Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille 11.5.2020

touko 11. 2020 18:39 | Uutinen

Suomen hallitus linjasi neuvotteluissaan 3. - 4. toukokuuta koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 6.5.2020. Suomessa koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen.

Hallituksen toimilla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että epidemiaa onnistutaan hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. Hallituksen hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen.

Myös Muonion kunnassa on toistaiseksi onnistuttu koronavirusepidemian hallitsemisessa erinomaisesti ja tavoitteena on edelleen sitoutuneesti hallituksen linjauksia noudattamalla pitää koronavirusepidemia otteessa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti kunnan toimesta.

Kaikissa portaittain aukeavissa tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa tehostetaan siivousta, ohjeistetaan käyttäjiä huolehtimaan hygieniasuosituksista ja valvotaan kokoontumisrajoitusten toteutumista. Kunnan tilojen ja laitteiden käyttäjiltä edellytetään vastuullista toimintaa ja ohjeiden noudattamista. Tarpeen vaatiessa ohjeistuksia ja rajoituksia muutetaan. Kunta odottaa lisätietoja ja -ohjeita käytännön toimista. Rajoitusten purkamisten käytännönjärjestelyihin liittyviä tietoja ja ohjeita täydennetään sen mukaan kunnan verkkosivuilla www.muonio.fi/koronavirus .

 

Rajoitusten purkamisen tilanne Muonion kunnassa 11.5.2020

 

Koulutus

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia tiedotetaan Daisyn kautta.

Peruskoulu siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020 ja koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Opetuksessa pyritään ensisijaisesti noudattamaan lukujärjestystä ja oppilaille järjestämään turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Opetushallitus on ohjeistanut oppilaitoksia käytännön järjestelyissä ja esimerkiksi poissaoloista. Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen; sairaana ei saa tulla kouluun. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.

Koulukuljetus, koulupäivien kulku ja opetuksen järjestäminen

Koulukuljetuksiin on järjestetty lisävuoroja ja -järjestelyjä, jotta kuljetuksiin saadaan väljyyttä. Oppilaita ohjataan istumaan penkeille väljemmin ja välttämään lähikontakteja koulukuljetuksessa. Koulukuljetuksen saapumis- ja lähtöpaikat jaetaan koulualueelle useampaan pisteeseen.

Koulu alkaa klo 8.45. Luokkakohtaiset sisäänkäynnit, naulakot ja wc:t on merkitty. Henkilökunta on oppilaita vastassa ja kouluun tullessa oppilaat ohjataan suoraan omaan luokkaansa odottamaan koulupäivän alkua. Huoltajia pyydetään muistuttamaan oppilaita siitä, etteivät he lähde koululle aamuisin liian aikaisin. Kukin luokka on koko koulupäivän samassa omassa tilassa - opettajat liikkuvat tarvittaessa. Luokat on järjestetty niin, että oppilaat istuvat mahdollisimman väljästi. Myös ruokailu tapahtuu omassa luokkatilassa, lukuunottamatta 6. luokkaa, joka ruokailee ruokasalissa. Välitunnit on porrastettu ja luokille on jaettu oma alue koulun pihasta. Koulun päättymistä on porrastettu tarpeen mukaan hallitun koulusta poistumisen turvaamiseksi.

Koulun tilojen siivousta on tehostettu myös päivän aikana. Koulua ei käytetä koulun ulkopuoliseen toimintaan kevään aikana. Koulussa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa: kädet pestään kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään.

Koulujen osalta oppilaita ja huoltajia tiedotetaan käytännön järjestelyistä Wilman kautta. Luokanopettajat ja luokanvalvojat ilmoittavat kunkin luokan omat aikataulut erikseen.

Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Koulun muita kerhoja ei järjestetä.

Lukio, ammattioppilaitos ja vapaa sivistystyö

Lukio ja ammattioppilaitos Lappia jatkaa etäopetusta ja –opiskelua lukuvuoden loppuun asti. Opiskelijoita ohjeistetaan kuten tähänkin asti. Ylioppilasjuhlista ja päättäjäisistä tiedotetaan lisää mahdollisimman pian. Kansalaisopiston kurssitoiminta on jäänyt kesätauolle.

Keskuskeittiön ravintolatoiminta avataan elokuussa ammattiopiston mahdollisesti siirtyessä lähiopetukseen.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden Marjapaikan ja Ojusniityn sekä asumispalveluyksikkö Karpalon vierailukielto pysyy voimassa toistaiseksi. Hoivayksiköissä etsitään parasta aikaa uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi. Asiakkaita ja asiakkaiden lähiomaisia tiedotetaan käytännön järjestelyistä mahdollisimman pian.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Muonion kunta järjestää myös kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään. Voit olla yhteydessä vanhustyön ohjaajaan Pirkko Kuruun, p. 040 724 4025 tai kotipalvelun lähiesimieheen Katriina Sieppiin, p. 040 645 2110 ma-pe klo 7 – 16.

Ikäihmisten +65 toimintatuokiot Kyläpirtissä on kesän ajalta peruttu.

Terveyspalvelut

Koronavirustestausta lisätään

Koronavirusepidemiassa on rauhallinen vaihe Muoniossa ja Enontekiöllä, laboratoriovarmistettuja tapauksia ei ole todettu. Koronaviruspotilaiden hoitoon on varauduttu, mutta sen rinnalla pyritään mahdollistamaan muiden sairauksien hoito ja jatkuvuus mahdollisimman hyvin, ja normaalitoimintoja on käynnistetty uudelleen viime viikkojen aikana.

Laboratoriokapasiteettia on saatu lisättyä ja koronavirustestausta on ollut mahdollista laajentaa viime viikosta alkaen. Tavoitteena on jatkossa testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Henkilöt, joilla on kuumeilua, yskää, nuhaa, hengenahdistusta, lihassärkyä, ripulia tai maku- ja hajuaistin heikentymistä, voivat hakeutua testiin terveyskeskukseen. Ennen terveyskeskukseen saapumista sairastuneen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Oireettomia henkilöitä ei testata kuin poikkeustilanteissa.

Kansallisia rajoitustoimia ollaan vähitellen keventämässä, ensimmäisinä koulujen palaaminen lähiopetukseen ja kirjastojen avautuminen. Aktiivisella testaamisella voidaan seurata viruksen esiintymistä ja siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia rajoitustoimien muuttuessa. Testauksen avulla pystytään tartuntaketjut selvittämään ja jatkotartunnat estämään ja viruksen leviäminen pysäyttämään mahdollisimman tehokkaasti väestössä. Yritetään pitää virus loitolla, kunnes saadaan rokote kehitettyä.

Yhteiskunnan vähitellen avautuessa jokaisen täytyy edelleen muistaa ohjeiden noudattaminen ja toisia huomioiva käyttäytyminen. Huolellinen käsi- ja yskimishygienia ja turvavälien pitäminen kohtaamisissa on edelleen tärkeää. Ei mennä töihin tai kouluun sairaana. Näin yhteisvastuullisesti toimien rajoitetaan koronaviruksen leviäminen yhteisössä.

Sirpa Pajunen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Muonio-Enontekiön perusterveydenhuolto

 

Vapaa-ajan toiminta

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. Näin ollen myöskään Muoniossa ei tulla järjestämään suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana ja pienemmissäkin julkisissa kokoontumisissa (kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat, rajatut sisä- ja ulkotilat) noudatetaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Kirjasto ja kulttuuri

8.5.2020 alkaen aloitetaan kirjojen uloslainaus. Varauksia voi tehdä netistä lapinkirjasto.finna.fi tai ottamalla yhteyttä kirjastoon kirjasto@muonio.fi , 040 356 6254. Varatuista aineistoista tehdään kirjakassi valmiiksi noutoa varten. Varausten ja kirjakassien nouto tapahtuu kirjastosta toistaiseksi ma – to klo 12 -19 ja pe klo 10 – 16. Kirjastossa on tehty valmisteluita ja mm. rajattu alueita sekä asennettu suojapleksejä; asiakas-wc ei ole toistaiseksi käytössä. Hygieniaohjeita noudatetaan mm. turvavälitarroin, käsidesein ja tehostetulla siivouksella. Palautusluukku on otettu takaisin käyttöön, omatoimikirjasto pysyy toistaiseksi kiinni. Omatoimikirjaston avaamisessa seurataan tilanteen kehittymistä. Omatoimikirjastossa henkilökunta ei voi valvoa esimerkiksi turvaetäisyyksiä.

1.6.2020 alkaen kirjasto avataan palveluaukioloaikojen mukaisesti. Yhteispohjoismaisen kirjastoauton osalta odotetaan toimivaltaisen viranomaisen lisäohjetta, koska kirjastoautomme toiminnassa tulee huomioida myös Ruotsin ja Norjan viranomaislinjaukset.

Kotiseutumuseo avataan heinäkuun alussa. Kulttuuritarjontaa pyritään järjestämään kesällä ulkoilmassa kokoontumisrajoitusten ja muiden viranomaissuositusten puitteissa. Aukioloajoista ja kulttuuritarjonnasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Nuoriso

Nuorisotoimen leirit on alustavasti siirretty syyslomalla pidettäväksi. Nuorisotoimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan ulkona järjestettäviä kesäkerhoja lapsille ja nuorille. Nuorisotila Tippala aukeaa 1.6.2020 kesän aukioloaikoja noudattaen.

Liikunta

Talviulkoilureittien ylläpito on lopetettu talvikauden 2019 – 2020 osalta. Metsähallitus avaa taukopaikkoja, tupia ja luontokeskuksia 1.6.2020 alkaen.

Liikuntasali ja kuntosali toimivat 1.6. alkaen ajanvarauksella fyysisten kontaktien välttämiseksi. Vuorot ajoitetaan väljästi siten, että mahdollisia välisiivouksia voidaan tehdä ja ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja välttää. Liikuntasalivuoroja voi hakea liikuntatoimesta 18.5.2020 mennessä, kuntosalin ajanvarausjärjestelyistä tiedotetaan lisää myöhemmin. Kaukalossa sijaitsevan hiekkatekonurmen/tenniskentän ajanvaraus on vaihtoaition postilaatikon vihossa. Tennisverkko asennetaan ilmojen lämmitessä ja kun ässäkenttä on sulanut lumesta.

Kyläpirtti

Kyläpirtin varaukset astuvat voimaan 1.6. alkaen kuitenkin siten, että varauksia voi tehdä ainoastaan alle 50 osallistujan tilaisuuksille. Jo tehdyt varaukset pysyvät voimassa, mutta mikäli aiemmin varattua vuoroa ei tarvita, pyydämme ystävällisesti perumaan sen. Näin mm. siivouksen tarvetta pystytään suunnittelemaan.

Työpaja

Muonion työpajan toiminta käynnistyy 1.6.2020 alkaen. Työpajan kirpputori on siirtynyt kesätauolle ja pysyy näin ollen kiinni. Torstaitorin toimintaa suunnitellaan alkavaksi 24.6.2020 alkaen, mikäli tilanne sen sallii. Torstaitorien osalta odotetaan vielä toimivaltaisen viranomaisen tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

 

Muut kunnan palvelut

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi, Muonion kunnan henkilöstö tekee etätöitä edelleen mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtävät hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa käytetään etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia. Kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa, ulkomaan virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Etätyösuosituksen noudattaminen vaikuttaa kunnanviraston aukioloaikoihin. Kunnanvirastolla ja Virtu-pisteellä voi asioida ajanvarauksella. Ajan voi varata suoraa siltä henkilöltä, jota asia koskee tai kunnan vaihteesta ma - pe klo 8.30 - 15.30 välisenä aikana p. 0400 686 211. Postit voi jättää kunnan viraston ulko-oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Virallinen ilmoitustaulu on klo 8.30 - 15.30 teknisen toimiston eteisessä. Teknisen toimiston eteisestä löytyy myös TE-palveluiden lomakkeita, joilla voi ilmoittautua työnhakijaksi (lomake tulee postittaa itse TE-toimistoon). Kunnanviraston ovet aukeavat 1.8.2020 alkaen tai kunnes toisin ilmoitetaan.

Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä mahdollisuuksien mukaan.

 

Muut rajoitukset

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa ulkorajaliikenteen rajoituksia 14.6.2020 asti. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Suomeen saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan noudattaa omaehtoista karanteenia.

Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin.

Ajankohtainen ohjeistus rajan ylitykseen 14.5.2020 alkaen

 

11.5.2020 Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Lisätietoja Muonion kunnan palveluista poikkeustilan aikana:

Muonion koronasivu

Takaisin