Uutiset

Ajankohtaista

Lapeco valmistelee uusia jätehuoltomääräyksiä

maalis 18. 2022 08:38 | Uutinen

Tiedote Lapeco 17.3.2022

Viime vuonna voimaan tulleet uusi jätelaki sekä jäteasetus lisäsivät kuntien järjestämisvastuulle eri hyöty-jätteiden kiinteistöittäistä erilliskeräystä. Lapecon jätehuoltomääräykset uudistetaan vastaamaan parem-min jätelakiin tehtyjen muutosten, erityisesti EU:n asettamien kierrätystavoitteiden saavuttamista. Jäte-huoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia määräyksiä toimialueella. Muutoksia on tehty myös määräysten soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Uusien jätehuol-tomääräysten valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kiinteistöittäisen erilliskeräyksen velvoitteita Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän kuntien taajamiin

Luonnoksessa esitetään erilliskeräysvelvoitteita pienmetallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteelle Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän kuntien taajamissa sijaitseville vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. Erilliskeräysvelvoitteet astuisivat voimaan vaiheittain.


Muutosten myötä kierrätysmahdollisuudet paranisivat huomattavasti. Pakkausjätteiden erilliskeräys alkaisi määräysluonnoksen mukaan Kittilässä ja Inarissa 1.10.2023 ja laajenisi Kemijärvelle ja Sodankylään vuotta myöhemmin eli 1.10.2024. Siirtymäajoilla annetaan riittävästi aikaa taloyhtiölle uusien jätehuoltojärjestelyiden tekemiseen. Velvoitteiden vaiheittaisella toimeenpanolla varmistetaan myös jätteenkuljetusten logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus sekä ympäristöystävällisyys.

Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella kiinteistöittäistä erilliskeräystä ei järjestetä

Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella kiinteistöittäistä erilliskeräystä ei tässä vaiheessa järjestetä Lapecon toimesta. Näiden alueiden pakkausjätteen keräys säilyy alueellisena keräyksenä ekopisteillä. Jätelain mahdollistama poikkeaminen erilliskeräysvelvoitteesta on näissä kunnissa perusteltua, kun otetaan huomioon alueen väestötiheys, syntyvän jätteen määrä sekä erilliskeräyksen järjestämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kustannukset. Poikkeamisen perusteita tarkastellaan viiden vuoden kuluessa uudelleen.

Biojätteen erilliskeräys erikseen ilmoittaman aikataulun mukaisesti

Biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen tapahtuu kuntayhtymän erikseen ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä biojätteen erilliskeräys on kokonaisuudessaan kuntayhtymän palveluissa uusi toiminto ja lähin biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Oulussa. Keräys- ja kuljetuskustannuksia selvitetään parhaillaan. Biojätteen lajitteluun halutaan kuitenkin kannustaa, joten määräysluonnoksessa ehdotetaan sallittavaksi kompostointi myös lämpöeristämättömässä kompostorissa.

Muut keskeisimmät muutosehdotukset

Jätehuoltomääräyksissä määritellään muun muassa kiinteistöjen yhteisen jäteastian käyttäminen. Sen perustamiseen esitetään joustavuutta sallien yhteinen astia lähekkäin, kuten viereisissä kortteleissa sijaitsevien kiinteistöjen kesken. Uutena velvoitteena on myös annettu vapaa-ajan asuntojen jäteastialle minimityhjennysvelvoite, vähintään kaksi tyhjennystä vuodessa.


Tekstiilijätteen keräys alkaa vuonna 2023 koko Lapecon toimialueella. Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden jätehuoltoa on täsmennetty säännöllisten ja onnistuneiden lietesäiliöiden tyhjennysten varmistamiseksi. Jätevesilietesäiliöille on asetettu tyhjennysvelvoitteita aiempaa laajemmin erityyppisille kiinteistöille ja erilaatuisille jätevesille.

Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

Ennen jätehuoltomääräysten hyväksymistä luonnoksesta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä 25.4.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lapeco.fi tai postitse Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Kittilän toimisto, Leviraitti 13, 99130 Sirkka. Mahdollisten muutosten jälkeen uudet jätehuoltomääräykset hyväksyy Lapecon hallitus.


Lisätietoja
Jätehuoltomääräysluonnoksesta: jäteasiamies Johanna Ahonen, johanna.ahonen@lapeco.fi, puh. 040 189 3088
Erilliskeräyksen järjestämisestä: toimitusjohtaja Osmo Aikio, osmo.aikio@lapeco.fi, puh. 0400 516 237

Faktoja

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia määräyksiä toimialueella. Määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi syntypaikkalajitteluun, jätteiden vastaanottopaikkojen järjestelyihin, keräykseen, kuljetukseen, pienimuotoiseen jätteen käsittelyyn sen syntypaikalla, roskaantumisen ehkäisemiseen sekä erilaisiin jätehuollon teknisiin vaatimuksiin liittyen. Jätehuoltomääräyksistä päättää jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen eli Lapin Jätehuolto kuntayhtymä.


Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Erilliskeräysvelvoitteiden taustalla on valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Jäteasetuksessa on asetettu vähintään viiden huoneiston kiinteistöille erilliskeräysvelvoite biojätteelle, pienmetallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Keräysvelvoite koskee myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Jäteasetuksessa on annettu määräajat erilliskeräyksen toteuttamiselle. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on mahdollista laajentaa tai supistaa asetuksen velvoitteita. Tämä mahdollistaa joustavan ja paikallisten tarpeiden mukaisen jätehuollon perustellusta syystä.


Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii yhdeksässä kunnassa Lapissa. Pinta-alaltaan laaja ja harvaan asuttu Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alue asettaa haasteita jätehuollon järjestämiselle. Toiminta-alue kattaa lähes 20 prosenttia Suomen pinta-alasta mutta vain 0,7 prosenttia Suomen väkiluvusta. Lisäksi toiminta-alueella on tunturikeskuksia sekä runsaasti vapaa-ajan asumista, joista vain Levi ja Saariselkä kuuluvat taajama-alueisiin. Kun otetaan huomioon jätteenkeräyksen kustannusvaikutukset sekä kokonaisvaikutukset ympäristöön harvaan asutulla alueella, jossa on vähän kuljetettavaa jätettä, voi keräyksestä aiheutua enemmän ympäristöhaittaa jätteen kierrättämisestä saatavaan hyötyyn nähden.

Jätehuoltomääräysluonnoksen aikataulu hyötyjätteiden erilliskeräyksen aloittamisesta
Kunta Pakkausjätteet Biojätteet Tekstiilijätteet
Inari 1.10.2023

Erikseen ilmoitetun

aikataulun mukaan

Alueellinen erilliskeräys

1.10.2023 alkaen

Kittilä 1.10.2023

Erikseen ilmoitetun

aikataulun mukaan

Alueellinen erilliskeräys

1.10.2023 alkaen

Kemijärvi 1.10.2024

Erikseen ilmoitetun

aikataulun mukaan

Alueellinen erilliskeräys

1.10.2023 alkaen

Sodankylä 1.10.2024

Erikseen ilmoitetun

aikataulun mukaan

Alueellinen erilliskeräys

1.10.2023 alkaen

Enontekiö, Muonio,

Pelkosenniemi, Salla,

Savukoski

Alueellinen erilliskeräys

ekopisteillä jatkuu

Kiinteisttöistä erilliskeräystä

ei järjestetä 2022-2027

Alueellinen erilliskeräys

1.10.2023 alkaen

 

Takaisin