä. Hyvinvoivaa me-henkeä sekä positiivista kuntatyönantajaimagoa pyrimme edelleen vahvistamaan. Kunta haluaa tiivistää verkostojaan sekä yhteistyökumppanuuksiaan.

Sivistyspalvelut vievät eteenpäin osallistavaa budjetointia ja aktiivisen kuntalaisuuden periaatteita, esimerkiksi asiakasraateja suunnitellaan vuodelle 2024.  Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus läpileikkaavat sivistyspalveluita. Uusien kuntalaisten kotiuttaminen ja kotiutuminen ovat keskeisiä tavoitteita, jossa kunta haluaa ensi vuonna tehdä entistä vaikuttavampaa työtä. Panostamme lupaukseemme laadukkaasta 2. asteen koulutuksesta ja edistämme hyvinvoivan ja turvallisen perusopetuksen tavoitteita. Turvallinen kasvu ja kehitys- tavoite värittää niin varhaiskasvatusta, perusopetusta, 2. asteen koulutusta kuin nuorisopalveluita. Tuntikehyksen kehittäminen ja paikallisuus, luonto hyvinvoinnin ja oppimisen lähteenä, näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa. Varhaiskasvatuksessa kodin ja kunnan yhteistyötä halutaan tiivistää entisestään.  Hyvinvointia edistävä työ ottaa uusia askeleita eteenpäin niin suhteessa kunnan sisäisen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa kuin suhteessa hyvinvointialueeseen. Liikunnanohjausta ja elintapaneuvontaa halutaan vahvistaa.

Kulttuurillista vuoropuhelua kasvatetaan ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan hyvinvointivaikutuksia korostetaan. Keskeisenä isona ponnistuksena tulemme ensi vuonna panostamaan Muonion kunnan 150 -vuotisjuhlavuoteen, joka tulee näkymään kuntalaisille erilaisina palveluina ja tapahtumina, mutta myös uutena visuaalisena ilmentymänä ja toteutettavina investointeina.

Elinvoimapalveluissa kestävä maankäyttö ja rakentaminen tulee ohjaamaan tavoitteita. Tulemme vahvistamaan tonttitarjontaamme ja tarkastelemme järkevän ja kestävän kuntainfran kokonaisuutta. Rakennusjärjestys tullaan päivittämään ja toimitilaohjelmaa tarkastelemaan. Kunnan omassa vesihuoltolaitoksessa tullaan tekemään pitkän aikavälin investointisuunnitelma. Panostamme reittien kehittämiseen; lumettoman ajan matkailun kehittäminen ja reittien löydettävyys tulevat olemaan avainasemassa. Kuntakehittämisessä niin ikään ympärivuotinen elinkeinoelämän kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen ovat keskeisiä edistettäviä tavoitteita, työllisyyspalveluissa sujuvat ja saavutettavat te- palvelut sekä yhteistoiminnan käynnistäminen em. valmistelussa.

Taloudellisesti voidaan todeta, että Muonion kunnan tilanne on vahvistunut kuluneina vuosina, taloudelliset keskeiset tunnusluvut ovat vankistuneet. Talousarvio vuodelle 2024 on laadittu noin parisataatuhatta euroa ylijäämäiseksi. Tulevat talousarvion suunnitteluvuodet ovat kuitenkin jo haastavat, jokseenkin jopa sumuiset. Toimintaympäristön muutoksilla on seurauksia myös kuntatalouden ennustettavuuteen. Kuten VM ja Kuntaliitto ovat muistuttaneet, talouden näkymät ovat kaksijakoiset Suomessa ja maailmalla. Monenlaisia riskitekijöitä liittyy globaaleihin ja lokaaleihin ennusteisiin.

Kaikesta huolimatta voidaan todeta, että Tunturi- Lapilla menee elinvoimaindikaattoreilla tarkasteltuna hyvin, meillä on vetovoimaa. Kuten MDI on todennut väestöennustetilastoissaan, matkailuvetoiset Tunturi- Lapin kunnat ovat kehittyneet maaseutumaisiksi kunniksi vahvasti, etenkin 2020- luvun kehitys on vahvaa. On totta, että väestönennustekehikot haastavat Muoniota ja näihin on suhtauduttava realistisesti mm. Kunnan palveluita ja toimintoja suunnitellessa, mutta myös positiivia pilkahduksia on nähty, kuten vuosi 2023 osoitti meille.

Muoniolla on täysin omanlainen, selkeä kuntaprofiili, joka vetoaa. Meidän on panostettava entistä enemmän pitovoimamme kasvattamiseen, asumisen ja rakentamisen haaste on tässä keskeisessä asemassa. Missä uskallamme painaa kaasua, missä on painettava jarrua? Kuinka tartumme tulevaisuuteen ja miten tämän näemme? Ennakkotyö, tiedolla johtaminen ja verkostot tulevat korostumaan työskentelyssämme.

Muonion kunta on vahvasti profiloitunut pehmeiden arvojen vaalimisessa. Pehmeät arvot vetoavat osaajiin, jo kunnassa asuviin ja tänne muuttaviin. Näen, että meidän Muoniossa kannattaa jatkaa rohkeasti omalla ja päämäärätietoisella linjallamme; luottaa voimakkaasti visioomme sekä strategiaamme. Tämän vuoksi perustamme tämän uuden vuodenkin talousarvion tavoitteet vahvasti tämän luottamuksen ympärille.

Hyvää uutta vuotta 2024 kaikille! Tuokoon se mahdollisimman paljon mieluisia asioita mukanaan!

Terveisin,

Laura

Takaisin