Uutiset

Ajankohtaista

Nyt jos koskaan tarvitsemme visiota, yhteistyötä ja rohkeutta – katsaus tilinpäätökseen 2019

huhti 02. 2020 15:43 | Uutinen

Vuosi 2019 on ollut Muoniolle suurien muutoksien vuosi.  Samalla, kun on viety eteenpäin jo parin aikaisemman vuoden isoja, strategisia linjauksia, on myös tartuttu uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Heinäkuun 2019 jälkeen kunnanjohtaja Lasse Peltonen jäi tehtävistään pois, ja astuin remmiin, osaksi Muonio-tiimiä, 1.9.2019 alkaen.

 

Kuntastrategiassamme lupaamme edistää muoniolaisten onnellista arkea. Kunnan ensimmäiseen, tärkeään tehtävään huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista sekä terveydestä olemmekin suhtautuneet vakavuudella. Vuoden 2019 ajan jatkoimme hyvinvointiohjelmamme valmistelua, joka saatetaan alkuvuonna 2020 kunnanhallituksen sekä valtuuston käsiteltäväksi. Tiivistimme järjestö- ja verkostoyhteistyötä, josta loistavana esimerkkinä toimii vilkas Kyläpirttimme. Kunta on tukenut etukenossa lastensuojelun uudistamista systeemisen toimintamallin avulla. Loppuvuonna 2019 jatkoimme Lapin sairaanhoitopiirin kanssa sopimusta LSHP:n perusterveydenhuollon järjestämisvastuusta. Päätöksellä halusimme aikoinaan ennakoida tulevaa sote-muutosta sekä valvoa kunnan etuja ja palveluiden saatavuutta myös tulevaisuudessa. Yhteistyö sairaanhoitopiirin ja Enontekiön kunnan kanssa tältä osin jatkuu sekä kehittyy. Isona, keskeisenä tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välistä yhteistyötä ja palveluiden tuottamista etenkin muun muassa ikäihmisten palveluiden osalta. Tämä tulee olemaan myös vuoden 2020 iso kehittämisaihio, jota on helpompi viedä eteenpäin fyysisestikin yhteisissä tiloissa – uudessa hyvinvointikeskuksessamme.

 

Vuonna 2018 käynnistetty hyvinvointikeskushanke vietiin maaliin loppuvuonna 2019, ja uudet tilat vihitään virallisesti käyttöön alkuvuonna 2020. Hyvinvointikeskus on askel kohti tulevaisuuden sote- ja hyte-palveluita, joissa em. palvelut löytyvät saman katon alta. Loppuvuodesta 2019 teimme myös ison investointipäätöksen monikäyttöisestä palveluasumisyksiköstä, joka rakennetaan vuoden 2020-2021 aikana kunnan omana hankkeena. On selvää, että taloudelliseen kantokykyymme peilattuna kyseiset investoinnit, yli kahdeksan miljoonaa euroa, ovat mittavia.  Kuitenkin, päätökset kertovat mielestäni ennen kaikkea muoniolaisten vastuunkannosta sekä tulevaisuusorientoituneesta otteesta nähdä ja tehdä asioita. Nämä molemmat hyvinvointia edistävät investoinnit ovat suuren työn ja ison tahtotilan tuotosta. Tiukka taloutemme ei kuitenkaan taipunut vuonna 2019 aivan siihen kaikkeen, mitä olisimme vielä turvallisuutemme edistämisen eteen suunnitelleet tekevämme - eräs keskeinen, iso päätös oli, että emme voineet rakentaa pelastuslaitoksen Muonion toimipistettä.

 

Onnellisen arjen edistämiseen kuuluu keskeisenä tavoitteena, elämisen rinnalla, asumisen hyvät edellytykset. Valitettavasti asumisen pullonkaulaa emme saaneet ratkaistua vuoden 2019 aikana, vaikka talousarviossamme olimme varautuneet uuden rivitalon rakentamiseen kunnan voimin. Juridisesti tähän tuli haasteita ja uutta selvitettävää, minkä vuoksi em. projekti siirtyi. Kuitenkin, syksyllä toteutimme useamman avoimen markkinavuoropuhelun asuntorakentamisen suhteen, aloitimme aktiivisen vuoropuhelun yrittäjien kanssa. Vuoden 2020 aikana tavoitteenamme on, että asuntorakentaminen vahvistuu yksityisten toimijoiden myötä, sekä saisimme kuntakonsernin tytäryhtiön kautta rakennettua rivitalomme.

 

Kevään 2019 aikana toteutimme ensimmäistä kertaa aikoihin sähköisen kuntalaiskyselyn, joka osoitti meille sen, että kuntalaisten osallistaminen ja osallisuus tulevat olemaan jatkossa yhä keskeisemmässä osassa yhteisten asioiden valmistelua. Myöhemmin syksyllä osallistavaa otetta käytettiin muun muassa kunnan reittikehittämisessä, jossa keskustelevan kuntalaistilaisuuden lisäksi toteutettiin laaja reittikysely kuntalaisille, yrittäjille sekä matkailijoille – iloksemme huomasimme, että nämä molemmat otettiin hyvin vastaan, kyselyyn saimme peräti melkein 160 vastausta!

 

Kuntastrategiassamme olemme luvanneet vahvistaa muoniolaista elinvoimaa. Paljon virikkeitä onkin riittänyt myös tämän toiminnan saralla! Toukokuussa 2019 käynnistimme, tauon jälkeen, Enontekiön kunnan kanssa yhteisen, seutukunnallisen edunvalvonta- ja kehittämisorganisaation, Tunturi-Lapin Kehitys ry:n. Toiminta on lähtenyt vauhdilla liikkeelle, ja on edennyt rakentavasti sekä kuntiemme että alueemme tarpeita kuunnellen. Alueellisen edunvalvontaan on saatu merkittävästi lisää hartiavoimaa, joka on osoittanut paikkansa yhtenä osana kuntiemme veto- ja pitovoimamme moottoreita. Muoniolaista elinvoimaa on lähdetty niin ikään vahvistamaan Muonion Matkailu ry:n kautta, jossa rakennetaan kuntamme kestävää matkailustrategiaa sekä luodaan toimintamallia alueemme matkailun organisoitumiselle. Vuoden 2019 aikana vahvistimme yleensä kuntamme viestintää ja näkyvyyttä esimerkiksi kesämatkailun osalta, ja lanseerasimme Midnight Sun Hiken sekä kuntamme brändituotteet. Aktivoiduimme kunnan facebook-sivustolla, päivitimme kotisivujamme, tehostimme viestintää suhteessa yrittäjiin ja analysoimme some- näkyvyyttämme vuoden 2019 aikana. Viime vuoden aikana myös aloitimme Muonion masterplan – hankkeen, jolla tähtäämme entistä elinvoimaisempaan ja vireään kuntakeskukseemme, jatkamme hankkeen parissa edelleen vuonna 2020. Vuonna 2019 toteutettiin Muoniossa niin ikään kansainvälistä huomiotakin saanut Muonion Melojien surffiaalto- esiselvityshanke, joka tulee tänä vuonna kytkeytymään vahvasti osaksi masterplan-valmistelua.

 

Kuntastrategiamme kolmantena keskeisenä osana on uuden ajan kuntatyön vahvistaminen sekä siirtyminen tämän osalta uuteen aikaan. Vuonna 2019 jatkoimme tiedolla johtamisen (TIJO)- verkostossa, ja sähköinen asiakirjahallinto jatkoi prosessissaan. Teimme myös päätöksen, että osallistumme Lapin kuntien kanssa yhteiseen taloushallinnon hankkeeseen, jolla kehitetään kuntien automaattista sujuvaa tiedonsiirtoa, tietosisältöjä, tuotteistamista ja kustannuslaskentaa. Isona ponnistuksena aloitimme syksyllä 2019 uuden hallintosäännön sekä organisaatiouudistuksen valmistelun. Loppuvuonna valtuusto hyväksyi organisaatiouudistussuunnitelman.  Organisaatiouudistuksen keskiössä tulee olemaan palvelut ja asiakkaat. Tavoittelemme uudistuksella muun muassa asiakaslähtöistä, prosessimaista ”palveluiden yhden luukun periaatetta” ja pyrimme lisäämään osallistamista sekä yhteistyötä koko kuntakonsernin sisällä. Aloitamme laajan työhyvinvointihankkeen ja hyte-työn, jolla haluamme edistää myös tulevaisuudessa henkilöstön sitoutuneisuutta, jaksamista sekä hyvinvointia – uudistuksen keskiössä tulee olemaan oppiva yhteisö, joka ennakoi, ja jossa on valmiudet muutokseen. Kunta vahvisti henkilöstöhallinnon osaamista rekrytoimalla hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan. Osana organisaatiouudistusta päätimme myös terävöittää viestintää, avoimuutta, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttämme toiminnassamme.

 

Toiminnallisesti veimme siis Muonion kuntaa eteenpäin, kuntastrategiamme viitoittamalla tiellä, vaikka muutoksia sekä projektien siirtymisiäkin jouduttiin tekemään. Voisi sanoa, että vuosi 2019 oli tältä osin suhteellisen onnistunut. Valtakunnalliset sekä maakunnalliset elinvoimaindikaattoritkin osoittavat, että muun muassa elinkeinoillamme on mennyt hyvin. Taloudellisesti peilattuna vuosi 2019 ei ollut kunnalle, valitettavasti, kuitenkaan yhtä menestyksekäs: teimme historiallisen huonon tilinpäätöstuloksen. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 50 000 euroa ylijäämäiseksi ja lopulta tilikauden alijäämää kertyi jopa 766 000 euroa.  Meillä on kertynyt alijäämää euroa/asukas oli lähes 400 euroa, joka on lähes kuusi kertaa enemmän kuin vuonna 2018. Heikko tulos johtui useista tekijöistä. Vuoden 2019 aikana myönnettiin lisämäärärahoja 500 000 euron edestä, ja lisäksi sitovan tason ylityksiä tuli noin 200 000 euroa. Henkilöstön määrä on lisääntynyt, jonka seurauksena lomapalkkavaraus on myös kasvanut merkittävästi. Verotulokertymä jäi arvioidusta tasosta. Poistojen määrä oli normaalia korkeampi, noin 1,1 milj.euroa, 370 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Vuosikate 121 euroa/asukas heikkeni huomattavasti suhteessa vuoteen 2018, jolloin se oli vielä 378 euroa/as. Lainanhoitokate heikkeni. Kuntamme omavaraisuusaste pieneni, joka on nyt jo alle 20 prosenttia, tämä tulkitaan heikoksi. Lainakantamme on vuoden 2019 jälkeen yli 3 400 euroa/asukas, kun se edellisenä vuonna oli noin 3130 euroa/asukas. On selvää, että niin sanotuilla uusilla kriisikuntamittareilla Muonion on otettava keltaiset valot tosissaan: meidän on oltava varuillaan ja valmiudessa korjaaviin askeliin kohti terveempää kuntakonsernin taloutta.

 

On selvää, että taloudellinen tilanteemme on haastava ja tulee haastamaan meitä lähivuosina samaan aikaan, kun kehittämistehtävämme eivät tule loppumaan. Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta on oleellista edelleen jatkaa työtä kohti kuntastrategiamme tahtotilaa siitä, että olemme luonnollisesti vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio, jonka sydämessä on yrittäjyys, yhteistyökyky, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Ilman panostuksia kuntatyöhön emme puolestaan saa välineitä työskennellä kohti visiotamme. Tämän vuoksi tarvitsemme tulevina vuosina enemmän kuin koskaan päämäärätietoista kehittämistyötä suhteessa rakenteisiimme ja palveluihimme. Meidän on pohdittava tarkkaan, mihin euromme laitamme, mutta meillä on myös oltava riittävästi uskallusta ja kykyä nähdä kauemmas. On selvää, että tiivistä yhteistyötä meidän on kehittävä paitsi kuntamme sisällä, myös alueellisesti, seutukunnallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Meidän on oltava avoimia eri verkostoille. Innovatiivisuudella, kuuntelevalla ja rakentavalla asenteella pidämme huolta siitä, että Muonio, niin kuntalaiset, yrittäjät kuin lomalaiset, voivat hyvin ja saavat kehittää sekä kehittyä tarpeidensa mukaan.

 

Kaikki ei tosin ole omissa käsissämme, vaan myös valtion taholta on muutoksia tapahduttava ja paljon odotamme muun muassa uudelta sote-valmistelulta sekä valtionosuustarkistelulta. Muonion kunta osallistuukin aktiivisesti Lapin maakunnan tulevaisuuden sote- ja terveyskeskuksen valmisteluun. Kun tätä kunnanjohtajan katsausta kirjoitan, valtakunnassa on julistettu poikkeustila koronavirus-epidemian vuoksi: tämä haastaa kuntalaisten hyvinvointia, mutta myös tulee jättämään ison loven niin elinkeinokenttäämme kuin kuntatalouteemme. Meidän on pystyttävä ennakoimaan ja valmistautumaan nyt, jotta turvaamme kuntalaisten terveyden, toimintomme sekä palvelumme, mutta samalla jo varauduttava ko. epidemian jälkeiseen aikaan, jonka loppulasku vaikuttaa olevan ison. Jälkityöstä emme me kunta tai yrityksemme selviä yksin, vaan tarvitsemme toistemme tukea, sekä valtakunnallisia ratkaisuja toipumiseen.

Kiitos kuluneesta vuodesta 2019 niin kuntalaisille, päättäjille, työntekijöille kuin johtoryhmällekin: jatketaan työtä kuntastrategiamme vision eteen yhdessä ja rohkeasti, toisiamme tukien, kuunnellen sekä auttaen.

 

Muoniossa 19.3.2020

 

Laura Enbuska-Mäki

Kunnanjohtaja

Takaisin