Uutiset

Ajankohtaista

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025

helmi 23. 2024 09:20 | Uutinen

Tiedote 22.2.2024, Kittilän kunta

Valtioneuvosto on myöntänyt 30.11.2023 luvan työvoimapalveluiden järjestämiselle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien muodostamalla Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella. Kittilä toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Kunnat ovat yhteisesti sopineet perusperiaatteet tulevan työllisyysalueen palveluiden järjestämisestä. Yhteisesti merkittävänä nähdään, että tulevalla työllisyysalueella panostetaan työnhakijapalveluiden lisäksi työnantajapalveluihin ja jokaisessa työllisyysalueen kunnassa on tulevaisuudessa vahvat kuntakohtaiset lähipalvelut. Yhteisen työllisyysalueen toimintaperiaatteina ovat laadukkaat, yhdenvertaiset ja tarvelähtöiset lähipalvelut, joissa jokainen asiakas tulee kohdatuksi kohtuullisessa ajassa.

Työllisyysalueen valmistelua jatketaan vastuukunta vetoisesti hyvässä yhteistyössä alueen kuntien, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Työ- ja elinkeinotoimiston, KEHA- keskuksen, Kuntaliiton, Kuntatyönantajien, Lapin liiton ja muiden työllisyysalueiden kanssa. Uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2023 ja lait astuvat voimaan 1.1.2025 alkaen. Uudistus on valtakunnallinen ja uudistuksen myötä työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät paikallisesti kuntien järjestämisvastuulle. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita ja kunnan muita elinvoimapalveluita.

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen valmistelijana aloitti 12.2.2024 kehittämisasiantuntija Tero Hyttinen, joka toimii tehtävässä vuoden 2024 loppuun. Hyttinen siirtyi Kittilän kunnan palvelukseen Lapin työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtajan tehtävästä.

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi
Tero Hyttinen, kehittämisasiantuntija, Kittilän kunta, puhelin 040 683 6937, tero.hyttinen@kittila.fi


Dieđáhus 22.2.2024, Gihttela gielda

Duottar-Lappi ja Pello barggolašvuođaguovlu 1.1.2025

Stáhtaráđđi lea mieđihan 30.11.2023 lobi bargofápmobálvalusaid lágideapmái Eanodaga, Gihttela, Kolari, Muoná ja Pello gielddain hápmašuvvi Duottar-Lappi ja Pello barggolašvuođaguovllus. Gihttel doaibmá barggolašvuođaguovllu vástugieldan. Gielddat leat ovttas soahpan vuođđoprinsihpaid boahttevaš barggolašvuođaguovllu bálvalusaid lágideami birra. Ovttas mearkkašahtti áššin oaidnit, ahte boahttevaš barggolašvuođaguovllus deattuhuvvo bargoohcanbálvalusaid lassin bargoaddibálvalusaid ja juohke barggolašvuođa gielddas lea boahttevuođas nana lagašbálvalusat gielddaid mielde. Oktasaš barggolašvuođaguovllu doaibmaprinsihppan leat alla dási, ovttaveardásaš ja dárbbuin vuolgi lagašbálvalusat, main buot áššehasat deaivvaduvvojit govttolaš áiggis.

Barggolašvuođaguovllu válmmaštallama joatkit vástugieldda jođiheami vuođul buori ovttasbarggus guovllu gielddaiguin, Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddážiin, Bargo- ja ealáhusdoaimmahagain, KEHA-guovddážiin (EJB-guovddážiid ja BE-doaimmahagaid ovddidan- ja hálddašanguovddáš), Gielddaidlihtuin, Gielddaid bargoaddiiguin, Lappi lihtuin ja eará barggolašvuođaguovlluiguin. Ođastusa guoski láhkaásaheapmi lea dohkkehuvvon riikkabeivviin giđđat 2023 ja lágat bohtet fápmui 1.1.2025. Ođastus lea riikkaviidosaš ja ođastusa mielde bargo- ja ealáhusbálvalusaid lágideami ovddasvástádus sirdása báikkálaččat gielddaide. BE-bálvalusaid sirdáseapmi gielddaide buktá bálvalusaid lagabui áššehasaid ja gieldda eará eallinfápmobálvalusaid.

Duottar-Lappi ja Pello barggolašvuođaguovllu válmmaštallin álggahii 12.2.2024 ovddidanáššedovdi Tero Hyttinen, guhte doaibmá doaimmas jagi 2024 lohppii. Hyttinen sirdásii Gihttela gieldda bálvalussii Lappi bargo- ja ealáhusdoaimmahaga bálvalanhoavdda doaimmas.

Lassedieđut:

Timo Kurula, gielddahoavda, Gihttela gielda, tel 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi
Tero Hyttinen, ovddidanáššedovdi, Gihttela gielda, tel 040 683 6937, tero.hyttinen@kittila.fi

Takaisin